(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Komt er ook een BelLeaks? PVDA vraagt volledige transparantie over fiscale rulings

Krijgen we na het LuxLeaks-schandaal over de fiscale rulings in Luxemburg ook een BelLeaks? Ook België speelt immers niet bepaald open kaart. Een derde van alle “rulings” in ons land blijft geheim. De PVDA eist volledige transparantie: de overheid moet alle fiscale deals die ze afsluit, zonder uitzondering, bekendmaken. Met vermelding van de namen van de betrokken ondernemingen en over hoeveel geld het gaat.

Voor multinationals is België een fiscaal paradijs. Dat zegt de PVDA al heel lang, maar nu zijn er ook officiële documenten die dat bewijzen. Concreet gaat het over een powerpointpresentatie, gemaakt door de cel ‘Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen’ van de FOD Financiën. De cel is – niet toevallig – gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB), die dossiers over fiscale ruling (= voorafgaande beslissingen) behandelt.

Onder de ronkende titel “Unique Tax Incentives in Belgium” geeft de powerpoint een overzicht van het aantrekkelijke fiscale menu dat ons land de multinationals te bieden heeft: notionele-interestaftrek, definitief belaste inkomsten, aftrek voor octrooi-inkomsten, volledige aftrekbaarheid van fiscale verliezen en andere maatregelen zoals de ruling.

Het document belooft de geïnteresseerde ondernemingen een ruling die “geval per geval zal worden bekeken in het kader van een nieuwe open cultuur (new open culture)”. De voorzitster van de Dienst Voorafgaande Beslissingen, Véronique Taï, stond in het verleden alvast bijzonder “open” voor de financiële verzuchtingen van investeerders.

Via ruling, zo lezen we verder, is “vrijstelling van overtollige winst” mogelijk. Wat neerkomt op het wegmoffelen van een deel van de belastbare winst. Dat gebeurt dan via artikel 185 §2 van het Wetboek van de inkomstenbelasting. Al in 2008 had huidig PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees kritiek op dit “kleine broertje van de notionele interesten”. Dat artikel maakte het immers – net als die notionele interesten – mogelijk een deel van de winsten op virtuele manier vrij te stellen van belastingen. Net zoals de notionele-interestaftrek in de plaats kwam van de coördinatiecentra, kwam artikel 185 §2 in de plaats van de “ruling infocap”, nadat beide typisch Belgische fiscale specialiteiten door de Europese Unie veroordeeld waren.

Artikel 185 §2 laat een multinational toe niet langer belasting te betalen op een winst die een Belgisch filiaal gemaakt zou hebben als gevolg van een voordeel, toegekend door een buitenlandse dochter van dezelfde groep. En dit zelfs indien deze buitenlandse dochter hiervoor in het eigen land waar ze gevestigd is, niet belast wordt. Dit is althans de interpretatie die de Dienst Voorafgaande Beslissingen aan de wet geeft.

Een mooi staaltje van de fiscale waanzin die het Belgische rulingsysteem toelaat. Maar weten we eigenlijk wel hoever al die vrijgevigheid kan gaan? Niet echt, stelt ook professor Michel Maus van de VUB. Want, ondanks het feit dat het wettelijk verplicht is, worden niet alle beslissingen bekendgemaakt…

PVDA-Kamerlid Marco Van Hees: “Ik stel vast dat van de 3.915 voorafgaande beslissingen, genomen tussen 2007 en 2013, er slechts 2.662 gepubliceerd werden. Een derde blijft dus geheim. Waarom? De DVB beroept zich op zogenaamde vertrouwelijkheid: de ondernemingen niet herkenbaar in beeld brengen. Maar waar zijn die multinationals dan bang voor als hun toch niets te verwijten valt? Als ze zo’n buitensporig grote belastingvoordelen krijgen, dan is het minste dat men kan vragen toch dat hierover volledige duidelijkheid bestaat. En dat door alle beslissingen hieromtrent bekend te maken, met inbegrip van de naam van de betrokken ondernemingen en de betreffende bedragen – wat nu dus niet het geval is.”

De PVDA vindt dat er een commissie komen van deskundigen moet komen, samengesteld uit onafhankelijke juristen en economen, ambtenaren van de BBI en vakbondsvertegenwoordigers. Die commissie moet alle toegestane rulings kritisch analyseren en jaarlijks een verslag uitbrengen dat wordt toegevoegd aan het rapport van de DVB en dat door het parlement kan beoordeeld worden. Zo kunnen we na een paar jaar beoordelen of we dit mechanisme behouden of er mee stoppen.

Persdienst PVDA