Foto Kevin White / Flickr

Hartz IV goes Europe

De Europese Commissie wil lidstaten die de sociale zekerheid afbouwen financieel belonen. Duitsland zet de krijtlijnen uit.

Snoei in de pensioenen, dan redden wij jullie land van het faillissement! Dat was het motto voor de “redding van Griekenland”, de dereguleringscampagne die werd opgelegd door de “Trojka” van de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Commissie. Die campagne staat nu model voor heel Europa. Dat is in ieder geval wat de bureaucraten in Brussel en hun puppet masters in de grote concerns willen. Hun bedoelingen zijn pervers en catastrofaal: wie als lidstaat van de EU bereid is de sociale zekerheid te slopen, wordt daarvoor met financiële hulp beloond. Wie weigert dat te doen, keert met lege handen naar huis en moet toezien hoe de economie in zijn land door de club van jaknikkers kapot geconcurreerd wordt.

Omkoping

Het internetportaal Blickpunkt Wiso heeft dat dossier donderdag gepubliceerd onder de titel “Trojka voor iedereen?”. Anne Karrass, werkzaam op het kantoor van de vakbond Verdi bij de EU, houdt in haar artikel voet bij stuk: “Wanneer een lidstaat erin toestemt bepaalde hervormingen door te voeren en die samen met de Commissie contractueel vastlegt, krijgt die van Europa geld als hij erin slaagt die hervormingen tot stand te brengen.” Bovendien worden de gewenste veranderingen ook “expliciet” gestipuleerd voor domeinen “die tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, dus die waar de EU geen recht van inspraak heeft”. Dat leunt gevaarlijk aan bij crimineel gedrag: op gebieden waar Brussel zich volgens Europese verdragen niet kan en mag bemoeien, wordt met geld een duwtje in de goeie richting gegeven. In het strafwetboek valt zoiets onder omkoping, en als er nadelen ontstaan doordat er niet wordt ingegaan op wat gevraagd wordt, heet dat chantage.

Onder in de zak  

Natuurlijk staat het zo niet in de officiële communiqués. Maar het concept staat wel in het zogenaamde Sinterklaaspakket van 6 december 2017, over de verdieping van de economische en monetaire unie. Het zit helemaal onder in de zak verstopt, achter de lange titel: “Voorstel voor specifieke wijzigingen van de verordening gemeenschappelijke bepalingen betreffende de Europese staats- en investeringsfondsen (ESIF)”. In de verklaring heeft de Commissie het over een “instrument (…), dat van toepassing is bij hervormingen die op Europees niveau besproken zijn en waarbij de lidstaten door het afsluiten van zogenaamde ‘hervormingsbeloften’ zich ertoe hebben verbonden die te realiseren”. Met “eigen budgettaire middelen” zou men dan EU-lidstaten “ondersteuning” bieden en zo garanderen dat die “de hervormingen op eigen verantwoordelijkheid doorvoeren”.

Het document in kwestie pleit voor een “brede waaier aan hervormingen (…), die het weerstandsvermogen van de afzonderlijke nationale economieën het meest versterken en positieve spill-over-effecten op andere lidstaten kunnen hebben”. Dat slaat dan onder andere op de liberalisering van de “product- en arbeidsmarkten, belastinghervormingen, het versterken van kapitaalmarkten, hervormingen waardoor de kadervoorwaarden verbeteren voor bedrijven en investeringen in menselijk kapitaal, en hervormingen van de publieke sector”. Verder is er ook sprake van “beloften voor hervormingspakketten die over meerdere jaren lopen”, met “duidelijke tussentijdse doelstellingen en einddoelstellingen” die een land op eigen verantwoordelijkheid moet realiseren. Daartegenover staat een “bedrag” dat “in verhouding is met de soort hervorming en de omvang ervan”. Zodra de hervorming “volledig gerealiseerd” is, “zal het volledige steunbedrag uitbetaald worden”.

Politiek schandaal

Volgens economisch wetenschapper Rudolf Hickel uit Bremen maken die plannen deel uit van de inspanningen die Parijs en Berlijn zich getroosten “om te scoren door de Europese Economische Unie door te drijven”. Het patroon van het Trojka-beleid tegenover Athene zal “binnenkort algemeen gelden voor de Europese Economische Unie”, zei hij in een gesprek met Junge Welt. Er wordt alleen nog geld gegeven als vooral de arbeidsmarkten en de sociale zekerheid ondergeschikt worden gemaakt aan de winsteconomie, bijvoorbeeld in ruil voor het verlagen van het minimumloon of het afbouwen van het wettelijk pensioen. “Dat is economisch dom, sociaal onverantwoord en een politiek schandaal,” besloot de econoom.

De aanval van de Commissie sluit aan bij vroegere pogingen – met Duitsland voorop – om een Europese economische regering op te richten. Ook volgens het “Concurrentiepact” dat Angela Merkel (CDU) in 2011 had voorgesteld, moesten de EU-lidstaten zich engageren maatregelen te nemen die snoeien in de sociale zekerheid en de markten liberaliseren en moesten ze beloond worden als ze dat voor elkaar kregen. De bondskanselier wou onder andere in heel Europa een “schuldenrem” introduceren, gebaseerd op het Duitse model. Toen stootten de plannen op luid protest van zowel lidstaten als vakbonden, en moesten ze afgevoerd worden.

Voor haar nieuwe poging wil de Commissie de vaart erin houden. Blickpunkt Wiso schrijft dat de Commissie haar wetsontwerp al tegen midden dit jaar door de Europese Raad en het Europees Parlement wil laten goedkeuren. Meteen daarna moeten “de belangrijkste elementen van het instrument” in de periode 2018-2020 in een “pilootfase” getest worden. Financieel econoom Hickel vindt dat een bedenkelijke evolutie: “Door de sociale angst nog aan te wakkeren graaft de Commissie het graf van Europa.”

Artikel overgenomen van Junge Welt