Allen samen tegen het TTIP : Laten we de Europese top omsingelen

Komende vrijdag 19 december vindt de tweede dag plaats van de Europese top over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Naar aanleiding daarvan organiseert de Alliantie D19-20 een vreedzame samenkomst om de Europese top te omsingelen. De PVDA steunt deze burgermobilisatie en zal er aanwezig zijn.  

Een akkoord dat de crisis alleen maar verscherpt

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, brengt de TTIP geen echte oplossing voor de economische crisis. Ook voor de werknemers brengt het geen verbetering. De objectieven omtrent het scheppen van werkgelegenheid zijn slechts een illusie. De enige manier om die te realiseren, is het winnen van de commerciële oorlog tegen de opkomende landen. Met nadelige gevolgen voor de werkomstandigheden van de loontrekkenden: lage lonen, moeilijke en flexibele arbeid, verhoging van de lasten...In werkelijkheid zou dit akkoord de concurrentie tussen de werknemers onderling verhogen.  

Een akkoord ten koste van de meest elementaire democratische principes

De geheime sfeer waarin de onderhandelingen plaats vinden noopt tot ongerustheid. Het verdrag wordt bediscussieerd tussen Europa en de Verenigde Staten onder invloed van de patronale lobbies. Ondertussen wordt de burgermaatschappij, NGO's voor ontwikkeling, milieu en vakbondsorganisaties, op afstand gehouden. Het zijn nochtans de Europese (en Amerikaanse) werknemers die de gevolgen van het akkoord het meest zullen ondergaan.

Op termijn geeft het TTIP aan de multinationals het recht om -via een privé rechtbank1- die staten aan te vallen die wetten zouden stemmen die tegen hun belangen indruisen en die hun absoluut recht om handel te drijven, te investeren en te desinvesteren, winst te maken en daar een groot deel van uit te betalen aan de aandeelhouders, bedreigen. In de praktijk zouden de landen niets meer te zeggen hebben over de reglementering die de handelsakkoorden regelt. Of het nu gaat over sociale normen, milieu, voeding of gezondheid: de multinationals zullen de nationale wetten naast zich neer kunnen leggen.

Voor de PVDA, betekent democratie ook de controle over de productie door de burgers. Dat recht houdt controle in op wat wordt geproduceerd, hoe het wordt geproduceerd en wie er voordeel uit haalt.  

[1]Dankzij de mechanismens ISDS (Investor-state dispute settlement)

Afspraak om 7u aan het kruispunt van de Blijde Inkomstlaan en de Wetstraat (tegenover de ingang van het Jubelpark, bij het Schumanplein) Alle info over de actie vind je op het Facebook evenement van de actie.