Foto Solidair, Karina Brys

62% van LGBT’s overwoog zelfmoord. Tijd voor verandering.

Een Belgische studie toont aan dat 62% van alle LGBT’s (lesbienne, gay, biseksueel, transgender) ooit overwogen heeft zelfmoord te plegen en dat 22% dat ook effectief heeft geprobeerd. Die dramatische cijfers liggen beduidend hoger dan die van de bevolking in zijn geheel. De PVDA pleit dan ook voor een verbreding van de bestaande sensibiliseringscampagnes en verdedigt in datzelfde kader ook een wet over geslachtsidentiteit gebaseerd op het zelfbeschikkingsrecht en het recht op respect.

Het Brussels Parlement nam een resolutie aan waarmee het de “principes van Yogjakarta”1 onderschrijft. Een groep internationale mensenrechtenexperten werkte die uit op vraag van de universiteit van Yogjakarta in Indonesië. De “principes van Yogjakarta” vragen de toepassing van de mensenrechten op het vlak van seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit. Daarnaast vragen ze alle landen om die te erkennen en zo de rechten van de LGBT-gemeenschap te garanderen. De principes die worden vooropgesteld zijn: niet-discriminatie, respect voor het privéleven, het recht op leven en wonen, gezondheidszorg en rechtszekerheid. De PVDA is hierover erg verheugd.

Al in 2007 werden deze principes erkend en schrijven ze internationale juridische normen voor die door alle landen zouden moeten worden gerespecteerd en als basis moeten dienen voor de rechten van LGBT-mensen.

Sommige landen zoals Denemarken en Malta hebben al een juridische doctrine uitgewerkt op basis van deze principes. Ook in de Belgische Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 werden ze opgenomen, maar hoewel België zeker behoort tot de groep landen die het voortouw namen inzake LGBT-rechten, is er op dat vlak toch nog heel wat werk aan de winkel.

Tegen verplichte psychiatrische opvolging en sterilisatie voor transgenders

De Belgian Pride 2016 zette de rechten van transgenders in de kijker. En dat was met rede. De “wet betreffende de transseksualiteit” verplicht transgenders zich door een psychiater te laten opvolgen en zich te laten steriliseren. Onomkeerbare onvruchtbaarheid is een voorwaarde om op administratief niveau officieel van geslacht te kunnen veranderen.2

Talloze organisaties die opkomen voor  LGBT-rechten, samen met de Liga voor Mensenrechten en Amnesty International vragen om een herziening van deze Belgische wet, omdat zij een aanfluiting is van de mensenrechten en inhumane en vernederende behandelingen oplegt. De LGBT-verenigingen pleiten onder andere voor een ontpsychiatrisering en ontpathologisering van transgenders. Ze moeten uiteraard vrije toegang hebben tot psychologische of andere steun tijdens de overgangsfase, maar ze kunnen daar op geen enkele manier toe gedwongen worden.3

Iedereen moet de garantie hebben op zorgverstrekking; de patiëntenrechten zijn dezelfde voor iedereen en iedereen moet dan ook zijn behandelende geneesheer vrij kunnen kiezen. Echte vrije toegang tot de gekozen zorg, is eigenlijk pas gegarandeerd als de terugbetaling dat ook is. Daarnaast moet het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de individuele gegevens na het transgenderproces gegarandeerd worden.

Geen gewelddaden noch stereotypering van LGBT’s

Geweldplegingen tegen transgenders en homoseksuelen komen steeds meer voor. In 2014 liep het aantal geregistreerde geweldplegingen tegen homoseksuelen of transgenders op tot 90. In 2013 waren er dat 74, in 2011 66. Deze gewelddaden variëren van verbale agressie tot regelrechte misdaden zoals de vreselijke zaak van Ihsane Jarfi, de jonge Luikenaar die in 2012 werd gemarteld en vermoord.

Daarnaast toont een Belgische studie dat 62% van alle LGBT’s ooit overwogen heeft om zelfmoord te plegen en dat 22% dat ook effectief heeft geprobeerd. Die dramatische cijfers liggen beduidend hoger dan die van de bevolking in zijn geheel.

De PVDA verdedigt een wet over geslachtsidentiteit, gebaseerd op het zelfbeschikkingsrecht en het recht op respect. Die wet moet uiteraard ook in overeenstemming zijn met de mensenrechten. Maar de verbale en fysieke aanvallen tonen aan dat er veel meer nodig is dan een juridisch kader. Wij pleiten dan ook voor een verbreding van de bestaande sensibiliseringscampagnes, meer bepaald de preventieve campagnes rond seksueel, homofoob of transfoob geweld in bedrijven. 

Ook het onderwijs speelt een onschatbare rol om de mentaliteit te laten evolueren. Het uitwerken van een duidelijk plan van seksuele opvoeding, waar ook plaats is voor LGBT’s moet samen gaan met bewustmakingscampagnes die tegen vooroordelen en stereotypes durven ingaan en net pleiten voor diversiteit.

De rechten van LGBT’s erkennen en evolueren naar een superdiverse maatschappij
De PVDA verdedigt een superdiverse maatschappij. Pleiten voor de toekenning van gelijke rechten, betekent vechten voor een maatschappij die ijvert voor superdiversiteit; voor een maatschappij waarin alle mensen gelijk zijn en gelijke rechten hebben, welke ook hun oorsprong, godsdienst, geslacht of seksuele geaardheid is.

 

1. www.yogyakartaprinciples.org

2. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007051055&table_name=wet

3.  http://www.genrespluriels.be/Persbericht-6-verenigingen-voor-de-Belgian-Pride?lang=nl

Dit artikel komt uit het maandblad Solidair van september 2016Abonnement.

Labels