PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw (links) en PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. (Foto Solidair, Martine Raeymaekers)

Het alternatief van de PVDA voor een sociaal pensioenbeleid

Woensdag 12 november stelde de PVDA haar alternatief plan voor het pensioendossier voor. “Een sociaal alternatief is nodig en mogelijk om aan iedereen het recht op rust te garanderen na een leven van werk”, legt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte uit. “Het is een maatschappijkeuze en kwestie van herverdeling van de rijkdom.”

Bekijk de PVDA-brochure over de pensioenhervorming “Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig”

Ondoenbaar, onlogisch en onnodig

Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA en auteur van de studie over de pensioenhervorming van de regering en het alternatief van de PVDA, legt om te beginnen nog eens uit in welke mate de plannen van de regering-Michel-De Wever “ondoenbaar, onlogisch en onnodig” zijn.

Deze hervorming, die de mensen verschillende jaren langer wil doen werken voor een lager pensioen, is schadelijk voor de oudere werknemers en de gepensioneerden die het al moeilijk hebben. “Een op de drie zestigers heeft al ernstige gezondheidsproblemen”, weet Kim De Witte. “En een op de vijf gepensioneerden leeft onder de armoedegrens. Bij vrouwen is dat zelfs zes op de tien.”

Bovendien: als je weet dat er in ons land meer dan 600.000 mensen zonder werk zitten, dan betekent langer werken ook meer werkloosheid. “Het is een ideologische keuze”, stelt De Witte. “Het VBO heeft schrik van een al te grote daling van de werkloosheid, omdat dat de lonen naar omhoog zou drukken. Met deze pensioenhervorming is de druk naar beneden verzekerd.”

Tot slot toont de PVDA-pensioenspecialist met cijfers aan dat de pensioenkost verre van onoverkomelijk, nochtans is dat het schrikbeeld en het argument dat de regering – en de liberale ideologie in het algemeen – keer op keer aanhaalt om de noodzaak van haar hervorming te rechtvaardigen. “Onoverkomelijk? Integendeel”, zegt Kim De Witte. “Het is niet meer dan een maatschappelijke keuze, een kwestie van verdeling van de rijkdommen. Al vele jaren lang, dalen de sociale bijdragen. En het aandeel van het bbp dat naar dividenden en winsten gaat, stijgt, terwijl het aandeel van de lonen daalt. Wij maken de omgekeerde keuze.”

Lees hier de studie van Kim De Witte over de pensioenhervorming van de regering-Michel-De Wever.

Een sociaal alternatief

“De omgekeerde keuze”, gaat De Witte verder, “dat is de versterking van het wettelijk pensioen, dat iedereen het rechts op rust garandeert na een leven van werk.” Het alternatief van de PVDA begint dus bij het behoud van de huidige pensioenrechten:

• wettelijk pensioen vanaf 65 jaar;

• vervroegd pensioen vanaf 60 jaar;

• recht op brugpensioen vanaf 58 jaar.

Dat alles is perfect te financieren met twee belangrijke maatregelen, maar ook het denkkader moet veranderen.

Ten eerste moet er een miljonairstaks worden ingevoerd. Die zorgt ervoor dat ook de rijksten bijdragen en zou jaarlijks acht miljard euro opleveren. Drie miljard daarvan zouden kunnen worden gebruikt voor de pensioenen.

Vervolgens is er de strijd tegen de grote fiscale fraude. Ook die kan drie miljard opleveren (door de opheffing van het bankgeheim, de bekendmaking van alle financiële transacties en nultolerantie voor inbreuken).

Tot slot moet er ook een nieuwe manier van denken komen. Er moet een eind komen aan de onderfinanciering van de sociale zekerheid. Nu wordt de sociale zekerheid ondergraven door de voortdurende verminderingen op de sociale bijdragen voor bedrijven.

Verbeteringen

“Met die middelen kunnen we het huidige pensioenstelsel perfect betalen”, zegt Kim De Witte. “We kunnen zelfs verbeteringen uitvoeren.” De PVDA stelt voor om zowel het wettelijke pensioen als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) te verhogen. Op die manier krijgt iedereen een inkomen boven de armoededrempel en kan iedereen op een waardige manier zijn laatste levensjaren doorkomen.

De PVDA wil daarnaast ook de ongelijkheid op het vlak van pensioenen tussen mannen en vrouwen wegwerken. Vrouwen zijn sowieso al de grootste slachtoffers van de hervorming van de regering. Vrouwen zullen meer jaren extra moeten werken, en zullen minder pensioen trekken (met name door de afschaffing van bepaalde gelijkgestelde periodes). Vandaag al liggen de pensioenen van vrouwen gemiddeld 23% lager dan die van mannen. Dat komt omdat vrouwen vaker “onzichtbaar werk” doen: het huishouden, zorg voor de kinderen en ouderen...

Voor de PVDA moet het recht op pensioen voor vrouwen dan ook opnieuw berekend worden op een loopbaan van 40 jaar en niet op 45 jaar, zoals vorige regeringen oplegden.

Een maatschappijkeuze

PVDA-woordvoerder en federaal volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw benadrukt dat dit dossier in feite ook ideologisch is. “Hetzelfde soort debat had plaats toen de sociale beweging opkwam voor de achturige werkdag. De patroons antwoordden toen dat de mensen 10 of zelfs 12 uur werkten, en dat dat geen problemen gaf... Daar ligt de kwestie: in de vermindering van de sociale bijdragen: het draait rond de financiering van de pensioenen, maar op die manier wordt het door de traditionele partijen niet gesteld.”

De PVDA-woordvoerder benadrukt dat de PVDA-petitie tegen het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar erg goed ontvangen wordt onder de bevolking: “We kregen al 35.000 handtekeningen binnen op drie en een halve week. De ondertekenaars konden ook een beetje commentaar of een getuigenis bijvoegen en 7.000 onder hen deden dat. Dat leverde bijna 1.700 A4’tjes op! Met deze petitie roepen wij de mensen op om op te komen voor een waardig pensioen op een correcte leeftijd. Het succes van de petitie toont ook dat de mensen de harde opstelling van de regering allesbehalve appreciëren.”

Een brochure om het debat onder de bevolking te brengen
De analyse van de PVDA over de hervorming van de pensioenen en haar sociaal alternatief worden uitgewerkt in een nieuwe brochure (hier beschikbaar). Dit document wil zowel pedagogisch als militant zijn: “Wij willen deze brochure uitbrengen opdat de burgers mee het politieke debat over de pensioenkwestie zouden voeren. Wij vinden het erg belangrijk dat de burgers dit dossier zouden beheersen, een dossier dat door de traditionele politici veel te complex is gemaakt met de bedoeling dat de mensen in deze belangrijke politieke discussie zouden afhaken. En deze brochure weerlegt alle mythes die door de regeringsmeerderheid in verband met het pensioenvraagstuk verspreid worden.”

Deze brochure is zowel online als gedrukt beschikbaar. Zij zal kunnen gebruikt worden door alle militanten die zich willen informeren en mobiliseren rond deze kwestie, die volgens Raoul Hedebouw “centraal staat in de hele sociale beweging die zich nu ontwikkelt”.