Foto istock.

De grote waterstofrevolutie: hoe ecologische planning het klimaat kan redden

We kunnen het klimaat nog redden. De PVDA heeft een plan dat sterk inzet op waterstoftechnologie om onze economie snel koolstofneutraal te maken. Daarvoor moeten we radicaal van koers veranderen en kiezen voor een ecologische planning. Kortom, werken aan een klimaatrevolutie. Voor die klimaatrevolutie komen we zondag 2 december op straat.

Op 2 december roept het platform Claim the Climate op tot de grootste klimaatbetoging die België ooit gezien heeft. En daar willen wij aan bijdragen. Alle info hier.

We hebben nog de tijd om het klimaat te redden. Dat benadrukt het laatste rapport van de klimaatexperten van de VN. Ze zeggen ook dat we daarvoor dringend radicale oplossingen in de praktijk moeten brengen, oplossingen van een nooit geziene omvang. Alleen dan kunnen we de opwarming van de planeet beperken tot 1,5°.

Als we de opwarming beperken tot 1,5°C in plaats van 2°C, krijgen we minder extreme weersomstandigheden, zoals droogtes of overstromingen, sterven minder dier- en plantensoorten uit en zal het zeeniveau trager en minder hoog stijgen, zodat zo’n tien miljoen mensen minder aan de gevolgen daarvan worden blootgesteld. Op die manier kunnen we honderden miljoenen mensen armoede, honger en ziekte besparen.

Om de opwarming te beperken tot 1,5°C, mag de mensheid niet meer dan 420 gigaton CO2 uitstoten. Dat is ons ‘koolstofbudget’. Aan het huidige tempo van 40 gigaton per jaar is ons budget binnen een dikke tien jaar opgebruikt. De uitstoot moet dus nu snel en drastisch dalen. Tegen 2030 moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met meer dan de helft verminderen.

De PVDA wil daarom de wetenschappelijke aanbevelingen volgen om de uitstoot tegen 2030 met 60 procent te verminderen. Het doel is om tegen 2050 een volledig neutrale economie te hebben. En daarbij kan waterstof ons helpen.

Maak kennis met de waterstofeconomie

De belangrijkste oorzaak voor de opwarming van de aarde is de massale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sinds de industriële revolutie, vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor het opwekken van elektriciteit en warmte of voor het aandrijven van motoren en machines. Om de klimaatverandering te stoppen, moeten we dus afstappen van de huidige koolstofeconomie. Het beste alternatief, zeker voor een land als België, is de omschakeling naar een waterstofeconomie.

De technologie hiervoor bestaat al meer dan een eeuw, maar die blijft nog altijd zwaar onderbenut.

De technologie hiervoor bestaat al meer dan een eeuw, maar die blijft nog altijd zwaar onderbenut. Waterstof kan je gebruiken om elektriciteit op te wekken, als brandstof in speciale motoren en zelfs als grondstof voor de petrochemie. En voor het opslaan van elektriciteit. Zo kan waterstoftechnologie een groot verschil maken in net die domeinen van de economie die het meeste CO2 uitstoten: energie, industrie en transport.

Een revolutie op vlak van energie

Het gros van de uitstoot heeft te maken met de opwekking en het gebruik van energie. Om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, moeten we dan ook heel snel werk maken van de overstap naar hernieuwbare energie. In België rekenen we vandaag vooral op zonnepanelen, aangevuld met windmolens.

Daarbij is er wel een probleem: de zon schijnt niet altijd en de wind waait ook niet altijd even sterk. Daarom is het van levensbelang om op grote schaal te investeren in energieopslag.  Op momenten dat zonnepanelen en windmolens te veel produceren, gebruiken we die elektriciteit voor de elektrolyse van water (om water (H20) te ontbinden in zuurstof (O2) en waterstof (H2)). De waterstof die we zo produceren en opslaan, kan later gemakkelijk weer omgezet worden in elektrische stroom door het gebruik van groene brandstofcellen.

Het elektriciteitsnet van de toekomst zal er heel anders moeten uitzien. Geen top-downstructuur meer met één grote leverancier (Electrabel) en kleine producenten en miljoenen bedrijven en huishoudens die enkel maar stroom ontvangen. We willen een gedecentraliseerd net met talrijke lokale energiecoöperatieven en stedelijke energiebedrijven. We investeren in een slim net (smart grid) dat de verschillende in- en uitstromen coördineert en zorgt dat er nooit tekorten of overschotten zijn.

Goeree-Overflakkee: een eiland met een missie

Het Nederlandse eiland Goeree-Overflakkee ligt in de provincie Zuid-Holland en telt zo’n vijftigduizend inwoners. De lokale en regionale overheden hebben er de ambitie om tegen 2020 al klimaatneutraal te zijn. En om later zelfs groene stroom te leveren aan de haven van Rotterdam. Ze rekenen daarvoor onder andere op waterstoftechnologie. Het project begon met de bouw van installaties die waterstof produceren op basis van groene stroom uit windparken en zonnepanelen. Vervolgens werden twee waterstofoplaadpunten voor auto’s geïnstalleerd en ook de bussen rijden er nu op waterstof. Het project bedient ook bewonerscollectieven zoals voor collectieve zonnepanelen.

Een revolutie voor petrochemie en industrie

In België zijn amper 300 grote bedrijven verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot.

In België zijn amper 300 grote bedrijven verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan de hoge schoorstenen van de elektriciteitscentrales, de petrochemie of de staalproductie. Waterstof kan op verschillende manieren de groene redding zijn voor onze zware industrie en de petrochemie in het bijzonder. Op voorwaarde natuurlijk dat deze waterstof via elektrolyse uit water gemaakt is, en wel met de hulp van hernieuwbare stroom uit zon en wind.

De CO2 die vrijkomt tijdens de industriële verbrandingsprocessen, vangen we op met waterstof. Door waterstof te laten reageren met CO2, kunnen we methaan en methanol maken. Methaan kan aardgas (dat niet duurzaam is) vervangen, methanol kan dienen als basisproduct van de petrochemie. In plaats van deze stoffen uit aardolie en aardgas te halen, vertrekken we gewoon van water! Zo creëren we bijna gesloten circuits. Pas dit toe op de 220 hoogste schoorstenen in Vlaanderen en de Belgische uitstoot daalt al met minstens 20%!

Daarnaast kunnen we de restwarmte van de industrie gebruiken om hele steden te verwarmen via ondergrondse stadsverwarmingsnetten (lees meer hieronder).

Een revolutie voor transport en mobiliteit    

Ook bussen kunnen op waterstof rijden. Ze zijn zelfs Made in Belgium.

Transport en vervoer zijn goed voor bijna een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Elektrische trams, treinen en metro moeten het hart van onze mobiliteit worden. Dat vereist een heel andere visie op onze stadsplanning, bijvoorbeeld om volledig gescheiden fietspaden en fiets-o-strades te kunnen veralgemenen.

Voor niet-geëlektrificeerde treinlijnen bieden treinen met waterstoflocomotieven een oplossing.  In de Duitse deelstaat Nedersaksen rijdt nu al de Coradia iLint, beter bekend als de Choo choo, volledig op waterstof over een afstand van 100 km.

Ook bussen kunnen op waterstof rijden. De fabriek van Van Hool bij Lier vindt in het buitenland tal van afnemers voor waterstofbussen, maar niet in België omdat er in heel ons land maar twee oplaadpunten zijn.

Een waterstofbus van het Lierse bedrijf Van Hool. (Foto Jan Oosterhuis)

Er bestaan vandaag ook al personenwagens op waterstof. Die technologie moeten we veralgemenen. Tankstations moeten in het straatbeeld plaatsmaken voor waterstofoplaadpunten. Tegelijk moeten we ertoe komen dat minder mensen zich met de auto en meer mensen zich met het openbaar vervoer verplaatsen. Dat kunnen we stimuleren door het aanbod en de stiptheid fors te verbeteren en door openbaar vervoer gratis te maken in de grote steden.

Het vrachtverkeer moet zo min mogelijk over de autowegen en zo veel mogelijk over waterwegen en treinsporen verlopen. Zware dieselmotoren vervangen we door waterstofmotoren. Vrachtboten voor korte afstanden op de binnenvaart kunnen overschakelen op batterijen. Voor langere afstanden zijn groene brandstofcellen op basis van waterstof de enige duurzame oplossing. Wat reizen betreft moeten we voor de middellange afstand vooral het reizen per hogesnelheidstrein promoten en de luchtvaart beperken. Voor intercontinentale vluchten kunnen straalmotoren op basis van waterstof uit de ruimtevaart aangepast worden voor vliegtuigen.

Ecologische planning

Het mag duidelijk zijn: waterstoftechnologie biedt enorm veel mogelijkheden om onze economie op korte tijd klimaatneutraal te maken.

De strijd voor het klimaat draait in essentie niet over technologie, maar over politiek en macht.

De meeste van de besproken technologieën bestaan al jaren. De strijd voor het klimaat draait in essentie dan ook niet over technologie, maar over politiek en macht.

Traditionele partijen willen nog altijd geen maatregelen invoeren die tegen de markt en de belangen van het grootkapitaal ingaan. Nochtans hebben de zogenaamde marktoplossingen hun failliet ruimschoots bewezen. De handel in uitstootrechten heeft een nieuwe lucratieve markt voor grote bedrijven geschapen, maar deed hun uitstoot niet dalen. Volgens de Franse president Macron is de koolstoftaks, een belasting op uitstoot, het nieuwe kapitalistische wondermiddel. Ook de regering-Michel maakt werk van een koolstoftaks en vindt daarvoor zelfs steun bij de groene en sociaaldemocratische oppositie. Zo’n koolstoftaks wordt door de bedrijven rechtstreeks op de consument afgewenteld en kost ons dus veel geld, maar brengt geen grote verschuiving in investeringen teweeg, laat staan een fundamentele omschakeling naar een duurzame economische infrastructuur.

De uitdaging waarvoor we staan, bestaat erin om een nieuw economisch systeem op poten te zetten dat het gebruik van natuurlijke grondstoffen beperkt. De vraag is: wie durft buiten de lijntjes van de markt te kleuren? Wie durft opboksen tegen het lobbywerk van vervuilende multinationals?

De klimaatcrisis vergt een collectieve, globale, geplande en samenhangende aanpak.

Multinationals investeren alleen als ze winst ruiken. En dat doen ze zonder overleg, met de bedoeling de concurrentie te snel af te zijn, het is er ieder voor zich. De privésector investeert wel jaarlijks tientallen miljarden in de zoektocht naar nieuwe fossiele brandstoffen. Als ze daar zelfs maar een fractie van uit de grond halen, kunnen we de doelstelling van 1,5°C meteen vergeten.

Alleen met een ecologische planning kan de waterstofrevolutie realiteit worden. Voor de overheid kondigen zich dus grote investeringen aan. Die zouden trouwens een geweldige opsteker zijn voor de werkgelegenheid. Om de industrie over te schakelen op waterstof zijn machinebouwers nodig, pompmecaniciens, elektriciens, pijpfitters, operatoren… Allemaal hoog gekwalificeerd werk dat goed betaald moet worden.

Daarom staat de PVDA achter ecologische planning, voor een sociale transitie die werk creëert en garandeert, de zwaarste lasten door de breedste schouders laat dragen en waarbij mens en natuur belangrijker zijn dan winst.

Kom op 2 december mee op straat in het blok van de PVDA.

 

Een klimaatplan voor België

De PVDA heeft alvast een plan klaar om ecologische planning in België toe te passen. De doelstelling moet zijn om volledig klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De belangrijkste investeringen moeten wel nu direct gebeuren, voordat het koolstofbudget van 420 gigaton opgebruikt is. En daarvoor moeten we dus investeren in waterstoftechnologie.
De PVDA wil 10 miljard euro bijkomende investeringen per jaar in de ecologische transitie:
  • 5 miljard euro publieke investeringen in hernieuwbare energie, warmtenetwerken en smart grids. Hiervoor richten we een publieke Klimaatinvesteringsbank (KIB) op, naar voorbeeld van Duitsland.
  • 5 miljard euro investeringen door de 300 grootbedrijven die verantwoordelijk zijn voor 40% van de Belgische CO2-uitstoot. We stappen uit het failliete ETS-systeem (handel in emissierechten) en leggen in de plaats daarvan bindende normen op die de grootindustrie verplicht de eigen uitstoot met minstens 10% per jaar te verminderen, op straffe van zware boetes.

Om de ecologische planning op te volgen en te coördineren, moeten alle klimaatbevoegdheden weer federaal worden en onder de bevoegdheid van één minister komen. Geen vier ministers meer die elkaar de zwarte piet kunnen doorschuiven. Het Federaal Planbureau moet een speciaal departement oprichten belast met het uitwerken van de ecologische planning.

 

In Denemarken ziet men geen schouwen in de steden. In alle grote steden is er een warmtenetwerk voor stadsverwarming, dat wordt gevoed door recuperatie van industriële warmte, door grote velden zonnepanelen en door lokale centrales die warmtekrachtkoppeling toepassen (gezamenlijke productie van elektriciteit en warmte). De warmte wordt opgeslagen in grote geïsoleerde warmwaterciternes. Een ondergronds warmtenet brengt warm water in de woningen voor verwarming en sanitair.
Wanneer de windmolens of de zonnepanelen niet genoeg elektriciteit leveren, zetten de warmtekrachtcentrales warmte om in elektriciteit. Omgekeerd, als de zonnepanelen en windmolens te veel stroom leveren, dan worden de warmtekrachtkoppelingen stil gelegd en wordt het teveel aan stroom gebruikt om de warmwaterciternes met warm water te vullen.
In de jaren 1970 al koos Denemarken voor deze technologie in plaats van kernenergie zoals de meeste Europese landen toen deden. Nu heeft Denemarken het meest betrouwbare distributienetwerk in Europa. Een concreet voorbeeld van hoe kernenergie een rem vormt voor de ontwikkeling van duurzame energie.

Dit artikel komt uit het magazine Solidair van januari-februari 2019. Abonnement.

Commentaar toevoegen

Reacties

Volgens mij heeft nog geen enkele minister/politicus, verantwoordelijk voor het klimaat (al zijn we allen wel verantwoordelijk) , ooit eens gegoogeld 'groene CO2 neutrale energie' . Reeds decennia lang bestaan er CO2-neutrale energiecentrales. Maar zij laten zich liever vanalles influisteren door de huidige energiereuzen. Zie waar we naar toe gaan. Er is totaal geen visie of enige deskundigheid op politiek niveau. Fuelcel energy, ballard, versa power enz. ... allemaal te vinden op het internet met oplossingen. Investeer in propere energie i .p.v in vuile oprotpremies voor politici.
Naar ik meen is waterstof maar een deel van de oplossing. De opslag ervan is niet zonder problemen want die moet gebeuren onder zeer hoge druk (hoe hoger hoe meer energie-inhoud). Dat zou niet zo moeilijk zijn voor vaste installaties vb. vlak bij energiecentrales, maar voor vervoermiddelen stelt het m.i. toch problemen. Een wagen die vandaag op LPG (petroleumgas) rijdt heeft een opslagtank onder een druk van 10 kg/cm2 en wordt meestal niet in stadsparkings toegelaten. Rijden op CNG (aardgas) vereist een tank op 200 kg/cm2 en voor waterstof wordt dat minimum 300 kg/cm2. Toyota, Mercedes en GM gebruiken in hun H-voertuigen tanks onder een druk van 700 kg/cm2. Persoonlijk vind ik dit een gevaarlijke technologie als ze massaal zou worden toegepast in personenwagens.Het is waar dat met andere technologieën die nog in ontwikkeling zijn met lagere druk kan worden gewerkt, maar dat is grotendeels toekomstmuziek. Het is mogelijk om de koolstof uit uitstoot te verwerken tot methaan en methanol dmv waterstof, maar deze koolstof moet van ergens komen, en om een nul-uitstoot te bereiken zou deze ook hernieuwbare bronnen moeten komen nl. biomassa.
https://www.fuelcellenergy.com/recovery-2/recovery-2/
ik ondersteun deze stelling volledig. alleen met waterstof,zonnepanelen en windmolens kan dit bereikt worden. waarop wachten we nog??? de heren politiekers kunnen er niets van in hun zakken stoppen zeker?? ook vind ik het niet normaal dat er 21% btw moeten betalen op electra en gas, dit zijn toch levensbelangrijke behoeften, je kan niet zonder of moet de gewone man weer terug naar de tijd dat de baronnen en de pastoors die toen zegden: hoe jullie ze dom dan houden wij ze arm! over my dead boddy!!
Dit kan een goed principe zijn, maar... Is dit technisch uitgewerkt rekening houdend met zaken zoals langetermijnopslag van waterstof(die auto's hebben een lege tank na een aantal weken stilstand); is er rekening gehouden met lastige verschijnselen zoals netvervuiling (kleinere netten zijn minder opgewassen tegen harmonischen, dankuwel Doel) op een tijdstip dat in de ban van energiezuinigheid met allerlei electronica er aan verbruikerszijde net meer vervuiling op komt; een warmtenet is een mooie zaak maar geeft niet voldoende hoge temperaturen om warm water te maken en zo zijn er nog wel een aantal vragen op te lossen... Het is misschien al een idee om niet enkel milieu te herfederaliseren, maar ook het net(Eandis en zo) en van daaruit aan een deftig energiebeleid te werken (allicht niet want dan zijn onze gemeenten failliet) Het zal een holistische aanpak vergen om dit te verwezenlijken, maar de mensheid heeft blijkbaar nood aan een echte waarschuwing Mvg, Erik
Dag Erik, jawel er is al veel uitgewerkt, zowel van waterstofeconomie als van warmtenetten. Waterstof wordt algemeen aangehaald als de meest geschikte opslagmethode voor grote volumes en voor lange tijd, over de seizoenen heen. Lege tank na enkele weken stilstand? Ik vermoed dat je terugvalt op de oude verhalen van waterstof in stalen omhulsels. Daar heb je dat fenomeen, van zeer langzame doorsijpeling van waterstofgas tussen de ijzerkristallen. Maar dat werd opgelost met de moderne kunststof reservoirs. Of warmtenetten voldoende temperatuur geven om warm water te maken? Jawel, we spreken meestal van netten op een temperatuur van 80 à 90°C. Modernere netten werken nog altijd op een temperatuur van 40 à 60°C . Uiteraard heb je een goed uitgevoerd concept en installatie en onderhoud nodig. Denemarken wijst ons de weg. Daar hebben nagenoeg alle steden en dorpen van een paar duizend inwoners een eigen warmtenet, tot ieders tevredenheid. Vermijden van over belasting van kabels moet zeker en vast bekeken worden. v
Hoe gaan we dat allemaal betalen? Met een pensioen en al wat ouder word je echt bang gemaakt.
Het maakt mij als voorstander van de waterstoftechnologie wel enthousiast, de mogelijkheden van waterstof zijn praktisch onbegrensd, kleine elektrische centrales per woonwijk, het synthetisch aardgas maken door het binden van H2 en CO2 waarbij men het bestaande aardgasnet kan blijven gebruiken, voor de opslag van waterstof kamen beter kiezen voor de LOHC of vloeibare waterstofdrager waterstofgasflessen van 700 bar zijn niet niks en België maakt waterstofbussen bij Van Hool en waterstofvrachtwagens bij E trucks maar het blijft wel een deel van de oplossing
Als steunend lid van PVDA onderschrijf ik jullie gedachtegoed met veel enthousiasme. Maar de waterstof revolutie voorstellen als de oplossing van het energievraagstuk voelt aan als politieke recuperatie van een Groen gedachtegoed wat niet realistisch gebleken is tot op heden. Noorwegen en Statoil hebben op dat vlak, gecombineerd met CO2 recuperatie, enorme inspanningen en investeringen geleverd met teleurstellende resultaten. Ik heb ze bezocht. Het gemakkelijkste deel heeft de natuurlijk gesubsidieerde busbouwer Van Hool geleverd. Dat was niet zo moeilijk. Lees eens de boeken van Peter Wadhams ‘A farewell to Ice’ Oxford Press en van Richard Rhodes ‘Energy’. Waterstof kun je produceren in een kerncentrale waarbij stoom van 1.800° omgezet wordt of door aardgas om te zetten in waterstof met een rendement van 80%. Jullie gedachtegoed om waterstof te produceren wanneer er een surplus is aan windenergie of zonne-energie is utopisch. Bewijs me maar eens het tegendeel. Op welke wetenschappelijke studies baseren jullie zich. Ik verwacht dus jullie technische, wetenschappelijke onderbouwde studies. En geen Tommelein of Marghem geleuter. Ons energieprobleem werd voorspeld door Filip Baeckelandt zonder twijfel de meest gedreven en vakbekwame vakbondsafgevaardigde ACOD/GAZELCO van de naoorlogse periode. Dossiervreter, integer en onverschrokken. In de jaren tachtig heeft hij het huidige energie debacle voorspeld. Eerst had België met de neoliberale Verhofstadt de melk verkocht aan de Fransen en nadien de koe. Foetsie Electrabel en alle knowhow. Stress en pesterijen allerhande resulteerden ook in kanker en werden zijn dood op 53 amper jarige leeftijd. Ik was toen bij Statoil vakbondsafgevaardigde. Vriendelijke groeten en veel succes bij de komende verkiezingen en het gevecht voor een meer rechtvaardige samenleving.
Ik ben als voormalig milieucoördinator van een Antwerpse raffinaderij en als militant van de PVDA al jaren propagandist voor de waterstofeconomie. Zie ook mijn artikelen op dewereldmorgen.be Er is een technologische revolutie in die richting bezig die door de meeste mensen niet gekend is. Wij pleiten voor een zuivere productie van waterstof door elektrolyse van water met behulp van zon en wind energie. Technisch bestaat die technologie al meer dan 100 jaar. Vandaag is die gemoderniseerd. Hydrogenics in Oevel bouwt de installaties. Het is eerder een kwestie van wat hogere kosten dan de productie uit aardgas met reforming. Wij willen de gezondheidsargumenten en de milieuargumenten laten primeren. Genoeg hernieuwbare energie? Het probleem stelt zich omgekeerd. Om meer zon en wind toe te laten moeten we eerst meer lokale opslag hebben van de pieken aan stroomoverschot, anders branden de kabels door. Jawel ik heb al verschillende berekeningen gemaakt van wat zou kunnen. Hou ook rekening dat we een volledig andere aanpak van mobiliteit en urbanisatie beogen, waardoor er veel nu verspilde energie kan vermeden worden. Plus hebben we een planning over de sectoren nodig. Vandaag wordt warmte apart opgewekt van elektrische stroom. Cogeneratie of warmtekrachtkoppeling geeft een besparing van 40% energiegebruik.
Mijnheer Eekman, Het Tommelein, Schauwvliege en Marghem geleuter is van een verschrikkelijk ondermaats niveau. En nee, het zal ook niet lukken met hun ‘Waterstof revolutie’ in combinatie met hun molentjes of zonnepaneeltjes. Van Hool mag dan wel een paar, natuurlijk gesubsidieerde, waterstof autobussen maken die 100 km ver geraken met 1, jawel EEN, waterstof pompstation in Zaventem à 10 Euro per kg, dat is zever in pakskes. Valse research vol eigenbelang op de kap van de hardwerkende mens om de politiekers in hun droomwereld te houden totdat ze liever het toneel verlaten en ergens burgemeester worden en natuurlijk en passant respect eisen. Goed voor de windmolen en zonnepanelen maffia natuurlijk. En een elektrische auto zonder kerncentrales is ook gebakken lucht. En zelfs met een nieuwe reeks kerncentrales, dan nog lukt het niet want het huidige Belgische kabelnetwerk kan opladen thuis niet mogelijk maken. De secties zijn te klein, de transformatoren en centrales ver onder gedimensioneerd en de ganse boel zou onverbiddelijk in de fik vliegen. Of gaan ze gans België van een nieuw en veel zwaarder kabelnetwerk voorzien om de 3.350 pompstations te vervangen die elk 1.684 voertuigen bevoorraden aan 2.030 liter/jaar (Luxemburg 7.880 liter/jaar per auto wegens veel goedkoper en dus zeer veel drank, tabak, brandstof en zwart geld toeristen en dito inkomsten)? 11.452.042.000 Liter brandstof zonder rekening te houden met wat transportbedrijven opslaan in hun bedrijven. Hoeveel kerncentrales en hoeveel laadpunten met ultra zware stroomkabels zijn dat denk je? Of hoeveel miljoen ton waterstof? Ondertussen is de eerste EPR kerncentrale in gebruik genomen in China. In totaal bouwen ze er 196 nieuwe kerncentrales bij. Tegen dat je bij ons een bouwvergunning krijgt zijn ze bij hen al afgewerkt en in dienst. Bij ons duurt dat 30 Oosterweel jaren en dan nog is de financiering niet rond.
Een mooi plan, maar gebaseerd op een droom. Met wind en zon alleen kom je er niet! Jullie hebben een studiedienst, reken eens uit hoeveel extra elektriciteit er nodig is om ALLE auto's, ALLE vrachtwagens, ALLE diesellocomotieven en ALLE binnenschepen om te schakelen op elektriciteit of waterstof, die ook uit elektriciteit gemaakt wordt. En dan is er nog de stookolie (lichte& zware) en het aardgas voor huis- en industrieverwarming. De enige realistische oplossing is de bouw van nieuwe en grote kerncentrales. Alleen op die manier is er voldoende elektriciteit beschikbaar om dit plan uit te voeren. Bedenk dat de huidige centrales slechts 50% van het huidige elktriciteitsverbruik leveren en zelfs die kan men niet CO2-vrij vervangen. En we hebben geen 50%, maar waarschijnlijk 150% (of n0g meer) nodig.
Ik onderschrijf volkomen de visie van Mr. Winné. Jammer genoeg zijn de EPR centrales zoals gebouwd in Flamanville een fiasco. De reden zijn onder andere de slechte kwaliteit van de stalen kuipen waarbij Le Creuset, de fabrikant, vervalste attesten heeft afgeleverd en de minderwaardige kwaliteit van 33% van de lassen. Waar zitten de vakbekwame fotolassers trouwens? Zoek op de website van Le Monde de verslagen van Framatome op en je zult ontdekken waarom EDF een schuldenberg van 75 miljard heeft opgebouwd en AREVA van de kaart is geveegd. Daarom ook wil Engie zich van de Belgische centrales ontdoen. Een zeer triest verhaal.
Ja maar, als er meer trein- goederentransport zou zijn, dan zouden er ook minder auto's, vrachtwagens, binnenschepen, buitenschepen, wereldschepen moeten zijn! Kijk eens wat verder dan uw neus lang is! De tien grootste schepen zijn even vervuilend als alle auto’s samen op de wereld!! Zie docu Canvas. En waar wij Europeanen bovendien mensen in al die arme landen uitbuiten, en alles gaan vervuilen ‘aan de andere kant van de wereld waar niemand het ziet’ en om ze als slaven te laten werken, tot de dood toe voor al onze luxe! Wij moeten/moesten al lang een eigen Europese, ecologische en biologische economie uitbouwen. DUURZAAM zoals ik Kris Peeters zo dikwijls heb horen prediken... enkel zoals een pastoor met veel woorden en zonder daden! Hij is ook altijd maar verder blijven investeren in haveninfrastructuren omdat het de gemakkelijkste weg was... ipv te investeren in trein-goederentransport hier bij ons en in de EU, zoals het ooit allemaal begonnen was. Een EU maken met overal dezelfde lonen en wetten, en met nog weinig of geen import en export.... Een zware opdracht maar het kan alleen op die manier beter worden voor iedereen, dieren en mensen! En we kunnen het ondertussen al lang gerust met véél minder doen, maar wel met enkel nog kwaliteit in de plaats, en geen kwantiteit meer...!! Eerste lesje economie!! We weten en kunnen ondertussen alles al, maar we doen NIETS!!! En last but nog least; mensen ook helpen in die arme landen ipv ze uit te buiten! Werk genoeg dus... jobs, jobs, jobs!
Ik ben maar een leek op dit technische gebied en vraag mij af waar we al dat water vandaan moeten halen nu we steeds drogere perioden meemaken en water ook al zo'n kostbaar goed is geworden. En methaan tast toch de ozonlaag aan? Volgens mij moet er op alle gebieden minder geproduceerd worden. Onze overproductie doet ons kopje onder gaan. Al die shit die constant te koop aangeboden wordt hebben we niet nodig. Laten we terug onze kapotte zaken repareren in ruil voor de wegwerpmaatschappij, meer zelf doen en zuinig zijn met wat we hebben. Elk seizoen nieuwe kleding naar de laatste mode, een nieuwe TV omdat die 2 knopjes meer heeft dan ons oude toestel, enz. enz.. Elke vakantie met zijn allen het vliegtuig op voor een paar dagen zon! Als er minder geproduceerd wordt, is er minder transport nodig. Goed openbaar vervoer en schaf die personenwagens af, want benzine, diesel of waterstof, vervuilen zullen ze nog, al was het maar met de slijtage van de rubberbanden en de metalen carrosserie. En als die auto's afgeschaft zijn, waar gaan we dan met al die ouwe troep blijven? Gaan we dat doen zoals met de "ontmanteling" van zeeschepen, van CFK-ijskasten, de oude vliegtuigen, alles op een grote hoop en laat maar rotten? En dat is dan nog niet alles. Al dat kernafval dat overal in de rondte ligt. De zeeën die bijna leeggevist zijn. De land- en zeedieren die van honger sterven omdat hun maag vol plastic zit dat ze niet verteerd krijgen. Beesten die gedesoriënteerd zijn door onze installaties overal, door windmolenparken, glazen kantoorgebouwen, de plasticsoep, sonarpeilingen, ... Ik word er echt niet goed van. Het gaat niet alleen om de CO2. Er is veel meer aan de hand. En dan maar jubelen over de marslander (misschien is daar wel water?). Gaan we daar ook even de boel naar de ratsmodee helpen met zo'n tuig dat we van op de aarde naar Mars schieten, wat brengt die van hier mee dat daar dan de boel in de war stuurt... Sorry voor deze ondeskundige uitval. Ja, ik was erbij vorige zondag, maar het heeft me niet hoopvol gestemd, zeker niet nu ik vandaag op het nieuws hoorde dat onze regering zich er niet voor schaamt de doelstellingen niet op tijd te kunnen halen, omdat het te duur is. Is de aarde dat niet waard? Zijn onze kinderen en kleinkinderen het niet waard?
waterstof bekomt men door electrolyse (kost meer aan electriciteit dan de waarde van waterstof) en dus niet aan te raden.I In de practijk bekomt men industriele waterstof door cracking van aardgas (fossiele brandstof) Hoe gaan jullie die waterstof maken ?
Red is the new green: zeker weten!
Ik ben geen techneut, slechts een gewone vrouw op leeftijd, maar wel nog bij de pinken. Ik erger me DOOD aan al het "overgebruik" van onze beschikbare energie. Vroeger stelden de electro- & gas leveranciers dat we zuinig moesten zijn, geen onnodig licht laten branden waar niemand aanwezig is, je stand-by toestellen gewoon afzetten zoals je T.V., je printer, je GOD WEET WAT nog allemaal. Dat zou je een besparing opleveren van min. 50 Euro per jaar. Dat is geen gastronomisch bedrag. Okay ! Maar het is ook minder vervuiling als we dat allemaal zouden doen. En ik moet geen techneut zijn om te ZIEN dat ons planeetje met een TGV snelheid naar de vaantjes gaat. De dieren moeten het nog het meest bekopen. Door extreme droogtes in bepaalde streken, sterven ze "en masse" terwijl ze dan in andere streken gewoon verzuipen door overmatige neerslag. De toename van orkanen, de enorme branden in de U.S. die niet alleen massa's CO2 de lucht insturen, maar ook zorgen voor een enorme roet toename, die zich vastzet o. a. op de gletsjers waardoor deze een vuile, grijze kleur krijgen. Donkere kleuren absorberen meer warmte : gevolg snellere afkalving van de gletsjers & verhoging van het zeewaterniveau. In de Beringzee moeten vissers steeds verder trekken, naar koudere en diepere plaatsen om nog krabben te kunnen vangen. Alweer extra verbruik van diesel... en zo blijft dat circus maar doordraaien. ER MOET BIJGEVOLG DRINGEND IETS VERANDEREN. ANDERS GAAN ONZE KLEINKINDEREN, EN HUN KINDEREN HIER BIJ BOSJES LIJDEN AAN ALLERHANDE ZIEKTES WAARVAN WE NU NOG GEEN BESEF HEBBEN, EN ZULLEN INSECTEN EN ONGEDIERTE WELIG TIEREN OP DEZE PLANEET. Wat de U.S.A. doet, moeten we met alle mogelijke moeite proberen te boycotten. Door de geldzucht van een paar enkelingen brengen ze de hele wereld in gevaar. Sociale vooruitgang en een beter klimaatbeleid zijn NU de voornaamste punten waar WIJ en ONZE POLITIEKERS moeten voor zorgen.
"De omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat met een rendement van ±75 procent, de omzetting van waterstof terug naar elektriciteit met ±55 procent. Zo verlies je onderweg ±60 procent van de origineel opgewekte stroom en moet je op zee 2,5 keer zoveel windenergie opwekken om toch dezelfde kilowatturen aan land te krijgen. De 1,5 kWh die je extra produceert, kosten (1,5*5,45=) 8.18ct per uiteindelijk geleverde kWh. De droom om 99.995 procent te besparen op de transportkosten van windenergie, maakt dat we per kilowattuur eindverbruik in totaal minimaal dubbel zo duur uit zijn."
Misschien moeten we toch beginnen met opslag in batterijen, aangezien het met waterstof nog niet op punt staat. We zouden mss thuis zelf een batterij kunnen installeren. Ik vraag mij ook af waarom het zo lang moet duren, terwijl één grote windturbine per jaar stroom kan leveren voor ongeveer vierduizend huishoudens. Waar zitten we eigenlijk op te wachten? Grond?? Eet mss wat minder of geen vlees en al de maisvelden bespoten met pesticiden, die nu dienen voor veevoer, komen vrij!
Waarom wordt er voor een permanente energieproductie niet gedacht aan getijdecentrales? Eb en vloed zullen altijd blijven bestaan. Onze kuststrook is ruim lang genoeg om enkele van dergelijke centrales te zetten. In de plaats van de pieren. Ik zeg niet dat dit alle problemen kan oplossen maar er kan wel wat uitgehaald worden volgens mij.
om het even zelfs getijde centrales, en zelfs locale op basis van waterlopen, op zichzelf wel even een betere keuze, dan op basis van nog erger vervuilend etc., echter het geheel van korte duur, wegens uitputting grondstoffen, we dienen met zen allen totaal anders te denken en te gaan voor enige leefbare toestand
Zowel bij begin als eindpunt van het waterstof verhaal, is er elektriciteit, dergelijke is opgebruiken van reeds kritische grondstoffen, we hebben geen planeet B
De als duurzame energie momenteel gelabeld is totaal niet duurzaam, er is voor dergelijke nood aan haast uitgeputte grondstoffen , de enige momenteel zo direct ter beschikking echte duurzame energie is hout, dat kan opnieuw groeien hé, en onvoldoende voorzien en dringend nodig is hennep !
De universiteit van Leuven presenteert vandaag een zonnepaneel dat waterstof produceert! Kan binnen enkele jaren operationeel zijn.
Die toestanden van de KU L, zijn een testcase, trouwens totaal niets echt nieuws, enkel hun eigen versie waarvoor ze geen patent blijken te bekomen tot dusver, ingevolge geen mogelijkheden om dergelijke in productie te bekomen, het raagt 20 gekende zonnepanelen, een solar paneel voor warm water + 20 solar panelen die rechtstreeks waterstof produceren, om een gezin met 2 kinderen , te voorzien van de nodige energie om te leven , te verwarmen, en 1 elektrische auto, vergt ook de nodige ruimte voor alle nodige infrastructuur voor de uitgebreide installaties van dergelijke, zero mogelijk voor de werkmens die ergens in een appartementje en/of bescheiden rijhuisje woonachtig is. Dergelijke is voor de meer begoede klasse in een ruime villa, met grond , een dikke portemonnee !!!!
Het kan totaal niet in België !!!!!