Foto Solidair, Peter Vanloffelt

Een logisch engagement voor het klimaat: de klimaatresolutie van de PVDA

“De belangrijkste rem op een effectief klimaatbeleid is niet technologisch, maar politiek.” Dat was de vaststelling van de PVDA-volksvertegenwoordigers in het federaal parlement, Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, en ze dienden een voorstel tot resolutie in dat ervoor moet zorgen dat België zich op een verantwoorde en consequente manier voor het klimaat inzet.

Wie het belang van het klimaatvraagstuk vandaag nog altijd minimaliseert, is te kwader trouw. De verschillende rapporten van het IPCC, het intergouvernementele panel voor klimaatverandering van de VN, zijn duidelijk en worden door de wetenschappers uit de hele wereld ondersteund. De situatie is ernstig: “Als het zo doorgaat, zal de atmosfeer tegen het einde van deze eeuw met 3,7 tot 4,8° Celsius opwarmen, wat de levensomstandigheden drastisch zou wijzigen en delen van de aarde onleefbaar zou maken. Daardoor zouden tientallen miljoenen mensen moeten vluchten voor de klimaatwijzigingen. Op termijn vernietigt de mens zijn eigen levensomstandigheden.”

Hoewel de meest zichtbare veranderingen zich in ontwikkelingslanden afspelen, die al worden geconfronteerd met “orkanen en droogtes die aanzienlijk erger zijn dan in het verleden”, blijft België niet achter. “De kans op droogte en hittegolven in de zomer is in België verviervoudigd. De kans op hevige onweders (en dus overstromingen) is met een factor 50 tot 100 gestegen.”

Als het zo doorgaat…

We kunnen daar iets aan doen. Maar het moet vlug gebeuren. 'Veel studies vragen daarom terecht om de limiet op 1,5°C te prikken, ook al omdat anders onomkeerbare mechanismen op gang worden gebracht zoals bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel. Ook de grens van 1,5°C is volgens het IPCC haalbaar, mits drastische maatregelen.'

Daarom moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch naar omlaag. Voor de geïndustrialiseerde landen, dus ook België, moeten die broeikasgassen tegen 2020 minstens 40% lager zijn dan 1990.

Maar de formules die tot dusver gebruikt zijn, werken niet (toch niet voor de natuur en de mensen). “Veel landen in het Zuiden kampen bijvoorbeeld nu al met ernstige problemen inzake drinkwatervoorziening. Die drinkwatervoorziening is daarenboven tegelijk een bron van verrijking voor enkele monopolisten die zich het water hebben toegeëigend,” zeggen de panelleden. Het blinde geloof van de politieke leiders in de zaligmakende markteconomie, maakt een ernstig klimaatbeleid gewoon onmogelijk. Zo verging het ook het systeem van de handel in uitstootrechten. Vervuiling is nu een bron van speculatie en een bron van verrijking voor sommige multinationals.

Als we op die manier doorgaan, zal de broodnodige verandering er niet komen: “Ook het Europees Milieuagentschap heeft er bij de voorstelling van haar rapport in oktober 2015 nog op gewezen dat België zelfs de bescheiden Europese doelstelling niet zal halen om tegen 2020 een daling van 20% van de CO2-uitstoot tegenover 1990 te realiseren.'”

Een van de belangrijkste problemen in België is de uitstoot door het wegtransport, goed voor 20% van de totale uitstoot in ons land. Tussen 1990 en 2013 is die uitstoot met 18,5% gestegen, en het risico bestaat dat die nog blijft stijgen, nu de regering van plan is drie miljard te besparen bij de NMBS.

luister naar de klimaatbeweging

Er is dus een radicale beleidsverandering nodig, waar voor gemobiliseerd moet worden. Daarnaast is de klimaattop in Parijs, in november en december, cruciaal.

De twee volksvertegenwoordigers willen daarom op twee fronten inzetten. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat die klimaattop een succes wordt, dat er geluisterd wordt naar wat de klimaatbeweging te zeggen heeft en voorstelt. Er zijn allerlei initiatieven, zoals het Platform Klimaatrechtvaardigheid, de rechtszaak die activisten tegen de Belgische staat hebben aangespannen (klimaatzaak.be) en de mobilisatie voor de Climate Express, die 10.000 Belgen ertoe wil aanzetten in Parijs te gaan betogen. De regering moet “een voortrekkersrol spelen opdat de klimaattop een legaal bindend akkoord met ambitieuze doelstellingen oplevert, dat internationaal én sociaal rechtvaardig is.”

Anderzijds moet er in België onmiddellijk een concreet beleid op poten gezet worden. Overstappen naar hernieuwbare energie, een halt toeroepen aan de marktmechanismen, investeren in openbaar vervoer, isolatie van huizen, een verplichte vermindering van de uitstoot in alle sectoren, herbebossing … het zijn enkele terreinen waarop de regering iets kan en moet doen.

“Het kapitalisme kent geen voorzorgsprincipe, het kent alleen het winstprincipe.” Het wordt tijd dat de natuur en de mensen voorrang krijgen op die logica.

Hier kun je de tekst van het voorstel tot resolutie downloaden.

De PVDA zal massaal mee betogen voor het klimaat op 29 november in Parijs, in de marge van de VN-conferentie over de klimaatverandering, de COP21. Om druk uit te oefenen op de regeringen wordt er internationaal gemobiliseerd. In België wil Climate Express 10.000 Belgen mobiliseren voor de grote betoging op 29 november. De PVDA en Comac, de jongerenafdeling van de partij, willen helpen om dat doel te bereiken. Wil je je inschrijven voor de Climate Express of wil je meer weten over de voorstellen van de PVDA voor het klimaat surf naar www.redisthenewgreen.be.