(Foto erfgoed / Flickr)

Gemeente Zelzate vraagt Vlaamse en federale regering om besparingen in te trekken

De gemeente Zelzate gaat een brief sturen aan eerste minister Michel en aan Vlaams minister-president Bourgeois met de vraag hun geplande besparingen in te trekken. De brief komt er na een motie ingediend door de PVDA+

Op vraag van de PVDA+ nam de gemeenteraad een motie aan waarin de raad de reacties van VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten), de vakbonden en het middenveld ondersteunt. De motie werd goedgekeurd door de voltallige oppositie. Door de onthouding van twee raadsleden van de bestuursmeerderheid werd het voorstel 11 tegen 10 aangenomen.

Geert Asman (PVDA+): “Dit is een belangrijk signaal. Vele lokale besturen zitten nu al in een moeilijke financiële situatie. De besparingsplannen van de federale en Vlaamse overheid zullen dit nog erger maken. Hierbij is het steeds de bevolking die de rekening betaalt. Vandaag laat de gemeenteraad van Zelzate horen dat ze daar niet mee akkoord is en sluit zich aan bij het brede verzet dat hiertegen op gang komt.”

Motie aan de federale en Vlaamse regering

De gemeenteraad van Zelzate is ongerust over de gevolgen die de federale en Vlaamse besparingsplannen hebben voor de gemeente.

De Vlaamse regering voorziet in de integratie van de sectorale subsidies in het Gemeentefonds. Dit gaat over cultuurbeleid, jeugd, flankerend onderwijs, bestrijden kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en integratie. Hierbij zouden de middelen echter verminderen: Afdeling jeugd liet weten dat de subsidies voor lokaal jeugdwerkbeleid met 10% zullen dalen, Bloso communiceerde reeds een vermindering van 5% voor de sportdiensten. Ook in cultuur zijn er besparingen te verwachten.

De Vlaamse regering plant een besparing  van 5% op de gesubsidieerde contractuelen.

Er is onduidelijkheid wat de gemeenten nog zullen ontvangen wanneer  de verkeersbelasting zal vervangen worden door rekeningrijden.

De federale regering wil de indexsprong aangrijpen om te besparen op de federale dotaties aan de politie. Daardoor zal het aandeel van de gemeenten in de financiering van de lokale politie alleen maar groter worden.

De geplande invoering van de vennootschapsbelasting op intercommunales dreigt voor de lokale besturen een financiële strop te worden. Zeker openbare intercommunales maken geen commerciële winst en zullen zich gedwongen voelen deze belasting naar de burgers door te rekenen. Dit betekent niets anders dan een nieuwe last voor de gezinnen. Bovendien is dit hemeltergend op een moment dat de grootste industriële en financiële vennootschappen nog nauwelijks belasting betalen.

De vrees bestaat dat de geplande besparingen in de werkloosheid ertoe zullen leiden dat meer mensen op steun van het OCMW zijn aangewezen en dus geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de lokale budgetten.

Er zijn geen maatregelen om de toenemende pensioenlasten extra te financieren.

Al deze plannen betekenen een vermindering aan inkomsten voor de lokale besturen. Net zoals vele gemeenten heeft onze gemeente een moeilijke financiële situatie. De huidige plannen dreigen dit nog erger te maken en zullen de druk voor nieuwe belastingen, verdere besparingen of verminderen van investeringen doen toenemen.

De koopkracht van de bevolking wordt hierdoor nog verder aangetast. In plaats van de crisis op te lossen zal ze de crisis nog erger maken en de armoede doen toenemen.

De gemeenteraad van Zelzate vraagt de federale en de Vlaamse regering haar plannen in te trekken.

De gemeenteraad van Zelzate ondersteunt de reacties van de VVSG, de vakbonden en het middenveld en vraagt de federale en de Vlaamse regering om rekening te houden met  hun opmerkingen.

Commentaar toevoegen