Antwerpen: “De Grote Verblinding van De Wever II: nul ambitie en niks sociaal”

auteur: 

Webredactie

In het Plantin-Moretusmuseum stelde Bart De Wever (N-VA) zijn nieuwe bestuursakkoord voor, geflankeerd door de vrouw die ‘nooit schepen zou worden onder Bart De Wever, Jinnih Beels (sp.a), en de man die Bart De Wever ‘karakterieel gestoord’ noemde, Philippe De Backer (Open Vld). De PVDA lijstte 17 verontrustende pijnpunten op en is vernietigend voor het akkoord.

“De Wever II is voor 95% een verderzetting van De Wever I. Wie iets anders zegt dwaalt. Bij mij heerst plaatsvervangende schaamte te zien hoe weinig de socialisten hebben binnengehaald. Het is De Grote Verblinding van De Wever II”, zegt Peter Mertens, fractieleider van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad.

“Toon mij één domein aan waar er echt een trendbreuk is. Dat is er niet. Er is geen trendbreuk rond armoedebestrijding, geen trendbreuk rond paaitaksen van projectontwikkelaars, geen trendbreuk rond commercialisering van het Zorgbedrijf, geen trendbreuk rond de afbouw van het stadspersoneel en de dienstverlening. De drijftaks voor het grootbedrijf gaat omlaag, op vraag van Voka. Jeugdwerkers wordt gevraagd om voortaan politietaken te verrichten. De toegang tot het leefloon wordt verstrengd. Syndicale acties in de haven worden moeilijker. Allemaal dingen die de sp.a tijdens de campagne nog hard kritiseerde. Werkelijk, wat is er Bourgondisch aan dit akkoord?”, aldus Mertens.

“Natuurlijk staat er geen ‘fire wall’ tussen wat in Brussel gebeurt en wat in Antwerpen gebeurt. Dezelfde partij die federaal een ongeziene haatcampagne opzet, beweert in Antwerpen een ‘verbindende’ partij te zijn. Kom zeg, hoe schizofreen is dat? Dat uitgerekend de sp.a meewerkt aan de normalisering van het N-VA-discours is voor heel velen hard slikken”, zegt Mertens. “Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA, om samen een stem te geven aan wie het nodig heeft, en een vuist te vormen tegen het rechtse beleid.”

Zeventien verontrustende punten uit De Grote Verblinding:

“Wij hebben 17 punten opgelijst die ons bijzonder verontrusten”, zegt Peter Mertens.

 1. Er is geen ambitie om de kinderarmoede aan te pakken. Er komen geen gratis warme maaltijden op school, nochtans een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat ten minste alle kinderen één gezonde maaltijd per dag hebben. Er komt enkel een onderzoek naar de haalbaarheid van de maatregel. Dat is helemaal wat anders, en dat straalt geen ambitie uit.
 2. Het leefloon wordt voorwaardelijk. Als je je kinderen niet naar de kleuterklas stuurt of wanneer je de inburgeringscursus niet goed volgt, kan het leefloon worden afgenomen. Daarmee gaat het bestraffende armoedebeleid van schepen Fons Duchateau (N-VA) onverminderd voort.
 3. De bedrijfstaks voor de grote bedrijven gaat op de schop, op vraag van Voka. Ze wordt vervangen door opcentiemen op vennootschapsbelasting, die elke enkele zichzelf respecterende multinational tot een absoluut maximum zal ontwijken. Nadat alle winsten fiscaal zijn verdwenen gaat dit dus nog weinig opleveren. Wie zal dat gat betalen?
 4. Jeugdwerkers wordt gevraagd om politietaken te doen als “partner in het lokaal integraal veiligheidsbeleid”. Zij moeten “in dat kader aanwezig op de straten en pleinen wanneer het nodig is” (sic). Tijdens haar campagne beloofde Jinnih Beels om dat nooit te doen. Nu gebeurt het, en daarvoor zal men een beroep doen op “stadsmariniers”. En daarover is het akkoord bijzonder duidelijk: “De stadsmariniers worden rechtstreeks aangestuurd door de burgemeester. Wie “nee” zegt tegen de stadsmarinier, zegt “nee” tegen de burgemeester”.
 5. Er wordt niet gegarandeerd dat er veel nieuwe sociale woningen bijkomen, omdat ook “de renovatie” in het aantal is opgenomen. Daar was het vorige stadsbestuur ook al mee bezig, denk maar aan de Arena-wijk. Er komt een conformiteitsattest, maar énkel voor nieuwe woningen. Bovendien worden de controles die nodig zijn voor het bekomen van conformiteitsattesten uitbesteed aan private bedrijven. In plaats van de stedelijke Woondienst te versterken is het ook hier privatiseren wat de klok slaat. Ook om sociale fraude op te sporen ‘bij sociale huurders’ zal een beroep worden gedaan op een commercieel bedrijf.
 6. Syndicale acties in de haven worden moeilijker. Op vraag van het VBO en de Duitse chemiereuzen staat in het akkoord dat “de bereikbaarheid van de haven maximaal gegarandeerd moet blijven”. Weliswaar “in sociaal overleg”. Maar de afgelopen jaren betekende dat in de praktijk dat er hard werd opgetreden tegen syndicale acties op de Scheldelaan.
 7. Er wordt met geen woord gerept over de exorbitante toplonen in de autonome stadsbedrijven. Terwijl de stad zwaar bespaart op haar personeel verdienen de CEO’s van het Zorgbedrijf, ZNA, het havenbedrijf verdienen honderdduizenden euro’s per jaar. Het probleem is al jaren bekend, ook dit stadsbestuur zal die verloningen niet aanpakken.
 8. De zogenaamde “paaitaks” waarmee projectontwikkelaars uitzonderingen op stedenbouwkundige regels kunnen “afkopen”, bijvoorbeeld door het aanleggen van een speelpleintje, blijft behouden. Nochtans had Tom Meeuws die paaitaks hard aangevallen.
 9. De geplande commercialisering van de ouderenzorg van het Zorgbedrijf wordt doorgezet. Nochtans weten we al lang dat private woonzorgcentra slechter scoren omdat ze in de eerste plaats op winst uit zijn. Bewoners krijgen er een rantsoen van 3,5 euro voor drie maaltijden per dag. Tijd voor een babbeltje met de verzorgers is er niet.
 10. Na een besparing van 700 voltijdsequivalenten onder Janssens II en 1.420 onder De Wever I, wordt het stadspersoneel nog verder afgebouwd. In de meerjarenbegroting op het einde van het jaar zal worden vastgelegd hoe die afbouw er juist zal uitzien, maar De Wever verwittigde op de persconferentie reeds dat er “geen taboes worden vooropgesteld”.
 11. Het hoofddoekenverbod, dat mensen niet beoordeelt op hun kwaliteiten maar op de klederdracht blijft gehandhaafd. Zowel in de stedelijke administratie, maar ook in onderwijs, waarvan Jinnih Beels naar alle waarschijnlijkheid schepen van wordt.
 12. In ruil daarvoor worden praktijktesten ingevoerd, maar die mogen niet bestraffend zijn. Dat betekent dat ze louter symbolisch zullen zijn, als een soort meetinstrument.
 13. De klimaatambitie is eerder beperkt, ondanks de enorme troef van de aanwezigheid van de Antwerpse haven. Pas tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn en in de haven wil men enkel een significante daling realiseren van de broeikasgassen.
 14. De GAS-boetes, die ingaan tegen het systeem van de scheiding der machten, worden verder uitgebreid. Antwerpen rekent op een wetswijziging waardoor in de toekomst ook snelheidsovertredingen en roodlichtnegaties ook kunnen bestraft worden door GAS-ambtenaren.
 15. Er komen opnieuw veel meer extra camera’s. De Wever blijkt zijn belofte na te komen van het verdubbelen van het aantal camera’s van 500 naar 1000. Er zullen ook voor het eerst dronecamera’s over Antwerpen vliegen, ook boven woonwijken.
 16. Er komen geen extra wijkagenten. “De wijkwerking is voldoende in aantal maar nog te onbekend” staat letterlijk in het akkoord. Nochtans heeft Jinnih Beels de hele campagne door het tegendeel beweerd. Het enige wat zij heeft kunnen binnenhalen is dat “de spreekuren” beter bekend zullen gemaakt worden, maken en dat onderzocht zal worden of agenten zich niet meer kunnen verplaatsen te voet of met de fiets.
 17. Er komt geen verhoging van de middelen voor de districten. De komende zes jaar zullen districten tevreden moeten blijven met 3 à 4% van het stedelijk budget. Er komen enkele bevoegdheden bij, maar het budget blijft beperkt tot louter alimentatiegeld.

Commentaar toevoegen

Reacties

JA, het ziet er weer danig proper uit. Vooral - ALWEER EENS - voor de zwaksten in onze maatschappij. Het ergste van deze hele "comedie" is dat de SPA nu ook nog beste vriendjes geworden is van de NV-A. Onze rooie rakkers van vroeger hebben geen poot meer om op te staan. En aangezien de NV-A nu al voor de 2e keer de plak zwaait in Antwerpen, gaan de sossen maar mee aan tafel zitten. Ik denk dat die oude garde SPA-ers zich nu allemaal omdraaien in hun graf, en hun armen over hun oren slaan want als de Partij die al verschillende decennia voor het werkvolk gestreden heeft, en nu gaan aanschurken bij de grootste anti-socialisten die er NU in slagen om vele sociale verworvenheden (waar onze grootvaders nog honger voor geleden hebben want toen bestond er nog geen stakers vergoeding) met de snelheid van een raket, stukje bij beetje af te breken, dan moet de SPA eens dringend van naam gaan veranderen. Aan wat De Wever en zijn acolieten hebben "geregeld" voor de werkmensen, de kleine gepensioneerden, de 3e wereld gezinnen, de langdurig zieken & gehandicapten, de alleenstaande moeders met hun kinderen enz.. enz.. dat is gewoon een kaakslag aan heel het "sociale" stelsel waar we ooit zo fier op waren. Straks staan we even ver als in de U.SA. Alleen wie poen heeft of poen kan pakken wordt nog als mens behandeld. Al de rest (in hun ogen de vuile profiteurs, dezen die te lam en te lui zijn om te werken of te stom om dood te slaan) die moeten gestraft worden. En hoe harder hoe beter. Dat profiteren moet eens gedaan zijn !! Maar zeg nu zelf : wie profiteert er hier in dat landeke het meest ?? Juist, de CEO's ; de multinationals ; de politiekers die zelf bepalen wat ze verdienen, en welke extra's ze zich allemaal kunnen toe eigenen, belastingvrij natuurlijk !! Maar dat is allemaal vuile praat van de communisten, nietwaar ?? Wanneer gaan de mensen nu eens gaan beseffen dat al die prietpraat van De Wever & Co effektief alleen maar prietpraat is, en dat al zijn verkiezingsbeloften enkel en alleen beloften zijn en zullen blijven. Hoeveel werkmensen zouden er op de laatste 5jaar op vooruit gegaan zijn. En hoeveel gepensioneerden en mindervaliden hebben het nu veel gemakkelijker dan zo'n 5 jaar geleden ?? GEEN ENKELE. We zijn er met zijn allen ferm op achteruit gegaan. Maar onze stemmen zijn te zwak, nu nog altijd. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de PDA hier binnenkort zo ver staat als de PTB in Wallonië. Daar zijn ze precies gevoeliger voor een sociaal rechtvaardige samenleving. En dat ligt grotendeels bij de kiezers. Wij willen bedot, bedrogen en belogen worden. En dan krijg je Bartjes als Burgemeester !!!
Mag ik eerlijk zijn ? Ik had van een kerkhaan als Bartje nu niets anders verwacht !! Hij heeft zijn sluwe verkiezingspraat zo opgesteld dat zijn trouwste aanhangers er geen graten hebben ingezien. Dat ze altijd zeker waren dat Bartje & Co zeker weer de sjerp van de burgemeester zouden binnen halen. En ja, die blinde duiven hebben gelijk !! Ze geloven nog altijd dat de NV-A de reddende partij is van ons Vlaanderen land, en zeker van onze koekestad. En daar is eigenlijk maar EEN grote reden voor (cfr. Trump & acolieten in de U.S.) en die is : alle vreemdelingen buiten. Zeker geen nieuwe immigratie van terroristen meer !! We gaan hier straks allemaal moslims MOETEN worden, en de vrouwen zullen hier ook met een Burka rondlopen. Dat is de schrik die Bartje rondstrooit. En dat bovendien al die terroristen die terugkomen uit Syrië hier alles gedaan krijgen van het OCMW, de nieuwste flats toegewezen krijgen, terwijl de Antwerpenaren zelf dikwijls 3 of 4 jaar moeten wachten op een sociale woning. Neen, DAT MAG NIET !! En aldus Bartje, kunnen jullie NIETS anders doen dan voor ONS te stemmen, anders gaat alles hier ingepalmd worden door de MOSLIMS.... Dat is de plat résistant van de NV-A : een beetje aangekleed Vlaams Blok, niet zo'n vuile taal, en niet zo opruiend. Maar voor de rest is en blijft het hetzelfde. Gebruik en Misbruik maken van de "bange, blanke man". Dacht dat Willem Vermandere daar dat liedje over gemaakt heeft. En als we nu al zitten te beven, dan gooit Bartje er nog een paar dingen bovenop, en de NV-A kar is vertrokken. En met veel gejuich onderweg komt ze dan aan op de dag van de verkiezingen. En ondanks er toch een pak mensen zijn die in de Bijbel van Bartje & co niet meer geloven, ze hebben toch nog steeds meer dan genoeg om met de sossen hier aan de slag te gaan. Wat veel mensen al lang vergeten zijn, is dat de Sossen van NU, niet meer de Sossen zijn van 40/50 jaar geleden en vroeger. Dan was een rooie nog een echte rooie, die vocht met en voor het werkvolk. Nu zijn het een stelletje meelopers, die hopen dat ze binnen 10 jaar nog steeds de kiesdrempel van 5 % zullen halen. Echte rooien zouden nooit akkoord gaan met een verhoging van de pensioenleeftijd, weer 21 % BTW op elektriciteit, minder tegemoetkomingen voor de zogenaamde 3e wereldgezinnen (of wordt dat zo niet meer genoemd) zware maatregelen tegen immigranten die niet snel genoeg het Nederlands beheersen, het afbrokkelen van het stakingsrecht, de verkrachting van de rust- en verzorgingstehuizen, enz.. enz.. enz.. Ik ga stoppen met mezelf nog meer op te boeien. Hoop voor 2019 : meer, nog veel meer mensen die eindelijk gaan aansluiten bij de PVDA. Ach natuurlijk, zoals iedereen zullen ze ooit ook wel eens over iets struikelen, maar slechter voor de minst bedeelden in onze samenleving KAN HET N.I.E.T. MEER WORDEN !! AMEN.