Foto Solidair, Bruno Bauwens

De koolstoftaks en andere meningsverschillen tussen de PVDA en de traditionele partijen inzake klimaat

Op het vlak van klimaat zijn er fundamentele tegenstellingen tussen de PVDA en de andere partijen (ook Groen). Twistpunten zijn: de onrechtvaardige en inefficiënte koolstoftaks, hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten tegen 2030 en het feit dat je de klimaatcrisis niet kunt oplossen met de vrije markt. 

In de plenaire zitting van de Kamer op 20 december kwam het tot een woordenwisseling tussen PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees en Jean-Marc Nollet van Ecolo/Groen over de standpunten inzake klimaat. Marco Van Hees geeft uitleg bij de drie meningsverschillen tussen de PVDA en de andere partijen.

Ambitieus tegen 2030?

“Twee maanden geleden viel Nollet mij aan omdat de PVDA als enige partij weigerde om in de verschillende parlementen een resolutie te steunen. Ik had namelijk kritiek op het feit dat de resolutie zeer weinig ambitieus was in het terugdringen van de CO2-uitstoot tegen 2030. Het is niet geloofwaardig om een ambitieuze doelstelling voor 2050 vast te leggen (-95%) als er niet ook al voor 2030 een ambitieuze doelstelling is. Nollet viel mij aan omdat voor hem 2050 telde. Maar waarom benadrukt hij dan nu dat zijn nieuwe resolutie moet goedgekeurd worden omdat er een doelstelling voor 2030 (-55%) in staat? In elk geval, deze resolutie keurde de PVDA om die reden wél mee goed.”

De inefficiënte koolstoftaks

“Ook over de koolstoftaks lopen de meningen uiteen. De PVDA is als enige partij tegen. De taks stond niet in de resolutie, maar we dienden een amendement in om hem er expliciet uit te houden. De koolstoftaks is de taks die de beweging van de gele hesjes in Frankrijk deed ontstaan. In feite is koolstoftaks een andere naam voor bijkomende accijnzen op brandstof. De federale overheid maakte de berekening voor 2030: met die taks zou de energiefactuur 127 euro stijgen en de prijs aan de benzinepomp 154 euro. 281 euro extra per gezin dus ...

De traditionele partijen doen alsof ze dit doen vanuit klimaatoverwegingen, maar deze taks is sociaal totaal onrechtvaardig. Armere gezinnen zullen hem veel meer voelen doorwegen in hun gezinsbudget. Maar daarnaast draagt hij ook absoluut niks bij voor een beter milieu. Want als je ziet hoe de regering het openbaar vervoer afbreekt, dan kunnen velen niet anders dan de auto nemen. Het milieu is een alibi om de mensen nog eens te doen betalen.

En de inkomsten van deze belasting? In Frankrijk gingen ze naar de werkgevers ... Die kregen nog eens belastingvermindering ... “voor concurrentievermogen en werkgelegenheid”. Misschien zijn de Belgische werkgevers daarom zo enthousiast over de koolstoftaks? Raoul en ik dienden een amendement in om de koolstoftaks definitief te begraven. Het kreeg maar twee stemmen: Raoul en mezelf.”

De markt werkt niet

“En dan is er nog een fundamenteel meningsverschil, waarover we ook een amendement indienden: de illusie dat het klimaatprobleem kan worden opgelost binnen het kader van de vrije markt. Het emissiehandelsysteem ETS (dat eigenlijk toelaat om te vervuilen) is een mislukking van formaat. Tegelijkertijd is ook de ontwikkeling van hernieuwbare energie mislukt. Voor de PVDA moet er een plan komen om de uitstoot te verminderen, waarbij bedrijven dwingende normen worden opgelegd. Want, zoals de Canadese activiste Naomi Klein zegt: kapitalisme is onverzoenbaar met klimaat. En op dat vlak zien we dat de liberale ideologie de sociaaldemocratische en groene partijen zwaar heeft besmet.”

Labels

Commentaar toevoegen

Reacties

ik voel me opgelucht gelukkig dat er tenminste één partij is die echt mens en dus menswaardig is. Dank daarvoor. ik voel me opgelucht gelukkig dat we een sterke partij hebben die de kans heeft gekregen om gehard te worden tegen de klassieke stroom in en zichzelf niet verliest om bij de rest te horen. aan deze partij werk ik graag mee. bedankt voor jullie 'zijn'
KLIMAATVERANDERING HEEFT ANDERE OORZAKEN DAN WAT MEN ONS WIL LATEN GELOVEN. Jarenlang heeft men ons doen geloven dat CO2 verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde. Jarenlang heeft men stelselmatig belastingen op CO2 uitstoot verhoogd. Nochtans weet elk kind, dat de lagere school heeft voltooid, dat alle planten CO2 nodig hebben om te kunnen groeien. En gelijk hebben ze, die kinderen. In tegenstelling tot al die universitair gediplomeerden die verleerd hebben om na te denken. Ja, CO2 is inderdaad een broeikasgas. In sommige landen (Canada) worden serres verrijkt met CO2. Zo kunnen planten welig groeien op een locatie waar weinig zonlicht is. Onder invloed van het zonlicht nemen de planten nemen de CO2 op zodat ze beter kunnen gedijen. CO2 in de lucht is momenteel eerder te laag dan te hoog om de plantengroei te optimaliseren. Met een capaciteit van 1200 ppm CO2 in de atmosfeer zou de aarde veel groener zijn dan bij de huidige 400 ppm. Een welige plantengroei zorgt tevens voor een zachter klimaat. De strijd tegen CO2 is dus een strijd tegen een gematigd klimaat. Minder CO2 betekent minder plantengroei en dus ook minder voedselproductie. Geloof het of niet, maar er zijn instanties die wel varen bij voedseltekorten. Zij zorgen voor de nodige fondsen om de angstpropaganda, die rond klimaatsverandering wordt gevoerd, te sponsoren. Want een angstig publiek betaalt graag meer belasting in ruil voor bescherming of een oplossing voor hun (schijn)problemen. Zelfs als de oplossingen slechts schijnoplossingen zijn, gevoerd vanuit een schijnlogica die evenwel snel doorprikt wordt als we even willen nadenken. Wereldbedrijven en beleidsinstanties als WGO, IMF, NATO, Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, het wereldwijde bankenkartel... trekken graag geld uit om er daarna veelvoudig de vruchten van te plukken. Klimaatsverandering is een plan dat al tientallen jaren geleden werd bedacht en geleidelijk aan werd uitgevoerd. Dank zij een immense propagandacampagne, voorzien van de nodige valse informatie, werd het publiek warm gemaakt om te eisen dat er meer belastingen uit hun zakken zou worden geroofd om de zgn. vernietiging van de wereld te voorkomen. Met dat gestolen geld probeert men nu de aarde onbewoonbaar te maken voor de wereldbevolking, door middel van technieken die hier, vluchtig, besproken worden. Voor we hierover een beetje verder uitweiden graag een woordje over het belang van CO2 voor het welzijn van de aarde. CO2 is het fundament van alles wat leeft Koolstof is de basis van alle leven. Dat maakt de wetenschappelijke discipline, biochemie of koolstofchemie genaamd, duidelijk. Men weet dat alles wat leeft koolstof als gemeenschappelijke bouwstof heeft. CO2 is veruit de belangrijkste manier die de natuur heeft om koolstof wereldwijd te verdelen via de lucht. Alles wat leeft gebruikt die koolstof om vetten, eiwitten, suikers, voedingsvezels, hormonen, fytonutriënten, vitaminen en honderden andere stoffen die nodig zijn om leven op deze aarde te behouden, te maken. Zonder die koostofoverdracht via de lucht zou er geen leven mogelijk zijn. Zonder koolstof geen planten, zonder planten geen zuurstof, geen eten, geen geneesmiddelen, kortom geen leven. Het is dan ook de wetenschappelijke logica zelve dat wanneer men CO2 in de lucht wil doen dalen er ook minder CO2 door planten, dieren en mensen gebruikt kan worden. Dit is basiskennis van de lagere school; maar corrupte wetenschappers, die betaald worden door wereldfirma’s en –instanties om onderzoek te doen, helpen graag mee om de CO2-fabel in stand te houden om zo de propagandamachine van de elite te voeden. Het geheime plan Wanneer je dan het grote plan bekijkt, door alle feiten die zich in de afgelopen tientallen jaren hebben voorgedaan, op een rijtje te zetten, dan zie je hoe sluw alles geprogrammeerd werd. In de jaren ’70 voorspelde men een ijstijd. Net zoals er vandaag propaganda gevoerd wordt tegen de opwarming van de aarde verwachtte men toen afkoeling van de aarde. Men voerde toen al experimenten uit om het klimaat kunstmatig te veranderen. Een natie die het klimaat bij een vijandelijke natie naar zijn hand kan zetten heeft een enorm strategisch voordeel. De wereld zou niet aanvaarden dat atoomkracht militair zou gebruikt worden. Maar een klimaatwapen kon in alle veiligheid gebruikt worden omdat het inzetten ervan moeilijk te bewijzen valt. Omdat men vreesde dat de inzet van deze wapens een verkoeling van de atmosfeer kon teweegbrengen verspreidde men, in de jaren ’70 van vorige eeuw, de mare dat er een nieuwe ijstijd op komst was. De eerste, officieel erkende poging, tot klimaatverandering werd ondernomen in een militaire toepassing in de jaren ’67 tot ’72. Onder de codenaam ‘Popey’ werden de moessonregens tijdens de Vietnamoorlog maandenlang kunstmatig aangehouden door een mengsel van uiterst giftige stoffen in de lucht te verstuiven door middel van vliegtuigen. Deze techniek was gebaseerd op een patent van 16 juli 1891 van Louis Gathmann: “Method of producing rain-fall”. Het patent beschreef het gebruik van chemische stoffen die in de atmosfeer verspreid worden om de lucht af te koelen (vandaar de aankondiging van een nakende ijstijd) zodat er regenval ontstaat. Deze techniek wordt tot de dag van vandaag veelvuldig toegepast (zie de talrijke chemtrails in onze blauwe luchten). Het is de bedoeling om het zonlicht te versluieren en op die manier een afkoeling van onze aarde te bereiken. In tegenstelling tot condensatie lijnen, die hoog vliegende vliegtuigen trekken, blijven de chemische stoffen, die chemtrails bevatten, urenlang in de lucht en gaan ze zich langzaam verspreiden tot de hemel is afgedekt met een sluier. CO2 + zonlicht = fotosynthese = zuurstof! Bedenk evenwel dat zonlicht, via fotosynthese, ervoor zorgt dat CO2 gemakkelijk door planten opgenomen wordt. Door het versluieren van het zonlicht zal de concentratie van CO2 in de lucht zal verhogen! Terwijl men enerzijds taksen oplegt om CO2 te verminderen, verhoogt men (met het geld van de taksen op CO2), de CO2 concentratie in de lucht door massa’s gifstoffen in de lucht te sproeien. Deze gifstoffen komen dan ook in immense hoeveelheden in ons milieu terecht. Het onderzoek naar de effecten hiervan op mens, dier en plant staat nog in zijn kinderschoenen en wordt uiteraard niet gesponsord door de bedenkers die dit complot tegen de mensheid hebben beraamd. In tegenstelling tot condensatielijnen die hoog vliegende vliegtuigen trekken, blijven de chemische stoffen urenlang in de lucht en gaan ze zich langzaam verspreiden tot de hemel is afgedekt met een sluier. Deze kunstmatige afsluiting van het zonlicht heeft ook zijn weerslag op alles wat leeft. Ons lichaam heeft rechtstreeks te lijden onder het gebrek aan zonlicht omdat daarmee ook een gebrek aan vitamine D zal ontstaan. Gesteund op wetenschappelijke basiskennis, die nagenoeg elke burger heeft, kan men besluiten dat de hele CO2 gekte alleen maar als doel heeft om veel geld van de burgers te generen, waarvan niemand weet wat er mee gedaan wordt. Met een deel van dat geld wordt het klimaat verder verziekt onder het mom dat we de aarde moeten redden. Deze werkwijze is al zo oud als de straat: creëer een probleem, biedt een oplossing, en laat de massa smeken om maatregelen te nemen. Deze manier van werken levert voor een kleine groep mensen niet te overziene winsten op. Nog meer patenten voor klimaatsverandering Naast het verspreiden van chemische stoffen die het klimaat veranderen werd op 11 augustus 1987 een patent ingediend door Eastlund en Bernard J, waar het gebruik van High Frequecy Active Auroral Research Program (HAARP) werd onderzocht om het klimaat ernstig te verstoren. Deze installaties, die men voor het publiek liever verborgen houdt, vormen het krachtigste klimaatwapens die momenteel gekend zijn. Zij hebben het potentieel om het klimaat drastisch aan te passen aan de behoeften van diegenen die over deze wapens beschikken. Over de wereld verspreid (Alaska, Nevada, Peru, Brazilië, Puerto Rico, New York, Engeland, Noorwegen, Rusland, China, India, Japan en Australië) staan deze installaties ter beschikking voor degenen die ze willen misbruiken als drukkingsmiddel om mensen bang te maken door kunstmatige klimaatsverandering. (De oorspronkelijke uitvinder, Nikola Tesla, had er uitsluitend vredelievende bedoelingen mee, maar dat is een ander verhaal). Deze techniek wordt nu volop ingezet om het klimaatveranderingsverhaal inhoud te geven. Tornado’s worden aangewakkerd om nog meer schade te veroorzaken, andere streken ondervinden een jarenlange droogte terwijl men elders zondvloeden doet ontstaan. Wat gaan we doen? Blijven geloven wat men ons door middel misleidende propaganda via alle mediakanalen probeert wijs te maken? Of gaan we de elite ter verantwoording roepen voor de al de misdaden die ze tot nu toe hebben gepleegd? Alleen kennis kan ons helpen, en kennis vinden we niet via omgekocht mediakanalen maar kan alleen verworven worden door zelf op zoek te gaan naar de waarheid en de leugens aan de kaak te stellen. Bedenk dus goed wiens belangen je dient voor je mee opstapt in de zoveelste klimaatbetoging! Bij het Amerikaans patentbureau telt men 175 patenten die betrekking hebben op bewust uitgevoerde ingrepen om het klimaat te veranderen (en wij maar denken dat het CO2 is!): • 0462795 – July 16, 1891 – Method Of Producing Rain-Fall • 1103490 – August 6, 1913 – Rain-Maker • 1225521 – September 4, 1915 – Protecting From Poisonous Gas In Warfare • 1338343 – April 27, 1920 – Process And Apparatus For The Production of Intense Artificial Clouds, Fogs, or Mists • 1619183 – March 1, 1927 – Process of Producing Smoke Clouds From Moving Aircraft • 1665267 – April 10, 1928 – Process of Producing Artificial Fogs • 1892132 – December 27, 1932 – Atomizing Attachment For Airplane Engine Exhausts • 1928963 – October 3, 1933 – Electrical System And Method • 1957075 – May 1, 1934 – Airplane Spray Equipment • 2097581 – November 2, 1937 – Electric Stream Generator – Referenced in 3990987 • 2409201 – October 15, 1946 – Smoke Producing Mixture • 2476171 – July 18, 1945 – Smoke Screen Generator • 2480967 – September 6, 1949 – Aerial Discharge Device • 2550324 – April 24, 1951 – Process For Controlling Weather • 2582678 – June 15, 1952 – Material Disseminating Apparatus For Airplanes • 2614083 – October 14, 1952 – Metal Chloride Screening Smoke Mixture • 2633455 – March 31, 1953 – Smoke Generator • 2688069 – August 31, 1954 – Steam Generator – Referenced in 3990987 • 2721495 – October 25, 1955 – Method And Apparatus For Detecting Minute Crystal Forming Particles Suspended in a Gaseous Atmosphere • 2730402 – January 10, 1956 – Controllable Dispersal Device • 2801322 – July 30, 1957 – Decomposition Chamber for Monopropellant Fuel – Referenced in 3990987 • 2881335 – April 7, 1959 – Generation of Electrical Fields • 2908442 – October 13, 1959 – Method For Dispersing Natural Atmospheric Fogs And Clouds • 2986360 – May 30, 1962 – Aerial Insecticide Dusting Device • 2963975 – December 13, 1960 – Cloud Seeding Carbon Dioxide Bullet • 3126155 – March 24, 1964 – Silver Iodide Cloud Seeding Generator • 3127107 – March 31, 1964 – Generation of Ice-Nucleating Crystals • 3131131 – April 28, 1964 – Electrostatic Mixing in Microbial Conversions • 3174150 – March 16, 1965 – Self-Focusing Antenna System • 3234357 – February 8, 1966 – Electrically Heated Smoke Producing Device • 3274035 – September 20, 1966 – Metallic Composition For Production of Hydroscopic Smoke • 3300721 – January 24, 1967 – Means For Communication Through a Layer of Ionized Gases • 3313487 – April 11, 1967 – Cloud Seeding Apparatus • 3338476 – August 29, 1967 – Heating Device For Use With Aerosol Containers • 3410489 – November 12, 1968 – Automatically Adjustable Airfoil Spray System With Pump • 3429507 – February 25, 1969 – Rainmaker • 3432208 – November 7, 1967 – Fluidized Particle Dispenser • 3441214 – April 29, 1969 – Method And Apparatus For Seeding Clouds • 3445844 – May 20, 1969 – Trapped Electromagnetic Radiation Communications System • 3456880 – July 22, 1969 – Method Of Producing Precipitation From The Atmosphere • 3518670 June 30, 1970 – Artificial Ion Cloud • 3534906 – October 20, 1970 – Control of Atmospheric Particles • 3545677 – December 8, 1970 – Method of Cloud Seeding • 3564253 – February 16, 1971 – System And Method For Irradiation Of Planet Surface Areas • 3587966 – June 28, 1971 – Freezing Nucleation • 3601312 – August 24, 1971 – Methods of Increasing The Likelihood oF Precipitation By The Artificial Introduction Of Sea Water Vapor Into The Atmosphere Winward Of An Air Lift Region • 3608810 – September 28, 1971 – Methods of Treating Atmospheric Conditions • 3608820– September 20, 1971 – Treatment of Atmospheric Conditions by Intermittent Dispensing of Materials Therein • 3613992 – October 19, 1971 – Weather Modification Method • 3630950 – December 28, 1971 – Combustible Compositions For Generating Aerosols, Particularly Suitable For Cloud Modification And Weather Control And Aerosolization Process • USRE29142 – May 22, 1973 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process • 3659785 – December 8, 1971 – Weather Modification Utilizing Microencapsulated Material • 3666176 – March 3, 1972 – Solar Temperature Inversion Device • 3677840 – July 18, 1972 – Pyrotechnics Comprising Oxide of Silver For Weather Modification Use • 3722183 – March 27, 1973 – Device For Clearing Impurities From The Atmosphere • 3769107 – October 30, 1973 – Pyrotechnic Composition For Generating Lead Based Smoke • 3784099 – January 8, 1974 – Air Pollution Control Method • 3785557 – January 15, 1974 – Cloud Seeding System • 3795626 – March 5, 1974 – Weather Modification Process • 3808595 – April 30, 1974 – Chaff Dispensing System • 3813875 – June 4, 1974 – Rocket Having Barium Release System to Create Ion Clouds In The Upper Atmosphere • 3835059 – September 10, 1974 – Methods of Generating Ice Nuclei Smoke Particles For Weather Modification And Apparatus Therefore • 3835293 – September 10, 1974 – Electrical Heating Apparatus For Generating Super Heated Vapors • 3877642 – April 15, 1975 – Freezing Nucleant • 3882393 – May 6, 1975 – Communications System Utilizing Modulation of The Characteristic Polarization of The Ionosphere • 3896993 – July 29, 1975 – Process For Local Modification of Fog And Clouds For Triggering Their Precipitation And For Hindering The Development of Hail Producing Clouds • 3899129 – August 12, 1975 – Apparatus for generating ice nuclei smoke particles for weather modification • 3899144 – August 12, 1975 – Powder contrail generation • 3940059 – February 24, 1976 – Method For Fog Dispersion • 3940060 – February 24, 1976 – Vortex Ring Generator • 3990987 – November 9, 1976 – Smoke generator • 3992628 – November 16, 1976 – Countermeasure system for laser radiation • 3994437 – November 30, 1976 – Broadcast dissemination of trace quantities of biologically active chemicals • 4042196 – August 16, 1977 – Method and apparatus for triggering a substantial change in earth characteristics and measuring earth changes • RE29,142 – February 22, 1977 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process • 4035726 – July 12, 1977 – Method of controlling and/or improving high-latitude and other communications or radio wave surveillance systems by partial control of radio wave et al • 4096005 – June 20, 1978 – Pyrotechnic Cloud Seeding Composition • 4129252 – December 12, 1978 – Method and apparatus for production of seeding materials • 4141274 – February 27, 1979 – Weather modification automatic cartridge dispenser • 4167008 – September 4, 1979 – Fluid bed chaff dispenser • 4347284 – August 31, 1982 – White cover sheet material capable of reflecting ultraviolet rays • 4362271 – December 7, 1982 – Procedure for the artificial modification of atmospheric precipitation as well as compounds with a dimethyl sulfoxide base for use in carrying out said procedure • 4402480 – September 6, 1983 – Atmosphere modification satellite • 4412654 – November 1, 1983 – Laminar microjet atomizer and method of aerial spraying of liquids • 4415265 – November 15, 1983 – Method and apparatus for aerosol particle absorption spectroscopy • 4470544 – September 11, 1984 – Method of and Means for weather modification • 4475927 – October 9, 1984 – Bipolar Fog Abatement System • 4600147 – July 15, 1986 – Liquid propane generator for cloud seeding apparatus • 4633714 – January 6, 1987 – Aerosol particle charge and size analyzer • 4643355 – February 17, 1987 – Method and apparatus for modification of climatic conditions • 4653690 – March 31, 1987 – Method of producing cumulus clouds • 4684063 – August 4, 1987 – Particulates generation and removal • 4686605 – August 11, 1987 – HAARP Patent / EASTLUND PATENT – Method and apparatus for altering a region in the earth’s atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere • 4704942 – November 10, 1987 – Charged Aerosol • 4712155 – December 8, 1987 – Method and apparatus for creating an artificial electron cyclotron heating region of plasma • 4744919 – May 17, 1988 – Method of dispersing particulate aerosol tracer • 4766725 – August 30, 1988 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor • 4829838 – May 16, 1989 – Method and apparatus for the measurement of the size of particles entrained in a gas • 4836086 – June 6, 1989 – Apparatus and method for the mixing and diffusion of warm and cold air for dissolving fog • 4873928 – October 17, 1989 – Nuclear-sized explosions without radiation • 4948257 – August 14, 1990 – Laser optical measuring device and method for stabilizing fringe pattern spacing • 1338343– August 14, 1990 – Process and Apparatus for the production of intense artificial Fog • 4999637 – March 12, 1991 – Creation of artificial ionization clouds above the earth • 5003186 – March 26, 1991 – Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming • 5005355 – April 9, 1991 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor • 5038664 – August 13, 1991 – Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface • 5041760 – August 20, 1991 – Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration • 5041834 – August 20, 1991 – Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted • 5056357 – October 15, 1991- Acoustic method for measuring properties of a mobile medium • 5059909 – October 22, 1991 – Determination of particle size and electrical charge • 5104069 – April 14, 1992 – Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft • 5110502 – May 5, 1992 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor • 5156802 – October 20, 1992 – Inspection of fuel particles with acoustics • 5174498 – December 29, 1992 – Cloud Seeding • 5148173 – September 15, 1992 – Millimeter wave screening cloud and method • 5242820 – September 7, 1993 – Army Mycoplasma Patent Patent • 5245290 – September 14, 1993 – Device for determining the size and charge of colloidal particles by measuring electroacoustic effect • 5286979 – February 15, 1994 – Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin • 5296910 – March 22, 1994 – Method and apparatus for particle analysis • 5327222 – July 5, 1994 – Displacement information detecting apparatus • 5357865 – October 25, 1994 – Method of cloud seeding • 5360162 – November 1, 1994 – Method and composition for precipitation of atmospheric water • 5383024 – January 17, 1995 – Optical wet steam monitor • 5425413 – June 20, 1995 – Method to hinder the formation and to break-up overhead atmospheric inversions, enhance ground level air circulation and improve urban air quality • 5434667 – July 18, 1995 – Characterization of particles by modulated dynamic light scattering • 5441200 – August 15, 1995 – Tropical cyclone disruption • 5486900 – January 23, 1996 – Measuring device for amount of charge of toner and image forming apparatus having the measuring device • 5556029 – September 17, 1996 – Method of hydrometeor dissipation (clouds) • 5628455 – May 13, 1997 – Method and apparatus for modification of supercooled fog • 5631414 – May 20, 1997 – Method and device for remote diagnostics of ocean-atmosphere system state • 5639441 – June 17, 1997 – Methods for fine particle formation • 5762298 – June 9, 1998 – Use of artificial satellites in earth orbits adaptively to modify the effect that solar radiation would otherwise have on earth’s weather • 5800481 – September 1, 1998 – Thermal excitation of sensory resonances • 5912396 – June 15, 1999 – System and method for remediation of selected atmospheric conditions • 5922976 – July 13, 1999 – Method of measuring aerosol particles using automated mobility-classified aerosol detector • 5949001 – September 7, 1999 – Method for aerodynamic particle size analysis • 5984239 – November 16, 1999 – Weather modification by artificial satellite • 6025402 – February 15, 2000 – Chemical composition for effectuating a reduction of visibility obscuration, and a detoxifixation of fumes and chemical fogs in spaces of fire origin • 6030506 – February 29, 2000 – Preparation of independently generated highly reactive chemical species • 6034073 – March 7, 2000 – Solvent detergent emulsions having antiviral activity • 6045089 – April 4, 2000 – Solar-powered airplane • 6056203 – May 2, 2000 – Method and apparatus for modifying supercooled clouds • 6110590 – August 29, 2000 – Synthetically spun silk nanofibers and a process for making the same • 6263744 – July 24, 2001 – Automated mobility-classified-aerosol detector • 6281972 – August 28, 2001 – Method and apparatus for measuring particle-size distribution • 6315213 – November 13, 2001 – Method of modifying weather • 6382526 – May 7, 2002 – Process and apparatus for the production of nanofibers • 6408704 – June 25, 2002 – Aerodynamic particle size analysis method and apparatus • 6412416 – July 2, 2002 – Propellant-based aerosol generation devices and method • 6520425 – February 18, 2003 – Process and apparatus for the production of nanofibers • 6539812 – April 1, 2003 – System for measuring the flow-rate of a gas by means of ultrasound • 6553849 – April 29, 2003 – Electrodynamic particle size analyzer • 6569393 – May 27, 2003 – Method And Device For Cleaning The Atmosphere • 0056705 A1 – March 17, 2005 – Weather Modification by Royal Rainmaking Technology • 6890497 – May 10, 2005 – Method For Extracting And Sequestering Carbon Dioxide • 7965488 – November 9, 2007 – Methods Of Removing Aerosols From The Atmosphere • 8048309 – August 28, 2008 – Seawater-Based Carbon Dioxide Disposal • 8012453 – October 27, 2008 – Carbon Sequestration And Production Of Hydrogen And Hydride • 7645326 – January 12, 2010 – RFID environmental manipulation • 7655193 – February 2, 2010 – Apparatus For Extracting And Sequestering Carbon Dioxide 8079545 – December 20, 2011 – Ground based
Beste PVDA, In één regeringslegislatuur kan makkelijk bewezen worden dat koolstof taks perfect werkt. Aan het begin van de legislatuur voeren een bijkomende percentage aan koolstof taks in, de opbrengsten van dit percentage gaan direct en integraal gedurende de volgende vier jaar van de legislatuur naar het goedkoper maken en het uitbreiden van het openbaar vervoer. Dit zou een enorme impact hebben. Nu hebben ze deze extra opbrengsten aan bvb kilometerheffingen voor vrachtwagens gewoon uitgedeeld aan de grote bedrijven in de vorm van politieke cadeau’s...