“Enkel voor de grote vermogens zal het een antibelastingregering zijn”

"Mijnheer Van Overtveldt, de regering zal een belastingregering worden voor de gepensioneerden en voor al wie een uitkering krijgt. Enkel voor de grote bedrijven en de grote vermogens zal het een antibelastingregering zijn", zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in de Kamer.

Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Financiën over "de niet-indexering van de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens"

Raoul Hedebouw : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de voorbije dagen hebben wij in de commissie veel debatten gevoerd over uw beleidsnota. Uw beleidsnota eindigt met een klein zinnetje, dat ik vandaag zou willen voorlezen en dat volgens ons erge consequenties zou kunnen hebben voor de gepensioneerden in ons land. Dat zinnetje luidt als volgt: “De fiscale uitgaven die niet verbonden zijn aan beroepsinkomsten uit arbeid, zullen niet geïndexeerd worden.” Deze zin slaat vooral op de uitkeringen van de pensioenen, werkloosheid en ziekte en invaliditeit en zal zware gevolgen hebben voor verschillende categorieën van de bevolking.

Mijnheer de minister, sta mij toe een kleine berekening te maken van wat voor de gepensioneerden in ons land de gevolgen zouden kunnen zijn. Ik vertrek van een pensioen van 1.250 euro, wat hier in België het gemiddelde is. Aangezien behalve de indexsprong ook de index wel verder zal worden toegepast op de lonen en de uitkeringen zelf maar niet op de verminderingen, zal het niet toepassen van de indexering ertoe leiden dat in de komende jaren de verschillende plafonds en schijven zullen worden overschreden. Een gepensioneerde die 1.250 euro per maand krijgt, zal bijgevolg over tien jaar met een inflatie van 2% 1.133 euro per jaar meer belastingen moeten betalen. Doe daar nog 8,5% gemeentebelastingen bij, dan is mijn berekening dat op tien jaar tijd een gepensioneerde hier in België 1.230 euro belastingen meer zal moeten betalen. Ik herhaal: 1.230 euro! Bijna één maand pensioen zal aan belastingen moeten worden bijbetaald.

Mijnheer de minister, ik kom tot mijn vragen. Kunt u die beslissing toelichten en er een reactie op geven? Kunt u beoordelen of de aangekondigde cijfers wel juist zijn, met name dat over tien jaar één maanduitkering meer zal moeten worden betaald?

Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Hedebouw, in het kader van het regeerakkoord werd beslist, zoals u hebt aangegeven, dat de automatische indexering van de fiscale uitgaven die geen impact hebben op de activiteitinkomsten, wordt beperkt. Het is de stellige overtuiging van de regering dat de werkloosheidsval een belangrijk probleem is. Een van de doelstellingen van het regeringsbeleid is net de werkloosheidsval in de personenbelasting trachten weg te werken. Het niet meer indexeren van de belastingvermindering voor vervanginginkomsten draagt hiertoe bij. Ik wil er u ook even op wijzen dat, in tegenstelling tot vroegere bevriezingen van de indexering zoals in de jaren 90, de belastingschalen deze keer wel blijvend worden geïndexeerd. Voorts voorziet artikel 154 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 in een bijkomende belastingvermindering voor degenen van wie het inkomen uitsluitend bestaat uit pensioeninkomen en/of vervanginginkomsten. Om deze duidelijk kwetsbare groep niet te treffen, bepaalt de programmawet uitdrukkelijk dat de belastingvermindering voor inkomsten 2014 toch kan worden verhoogd. De genieters van vervanginginkomsten zullen dus voor het aanslagjaar 2015 een bijkomende belastingvermindering gebaseerd op het maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkeringen van 2014, genieten. Bijgevolg zullen zij geen enkel nadeel ondervinden.

Raoul Hedebouw: Mijnheer de minister, wat u zegt, wijzigt de laatste zin van uw beleidsnota. Daarin waren de fiscale uitgaven niet verbonden. Ik verheug mij daarover. Ik heb echter niet gehoord dat de maatregel zelf niet zal worden toegepast. U geeft vandaag niet de waarborg dat de vermindering zal kunnen blijven geïndexeerd worden. In de komende jaren zal het beschreven mechanisme dus wel van toepassing zijn. Wij hebben dan ook een probleem. De regering schuift zichzelf vaak naar voren als een antibelastingsregering, maar zal eigenlijk wel een belastingsregering worden voor de gepensioneerden en voor al wie een uitkering krijgt. Enkel voor de grote bedrijven en de grote vermogens zal het een antibelastingsregering zijn. Dat kunnen wij als linkse partij niet fijn vinden. Dat kunnen wij niet accepteren. Wij hopen echt dat u de totale indexering in de komende jaren zult behouden. Het incident is gesloten. L'incident est clos.