In België anno 2016 zou Al Capone geen dag in de gevangenis zitten.(Foto www.history.com)

In België anno 2016 zou Al Capone geen dag in de gevangenis zitten

De Panama Papers beroeren overal de gemoederen. Een uitgelezen moment voor minister Johan Van Overtveldt (N-VA), belast met de strijd tegen belastingontduiking, om uit te pakken met een nieuw wetsvoorstel. Niet om fraudeurs harder aan te pakken, maar om hen amnestie te verlenen. Een amnestie die hen voor altijd vrijpleit.

Het zijn harde tijden voor grote fraudeurs: OffshoreLeaks, Luxleaks,  SwissLeaks, Panama Gate en de Panama Papers. Maar gelukkig voor hen is er België, met zijn fiscale amnestierondes. Van Overtveldt, minister van Financiën en belast met de strijd tegen belastingfraude, heeft in het kader van deze strijd nog niks concreets ondernomen. Integendeel. Momenteel wordt in de Kamer gediscussieerd over zijn wetsvoorstel voor een permanente regularisatie. De minister heeft zoveel haast om het voorstel erdoor te duwen, dat hij niet de tijd heeft willen nemen om samen met de gewesten te overleggen over een coherente wetgeving (het huidige belastingstelsel is immers een institutionele chaos). Van Overtveldt krijgt het zelfs voor elkaar zijn voorstel in de Kamer te verdedigen de ochtend van de dag waarop diezelfde volksvertegenwoordigers ’s middags in een speciale commissie over de Panama Papers bijeenkomen.

Eind 2003 laat Didier Reynders (MR), toenmalig minister van Financiën, de EBA-wet stemmen voor een “eenmalige bevrijdende aangifte”, kleurrijke bewoordingen voor fiscale amnestie. Niet alleen de PVDA protesteert tegen deze wet. CD&V-volksvertegenwoordiger Pieter De Crem, toen in de oppositie, ziet er “een grootschalige witwasoperatie” in. Minister Reynders hamert op het unieke karakter van de operatie: fraudeurs moeten de enige kans die hun geboden wordt nu aangrijpen. En in maart 2005 zegt hij duidelijk: “Er zal zeker geen tweede kans komen. Er kan geen sprake van zijn dat we een slecht signaal geven in de zin van: ontduik maar lekker jarenlang belastingen, jullie krijgen later wel de kans jullie opnieuw in regel te stellen.”

En toch komt Reynders enkele maanden later, in 2006, al op de proppen met EBA bis. Jawel, je leest het goed: de unieke amnestieronde krijgt een tweede seizoen. Gevolgd door een derde seizoen in 2013, voorgesteld als “de laatste kans” om ontdoken belastingen te regulariseren. De waarschuwing van Koen Geens (CD&V), toenmalig minister van Financiën, is klaar en duidelijk: dit is de laatste keer dat een kans op amnestie aangeboden wordt. 

Maar vandaag tovert de regering Michel een vierde EBA uit haar hoed. En in tegenstelling tot de vorige keren zou deze amnestie permanent zijn. Fraudeurs krijgen dus voortaan alle tijd om te beslissen in welk jaar ze hun ontdoken belastinggelden zullen witwassen. Op korte termijn belandt dat geld in de staatskas. Maar op lange termijn is het effect van die gratieverleningen – en nog meer wanneer het gaat om een permanente inregelstelling – catastrofaal voor de staatsfinanciën, want ze zetten aan tot fraude. Wordt zondigen immers niet aangemoedigd als aan de einder vergiffenis wenkt? Voor 2016 wordt zo’n slordige 250 miljoen euro regularisatiegeld verwacht, een optimistisch cijfer voor een wetsvoorstel dat nog niet aangenomen is. Anderzijds zorgt belastingontduiking voor 20 tot 30 miljard euro minder inkomsten voor de openbare financiën en dat is honderd keer meer. 

We stellen ook vast dat de minister de term zware fiscale fraude, die vroeger bestond, geschrapt heeft. Toch vreemd en verontrustend op een moment dat de Panama Papers en de vorige “Leaks” aantonen dat de superrijken beschikken over gesofisticeerde manieren om banken en andere financiële tussenpersonen voor hun kar te spannen… 

Geen betere manier om misdaadgeld wit te wassen 

In het verleden hebben mensen zoals Jean-Claude Delepière, de voormalige directeur van de anti-witwascel CFI, en Karel Anthonissen, regionaal directeur van de Bijzonder Belastinginspectie van Gent, er al op gewezen dat amnestie een bijzonder pervers effect heeft: voor de georganiseerde misdaad bestaat er geen betere manier om misdaadgeld wit te wassen dan een fiscale inregelstelling. 

Het wetsvoorstel voorziet dat de regularisatiedossiers aan de CFI zullen worden overgemaakt, maar in het verleden bleef dat grotendeels dode letter en de kans is groot dat het nu niet anders zal zijn. Het zou veel logischer zijn als de ambtenaren die belast zijn met de regularisatiedossiers kunnen overgaan tot een grondig onderzoek, en dus ook nagaan of het om witwassen gaat, en die resultaten aan de CFI overmaken. Maar de ambtenaren van het “Contactpunt regularisaties”, de dienst die met de amnestie belast is, hebben geen onderzoeksbevoegdheid. De belastingcontroleurs mogen de regularisatie dan weer niet gebruiken als indicatie om de fiscale situatie van wie amnestie aanvraagt eens grondig onder de loep te nemen. 

Minister Van Overtveldt blijft ook erg vaag over het aantal ambtenaren dat zich binnen het Contactpunt regularisaties met de behandeling van de dossiers zal bezighouden. En ook over hoeveel externe medewerkers er eventueel zullen worden aangetrokken en hoeveel medewerkers uit interne verschuivingen binnen de FOD Financiën vrijgemaakt zullen worden, waardoor het aantal ambtenaren belast met belastingcontrole nog verder zal verminderen. 

Wat de boetes betreft stelt de minister dat die hoger zullen zijn dan bij de voorgaande amnestierondes. Voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld zal een boete gelden van 20 tot 25 % bovenop de normaal verschuldigde belastingen. Dat is nog steeds aanzienlijk lager dan de administratieve boete van 50 % die betaald moet worden wanneer tijdens een belastingcontrole fraude wordt bewezen. En het belangrijkste, door de regularisatie ontsnapt men aan alle strafrechtelijke sancties, boetes en gevangenisstraffen. Wij herinneren ons nog dat Al Capone, de beroemdste Amerikaanse gangster ooit, uiteindelijk in de gevangenis belandde wegens belastingfraude. In België anno 2016 had hij fiscale regularisatie kunnen aanvragen en zou hij vrij rondlopen…

Als je op de bus op zwartrijden wordt betrapt, dan bedraagt de boete geen 25 % of 50 % van de prijs van je buskaartje, maar 5000 %. Dat is toch normaal, zegt men dan: als de boete te laag is, zouden mensen geneigd zijn om zonder geldig biljet het openbaar vervoer te nemen. Waarom kan men dat principe dan niet toepassen bij zware belastingontduiking? 

Omdat deze regering zich liever vastbijt in verdachte sociale steuntrekkers die om te overleven liegen over hun woonplaats in plaats van de grootschalige belastingontduiking aan te pakken die via belastingparadijzen gebeurt. Logisch: het is immers dezelfde regering die steeds weer uitpakt met nieuwe cadeautjes voor de rijken en de rechten en inkomsten van de werknemers wil inperken. Het spreekt vanzelf dat de afgevaardigden van de PVDA tegen de permanente fiscale regularisatie zullen stemmen… 

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Van Overtvelt gedraagt zich als 'The Godfather' van de financiële maffia in België. Hij beschermt alleen maar de 1% rijkste die massaal belastingfraude plegen of belastingen ontwijken. Belastingraude is illegaal en zou zwaar bestraft moeten worden als het aan het licht komt. In plaats daarvan verleent onze huidige Minister van Financiën hen amnestie en worden ze vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging. Belastingontwijking is legaal maar is in pricipe even immoreel als belastingfraude. Zij die zich hiermee inlaten gebruiken en misbruiken de gaten en achterpoorten in de wet om zich te onttrekken aan de belastingen. Enkel erg rijke mensen die zich laten bijstaan door erg dure financiële experts en gespecialiseerde advocaten slagen er in om op grote schaal belastingen te ontwijken. De legale belastingontwijking komt dus neer op het plunderen van de staatskas, net zoals belastingfraude! Het resultaat is precies hetzelfde. De superrijken dragen onvoldoende bij tot de staatsfinanciën waardoor er al snel begrotingstekorten ontstaan. Die put moet dan gedelfd worden door het gewone volk. Afbraak van de moeizaam door strijd opgebouwde sociale rechten, verminderde sociale uitkeringen, allerlei nieuwe heffingen (verdoken belastingverhogingen), verhoging van de B.T.W. op nutsvoorzieningen, toename van de armoede en vermindering van koopkracht, ... worden ons voorgeschoteld als de enige mogelijke weg. Dit is een misdadige, maffieuze politiek die bol staat van volksmisleiding en -verachting.
Cijfers kloppen niet. Buskaartje kost minimum 1,40 euro en de boete voor zwartrijden bedraagt 107 euro. Dus is het zelfs iets meer dan 7500%!