85 % voor een miljonairstaks: het antwoord op de meest gestelde vragen

85 % van de bevolking is voorstander van een belasting op grote vermogens vanaf 1 miljoen euro, zo blijkt uit een enquête van Knack en VTM bij duizend Vlamingen. In 2009 startte de PVDA al een campagne voor de invoering van zo’n miljonairstaks, Bij de start in 2009 antwoordde de partij ook op de twaalf meest gestelde vragen bij zo’n miljonairstaks. We nemen die hier over, ook al zijn sommige cijfers sindsdien natuurlijk wat geëvolueerd.

1. Wat is de miljonairstaks?

De miljonairstaks is een jaarlijkse belasting die alleen de allerrijksten op het oog heeft: de mensen met een vermogen – een fortuin – dat groter is dan een miljoen euro. Hoe wordt dat vermogen berekend? Het is de som van alles wat het gezin op 31 december bezit: de financiële bezittingen zoals bankrekeningen, cash geld en aandelen, de onroerende goederen (de huizen en gronden) en de roerende goederen zoals wagens, diamanten, kunstwerken ...

Het gaat over een taks op het bezit, op de rijkdom die in de loop der jaren werd opgestapeld en dus niet over een taks op het inkomen (dat wat het gezin verdient op één jaar).

Voorbeeld

Mijnheer en mevrouw Poens bezitten op 31 december 2009:

2. Hoe wordt de miljonairstaks berekend?

De miljonairstaks hanteert een hoger tarief naargelang de grootte van het vermogen. Het is een  ‘progressieve’ heffing, met drie aanslagvoeten. Hoe rijker men is, hoe hoger de heffing:

1% op het gedeelte van het vermogen vanaf 1 miljoen euro,
2% op het gedeelte vanaf 2 miljoen,
3% op het gedeelte vanaf 3 miljoen.

Daarbij geldt een aftrek van 500.000 euro voor de eerste woning.

Voorbeeld

Mevrouw en mijnheer Poens bezitten 3,7 miljoen euro, onder meer een woonhuis van 500.000 euro.
Het bedrag van de miljonairstaks bedraagt:

Het bedrag van de taks is dus 46.000 euro voor een vermogen van 3,7 miljoen. Dat is een heffing van gemiddeld 1,24%.

3. Waarom een miljonairstaks?

Het idee is eenvoudig: de miljonairs hebben meer middelen dan een doorsnee gezin. Zij hebben gespeculeerd op de beurs. Ze hebben jarenlang van fiscale voordelen geprofiteerd. Het is logisch en billijk dat zij in crisistijd een grote bijdrage leveren, met een taks die alleen zij betalen. Om de nood te lenigen van al wie door ontslagen en besparingen getroffen worden.

4. Hebben de miljonairs dan niet hard gewerkt om hun fortuin te vergaren?

Een vermogen van meer dan 1 miljoen euro: dat kunnen die mensen nooit met hun twee handen verdiend hebben. Je moet al elke maand 1.850 euro kunnen sparen om na een loopbaan van 45 jaar aan een bezit van een miljoen euro te geraken. De oudste mens op aarde leefde 600.000 jaar geleden. Stel u voor dat deze mens vandaag nog zou leven en al die tijd 300 euro per maand zou gespaard hebben. Dan nog zou hij niet zoveel hebben als Maurice Lippens, die 304 miljoen euro bezit.

Wist u dat 10% van de Belgische bevolking meer dan de helft van alle rijkdom bezit. Die rijkdom is vergaard ten koste van de anderen. Want de minst rijke helft van de bevolking bezit minder dan 10% van alle rijkdom.

Beeld u in: tien gasten staan watertandend bij een lekkere taart. Die is in tien stukken gesneden. Vijf gasten moeten één enkel stuk delen terwijl één enkele gast vijf stukken mag verorberen. Zou jij geloven dat die éne daarvoor vijf keer meer gewerkt heeft dan vijf andere gasten samen?

5. Hoeveel miljonairs zijn er in België?

Hoeveel gezinnen vallen onder de miljonairstaks? De tabel hieronder toont het fortuin van de percentielen 96 tot 100. Elk percentiel staat voor 1 procent van de bevolking, of 44.000 gezinnen. Ze zijn geklasseerd van de minst rijke (percentiel 96) tot de rijkste (percentiel 100). De tabel toont dus de fortuinen van de 5% rijksten.

Alleen zij hebben een fortuin dat hoger ligt dan 1miljoen euro. 220.000 gezinnen in België zijn dus miljonair. Maar slechts een deel van deze miljonairs vallen onder de miljonairstaks.

Als we de lat op 1,5 miljoen leggen om rekening te houden met de aftrek van 500.000 euro voor de woning, dan komen alleen nog percentielen 99 en 100 in aanmerking. Dat betekent dat alleen 2% van de bevolking in aanmerking komt voor de miljonairstaks. Het gaat dus om 88.000 gezinnen.

6. Hoeveel levert de miljonairstaks op?

De gezinnen in het 99e percentiel betalen 9.659 euro per gezin. Vermenigvuldigd met 44.000 zorgt dat voor een totale taks van 424 miljoen. In het 100e percentiel betaalt elk gemiddeld 188.616 euro, goed voor samen 8,3 miljard. De som van die twee groepen geeft een opbrengst van 8,7 miljard euro.

7. Waaraan zal de miljonairstaks besteed worden?

De miljonairstaks zal integraal gebruikt worden voor een sociaal noodplan tegen de crisis. Namelijk voor werk, voor de sociale zekerheid, het onderwijs en openbaar wetenschappelijk onderzoek. Als volgt verdeeld:

3 miljard besteden we voor openbare tewerkstelling. Onder meer voor de oprichting van openbare agentschappen voor de bouw en vernieuwbouw van woningen en voor de isolatie ervan. Maar ook voor nieuwe banen in het onderwijs, de welzijnssector (crèches, ziekenhuizen), het milieu, de openbare diensten.

Er gaat ook 3 miljard naar de sociale zekerheid, onder meer om de pensioenen en de integratietegemoetkomingen voor gehandicapten te verhogen en om de werkloosheidsuitkeringen te verzekeren. En om de pensioenen van morgen met het zilverfonds te garanderen.

2 miljard wordt besteed aan werkingskosten van het onderwijs en aan een programma van openbaar wetenschappelijk onderzoek.

8. Is de miljonairstaks een haalbare zaak?

Een fortuinbelasting als de miljonairstaks is perfect mogelijk in België. Dat is het besluit van een rapport dat de Algemene Administratie der Belastingen enkele jaren geleden publiceerde.

Dat rapport bekijkt ook de nodige maatregelen om deze taks in te voeren:

een vermogenskadaster aanleggen (een inventaris van ieders goederen);
het bankgeheim opheffen;
de aandelen op naam brengen.

Deze derde maatregel is al genomen. De andere twee zijn perfect mogelijk. Ze maken ook de aanpak van de grote fiscale fraude mogelijk. Dat het mogelijk is, toont de fortuinbelasting in Frankrijk, in Finland Noorwegen en Zweden en zelfs deels in Zwitserland.

9. Wordt het fortuin van de miljonairs al niet belast?

Neen. De enige echte jaarlijkse belasting op de vermogens is de heffing op het kadastraal inkomen van het huis waarin u woont. Dat is een belasting op het vermogen van doorsnee families maar niet op dat van de rijkste families. Hun vermogen bestaat vooral uit financiële bezittingen.

Zijn de rijksten dan helemaal niet belast? Jawel, maar wie betaalt het meest? Als je alle belastingen en taksen van een doorsnee werknemer samentelt, dan kom je uit op meer dan de helft van zijn jaarlijks inkomen. Maar een rijke persoon met vooral inkomsten uit financiële bezittingen, betaalt maar rond 5% belastingen.

Hoe kan dat nu? Het loon wordt zwaar belast terwijl financiële inkomsten, bijvoorbeeld van aandelen, bijna niet belast worden. Daarbij komt nog dat de rijksten vaak allerlei fiscale reducties krijgen.

Het doel van de miljonairstaks is dus niet de bevolking met een nieuwe taks op te zadelen, maar diegenen te laten betalen die ruimschoots de middelen daarvoor hebben. En die bovendien meer dan bevoordeeld worden door de Belgische belastingwetgeving.

10. Zal de miljonairstaks leiden tot kapitaalvlucht?

In Frankrijk zeggen de tegenstanders van de fortuinbelasting dat ze voor een kapitaalvlucht zorgt.  En ja, sommige heel rijke mensen verlieten Frankrijk om aan die belasting te ontsnappen. België ontving die fiscale vluchtelingen met open armen. Toch zijn ze weinig talrijk. Minder dan 1% van wie fortuinbelasting moest betalen, ging op de loop. Slechts 2% van het bedrag van de grote fortuinen ontsnapte zo aan de belastingen.

Een rapport van de Franse senaat schrijft: “Dikwijls hoort men het argument dat hier sprake is van een verlies van kapitaal voor Frankrijk. Dat is ongegrond want de investeringen (bedrijven, beurs) van deze belastingplichtigen zijn niet gebonden aan hun woonplaats”.

Een voorbeeld is de familie Mulliez, aandeelhouder van supermarktketen Auchan en het grootste fortuin van Frankrijk. Verschillende leden van deze familie leven in België maar hun kapitaal (de keten) bleef in Frankrijk.