Foto Solidair, Salim Hellalet

Josy Dubié: “Er moet in de parlementen eindelijk eens een radicaal linkse stem te horen zijn om de groeiende sociale tweedeling aan te klagen.”

Josy Dubié, ex-journalist, oud-senator, ex-Ecolo, is vastbesloten te blijven vechten voor ecologische en sociale rechtvaardigheid. Hij ondertekende de oproep voor PTB-go! en ondersteunt ten volle de opkomst van het nieuwe ‘links van links’. Met de verkiezingen in aantocht hebben we hem gevraagd naar zijn standpunt over het belang van die groeiende kracht van PTB-go!.

Kunt u ons nog eens vertellen hoe u ertoe gekomen bent om mee te werken aan die eerste oproep “Er zijn van die afspraken die je niet mag missen” die aan de grondslag ligt van het openstellen van de lijsten van PTB-go! met de “gauche d’ouverture”?

Josy Dubié. Toen ik opstapte uit Ecolo, stuurde ik een brief aan verschillende partijleiders met de uitleg dat ik de partij verliet, omdat ze niet sociaal genoeg was. De partij hield zich dan wel met de milieuproblematiek bezig, maar moest ook aan het sociale denken en zelfs op de eerste plaats aan het sociale, omdat het – zoals ik altijd gezegd heb – de armen zijn die als eersten slachtoffer worden van milieuverontreiniging, hier en overal elders.

De PVDA neemt vandaag duidelijk stelling voor duurzame ontwikkeling en dit met voorrang voor diegenen die dit het meest nodig hebben: de armen.

Verder wilde ik ook, toen ik de deur dichtsloeg, dat de krachten ter linkerzijde van het traditionele links zich meer zouden verenigen, precies om milieu en sociale rechtvaardigheid te verdedigen. Toen ik dan zag dat een dergelijk initiatief vorm begon te krijgen met de oproep van ABVV Charleroi en dat de belangrijkste linkse partijen links van traditioneel links zich verenigden, toen heb ik tegen mezelf gezegd: “Dat moet je steunen.”

Door dit samenwerkingsverband konden we tot meer eenheid komen, iets wat absoluut noodzakelijk is gezien de dringendheid van de problemen. En, zoals ik toen heb gezegd in verschillende meetings waar ik het woord nam, de exponentiële toename van de ongelijkheid, dat is vandaag een absolute noodtoestand. We hebben nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd en die was nooit eerder zo verschrikkelijk slecht verdeeld. De 85 rijkste mensen op deze wereldbol stapelen vandaag evenveel rijkdom op als de helft van de mensheid, dat wil zeggen zoveel als 3,5 miljard mensen. Dat kan toch niet!

Dat is wat mij ertoe gebracht heeft om dit initiatief te steunen en ik hoop dat er in de parlementen eindelijk eens een radicaal linkse stem te horen is om de groeiende sociale tweedeling aan te klagen.

Dat sociale aspect staat centraal in de campagne en in het programma van PTB-go!. Rechtstreeks verbonden aan het ecologische luik. U hebt er trouwens herhaaldelijk op gewezen hoeveel deugd het u heeft gedaan om het boek te lezen van Raoul Hedebouw, Première à gauche, waarin hij de visie van de PVDA op de milieuproblematiek uiteenzet.

Josy Dubié. Absoluut. Ik was echt heel enthousiast om te zien dat de PVDA lessen had getrokken uit de fouten uit het verleden om zich te zeer op productie en productievermeerdering te richten. We hebben gezien wat voor verschrikkelijke rampen dat bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie heeft aangericht. Wat ik heb gelezen in het boek van Raoul Hedebouw is dat de PVDA vandaag duidelijk stelling neemt voor duurzame ontwikkeling en dit bij voorrang voor diegenen die dit het meest nodig hebben. Het komt er dus op aan de natuur te respecteren in sociaal perspectief. Reden temeer om me bij het project aan te sluiten.

Recent konden we vertegenwoordigers van de traditionele linkse partijen (PS en Ecolo) horen argumenteren dat de opkomst van PTB-go! een verzwakking betekende voor links en rechts versterkte. Wat vindt u van deze analyse?

Josy Dubié. Nu moeten we ons eerst even de vraag stellen wat dat is, ‘links’. Partijen die zonder enige discussie het Europees begrotingsverdrag goedkeuren, dat ons decennialang bezuinigingen oplegt (het fameuze stabiliteitspact of TSCG, n.v.d.r.) en dat vooral nog maar eens aanvallen inhoudt tegen diegenen die vandaag al arm zijn, moeten we die als ‘links’ betitelen?

Wat voor nut heeft een Olijfboom meerderheid als die alleen maar is bedoeld om een rechts beleid te voeren? Daar schieten we niets mee op!

PTB-go! laat toe het hele debat over ‘links’ opnieuw te openen. De PS is zich al een stuk anders gaan opstellen in deze campagne. Ze hebben zich al van een meer linkse kant moeten laten zien. De opkomst van PTB-go! dwingt die partijen om de rechtse politiek die ze steeds meer voeren, de rug toe te keren. Dat geldt zeker voor Ecolo. Die zijn nog meer hypocriet dan de anderen. Op federaal vlak hebben de groenen tegen het TSCG gestemd en in de gewesten en de Franse gemeenschap stemden ze voor.

U hebt het over andere partijen die zich verplicht zien zich opnieuw meer links op te stellen dankzij de campagne en de aanwezigheid van PTB-go!. Zou dat ook de rol kunnen zijn van een PTB-go! - volksvertegenwoordiger in de parlementen?

Josy Dubié. Ah, natuurlijk. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Marco Van Hees verkozen wordt, want als iemand die 9 jaar lang in de senaat heeft gezeten voor Ecolo, kan ik u wel vertellen dat iemand zoals hem in de Commissie Financiën verdraaid veel goeds kan doen om de minister het vuur aan de schenen te leggen. Ik zou er echt iets voor over hebben om Marco Van Hees - met de dossierkennis waarover hij beschikt - mee te maken in een zitting van de commissie, oog in oog met Didier Reynders. We hebben het toch ook maar aan hem te danken en aan de studiedienst van de PVDA, date en aantal onweerlegbare cijfers aan het licht zijn gebracht. Zoals dat de poetsvrouw van Albert Frère meer[A1]  belastingen betaalt dan hij zelf. Een echt schandaal!

Alleen een krachtige linkse beweging ter linkerzijde kan zogenaamd links in de regering ertoe brengen om een links beleid te voeren.

Ik zou echt graag willen dat mensen van de lijst PTB-go! die worden verkozen, een andere en radicale stem kunnen laten horen in de commissies en in de parlementen, om kritiek te geven op dat beleid dat alle regeringen, Ecolo en de socialisten inclusief, vandaag voeren.

Er is inderdaad niet alleen de federale regering, met de liberalen. Ook binnen de zogenaamde ‘Olijfboom’ coalities (PS-Ecolo-cdH) zijn er die de PVDA beschuldigen een dergelijke meerderheid in de toekomst in de weg te staan…

Josy Dubié. PTB-go! staat helemaal niets in de weg, integendeel! Trouwens, de hoofdvraag is: een Olijfboom regering om wat te doen? Wat voor nut heeft een Olijfboom meerderheid als die alleen maar is bedoeld om een rechts beleid te voeren? Daar schieten we niets mee op! Een Olijfboom is alleen nuttig als dat effectief kan leiden tot het voeren van een links beleid, dat inzet op meer sociale rechtvaardigheid en zo. En alleen een krachtige linkse beweging ter linkerzijde kan zogenaamd links in de regering ertoe brengen om een dergelijke politiek te voeren. De verdere groei van PTB-go! is dus van essentieel belang en nuttig voor links.

U had de gelegenheid om al aan verschillende meetings deel te nemen in de campagne van PTB-go! Is er een bepaald moment dat u meer is bijgebleven dan andere?

Josy Dubié. Wat me vooral heel erg is bijgebleven, dat is de menselijke warmte die ik daar ben tegengekomen. Dat was vooral zo in Luik, in Brussel, maar heel speciaal in Charleroi. Ik was ook heel content om er mensen tegen te komen van alle sociale klassen — toch wel heel anders dan op algemene vergaderingen van Ecolo waar je wel heel geëngageerde mensen ontmoet, maar toch een beetje “bobo” (yuppies), uit een bepaald sociaaleconomisch milieu...

In de meetings van PTB-go! ontmoette ik arbeiders, gewone werkende mensen, syndicalisten... Hen met "kameraad" kunnen aanspreken, dat heeft me veel deugd gedaan.

Het feit van zo midden tussen mensen van allerlei slag te zitten, ook met veel arbeiders, gewone werkende mensen en syndicalisten, dat deed wel deugd. Het feit hen met “kameraad” te kunnen aanspreken, dat vond ik ook fijn — ik heb dat trouwnes gezegd op het spreekgestoelte —, want dat is een hele mooie naam, “kameraad”, zoals Jean Ferrat zei.

Bestel het boek 'Première à gauche' van Raoul Hedebouw

Bestel het boek 'Belastingsparadijs België' van Marco Van Hees