Gemeenteraad in de BAM van de Ring?

auteur: 

Joachim

Op de Antwerpse gemeenteraad van februari kwam een hele reeks belangrijke thema's aan bod. De PVDA+ fractie speelde telkens mee de eerste viool. Niet enkel het Valentijnsakkoord met de keuze voor het BAM-tracé beroert de gemoederen, ook de mannen van de vuilkar, de besparingen in het cultuurbeleid en de schorsing van duizenden jonge werkzoekenden stonden op de agenda.

 

Commercialisering van het cultuurbeleid

Mie Branders stelde enkele pertinente vragen bij het voorgelegde “Actieplan Lokaal cultuurbeleid 2014”. Het is een wonder dat de lokale cultuurraden, ondanks fikse besparingen in middelen en personeel, zoveel kwaliteit kunnen blijven bieden. Maar alle communicatie zal digitaal verlopen: de programma's van de cultuurcentra zal je voortaan via facebook en dergelijke moeten opzoeken. Voor velen een zegen, maar er is een belangrijke groep die hierbij uit de boot valt: in onze stad wonen tienduizenden mensen die niet mee zijn met de nieuwe digitale trends en hierdoor moeilijker toegang vinden tot de aangeboden culturele activiteiten.

Verder zal ook in de culturele sector de vrijwilliger meer en meer de plaats innemen van de professionele medewerker. Uiteraard niets mis met vrijwilligerswerking, maar vandaag wordt in Antwerpen op alle vlakken bespaard door personeel te vervangen door vrijwilligers. Dit is niet enkel nefast voor de kwaliteit, je lost er ook de enorme werkloosheid in onze steden niet mee op, integendeel.

Mie Branders merkte ook op dat de vermarkting van de cultuursector meer en meer de kop opsteekt. In Berchem wil men “creatieve economie” en de “ondernemende kant van de sector” ondersteunen. Maar waar de commercie zich gaat bezighouden met de kunsten, gaat het steevast de verkeerde kant uit.

Bye bye vuilkar?

Via de krant moesten de mannen van de vuilkar te weten komen dat de vuilkar uit Antwerpen verdwijnt en vervangen wordt door sorteerstraten. Dit zijn ondergrondse containerparkjes die door een privéfirma worden gebouwd en onderhouden.

Mie Branders klaagde aan dat er in tijden van grote werkloosheid door de overheid inspanningen moeten geleverd worden om jobs te creëren. Maar dit stadsbestuur doet het tegenovergestelde en laat weer eens 93 degelijke arbeidsplaatsen verloren gaan. Verder is het ook niet duidelijk of deze sorteerstraten voor iedereen een haalbare kaart zijn. Je moet immers tot 150 meter over straat zeulen met je huisvuil. Heel wat mensen kunnen dit niet.

Schepen voor huisvuilophaling Philip Heylen liet in zijn antwoord verstaan dat hij wil onderzoeken of het onderhoud van de sorteerstraten niet kan gebeuren door stadspersoneel, waardoor toch heel wat jobs bewaard blijven. Verder zal er ook een “hulplijn” komen voor mensen die niet in staat zijn hun huisvuil te transporteren.

99 gas-boetes voor aanbieden huisvuil

Op 1 november was het weer zover. Schepen voor huisvuilophaling Philip Heylen blijft volharden in de boosheid en liet nog maar eens gas-boetes uitschrijven voor mensen die hun afvalzakken per ongeluk de avond voor een feestdag buitenzetten. Deze keer hadden 99 bewoners van de Lange Lozanastraat prijs. Het blijft onbegrijpelijk dat de schepen de gas-wetgeving blijft misbruiken om zijn gebrekkige communicatiestrategie te verdoezelen.

En hij radicaliseert : hij noemt de mensen die hun netjes gesorteerde afvalzakken aan de deur plaatsen op de vooravond van een feestdag nu ook al sluikstorters! Wereldvreemde politici zijn de wereld nog lang niet uit.
Gelukkig zal ook hier weer à volonté geseponeerd worden, tenminste voor mensen die verweer aantekenen.

Oosterweelverbinding

Op 14 februari heeft de Vlaamse regering, samen met het Antwerpse stadsbestuur, gekozen voor het Oosterweeltracé (BAM-tracé). Sindsdien is het niet meer rustig geweest in Antwerpen. Het is immers zeer waarschijnlijk dat dit de slechtste keuze is. In het voorafgaand onderzoek, uitgevoerd door ingenieurs van BAM en gepubliceerd in een zogenaamd Milieueffectenrapport (MER), komt het alternatieve Meccano-tracé er beter uit op het vlak van luchtkwaliteit.

Maar straffer is dat in dit MER het Meccano-tracé niet degelijk is onderzocht. Men is immers “vergeten” het Meccano-tracé in combinatie met begeleidende maatregelen zoals gedifferentieerde tolheffing te berekenen. Voor het Oosterweel-tracé heeft men dit wel gedaan. Men vergelijkt dus appelen met peren.

Een tweede bezwaar is dat met het gekozen BAM-tracé de overkapping van de Ring niet meer mogelijk is. Koen Kennis ontkende dit. Ook dit moet ten gronde worden onderzocht alvorens beslissingen te nemen.

Ten derde verdwijnt er met het BAM-tracé veel meer ecologisch waardevol gebied dan met het Meccano-tracé. Koen Kennis lanceerde hierop de ene leugen na de andere: dat met het Meccano-tracé ook het Sint-Annabos verdwijnt, dat met Meccano grote stukken van de Oude Landen worden vernield, dat enkel met het BAM-tracé nieuw groen kan worden gecreëerd… Als een duivel in een wijwatervat ging hij tekeer. Helaas zijn het allemaal verzinsels, bedoeld om de Antwerpenaar een rad voor ogen te draaien. Wie dit wil verifiëren, kan er het MER op naslaan.

Om al deze redenen is het voor Peter Mertens duidelijk dat de huidige beslissing ongedaan moet worden ongedaan, tot er vergelijkbare informatie is over beide tracés. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis steekt zijn kop in het zand en hamert erop dat het nu vooruit moet gaan en er geen tijd mag verspild worden (het pijnlijke “walk and don't look back”). Voor de PVDA+ is het precies deze arrogante houding die ervoor zorgt dat alles blijft stilstaan. De oplossingen voor de Antwerpse mobiliteit én leefbaarheid kan je enkel oplossen met de steun van de Antwerpenaren. Het is dan ook essentieel dat je luistert naar de mensen die de gevolgen van de beslissingen moeten dragen. We vrezen dat Kennis, net als zijn voorganger Patrick Janssens, het gezond verstand en de strijdbaarheid van de Antwerpenaar onderschat.

Peter Mertens bood via een motie alle meerderheidspartijen de kans om hun historische fout en de bijhorende schande mee recht te zetten.  De motie om de keuze voor BAM te herzien werd echter zonder veel uitleg verworpen door N-VA, CD&V, Open VLD en Sp.a.

Nadien volgde een motie van de Groen-fractie om meer en eerlijke informatie te verkrijgen over het MER en de gevolgen van het BAM-tracé. Zelfs die motie werd door diezelfde partijen verworpen. Kracht van verandering?

Liefkenshoektunnel tolvrij!

De containermultinational MSC zal van rechter- naar linkeroever verhuizen. In het Deurganckdok zal men schepen met een capaciteit van 16.000 tot 18.000 containers kunnen laden en lossen. Het gaat om miljoenen containers die niet langer op rechter- maar wel op linkeroever zullen behandeld worden. Volgens havenschepen Van Peel zou dat allemaal niet zo veel gevolgen geven voor de verkeersbewegingen van vrachtwagens op de ring.

Peter Mertens stelde dat de schepen dit schromelijk onderschat. Bijna alle partijen in Antwerpen willen ondertussen de Liefkenshoek tolvrij maken voor... vrachtwagens. Peter Mertens vroeg opnieuw om de Liefkenshoek helemaal tolvrij te maken, zodat de werknemers niet gestraft worden voor de verhuis en moeten betalen om bij hun werk te geraken. Laconiek antwoord van schepen Van Peel: "dat moeten ze maar met hun werkgever regelen".

1500 Antwerpse jonge werkzoekenden weldra uitgesloten van uitkering

Werkzoekende schoolverlaters die een beroepsinschakelingstijd (d.i. een wachttijd van 12 maanden) doorlopen, hebben recht op een inschakelingsuitkering. De regering Di Rupo besliste om deze uitkering te beperken in de tijd, tot een duur van maximum 3 jaar. Een eerste periode van 3 jaar loopt af op 1 januari 2015 en heel wat werkzoekenden zullen bijgevolg het slachtoffer worden van deze maatregel.

Een recente studie van het ABVV schat dat er in de loop van het jaar 2015 in onze stad tussen 1500 en 2000 jongeren hun uitkering verliezen. Als zo veel jongeren zonder inkomen vallen, dan is dat een geprogrammeerd sociaal drama dat grote aandacht vereist van het stadsbestuur. Er zijn gevolgen voor de arbeidsmarkt in de stad en er zullen budgettaire gevolgen zijn door de grote stijging van de armoede.

Peter Mertens bracht deze zaken onder de aandacht van schepen voor jeugd Daoud en vroeg of de stad voorbereid is om dit geprogrammeerde sociaal drama op te vangen. Haar antwoord was een weinig inspirerende opsomming van de maatregelen die ze wil nemen om jongeren aan een baan te helpen. Het feit dat zij hoegenaamd geen interesse lijkt te hebben voor 1500 jonge stadsbewoners die in armoede worden gedreven, is een schande.