Foto Solidair, Salim Hellalet

Meerderheidsakkoord in Wallonië: onverteerbaar voor de PVDA!

De Waalse parlementairen konden zich op 24 juli uitspreken over de Beleidsverklaring in verband met de regionale politiek opgesteld door de PS-cdH-meerderheid. De PVDA, die twee verkozenen heeft, sprak zich krachtig uit tegen deze menukaart met besparingen bij de soep, de hoofdschotel en het dessert. 

Bekijk hier de videobeelden 

De voormiddagsessie stond vooral in het teken van de MR die de besparingsmaatregelen niet aanvaardt. Hallo? Is de MR plots links geworden? Nee, voor de rechtse verkozenen moeten de besparingen gepaard gaan met relancemaatregelen. Dat is de voornaamste kritiek van de MR-groep. Voor het overige is de leider van de grootste oppositiegroep, Willy Borsus, er met de grove borstel doorgegaan. Hij pleit voor de privatisering van de overheidsdiensten en het openbaar vervoer (TEC) en voor meer PPP’s (privaat-openbare projecten) voor kinderdagverblijven, rusthuizen, enz. Hij eist bovendien een minimumservice bij stakingen. Niets nieuw onder de zon dus. 

Toen Frédéric Gillot, een van de twee PVDA-verkozenen, de micro in handen kreeg, lachte de vergadering hartelijk toen hij zei dat de PVDA gedeeltelijk het standpunt van de MR deelde. Hij zette wel onmiddellijk de puntjes op de i met zijn verklaring dat de PVDA-oplossingen diametraal tegenover de MR-voorstellen staan.

De voormalige metaalarbeider viseerde Paul Magnette (PS), de nieuwe Minister-President van het Waals Gewest toen hij zei: 'Wij herinneren u hierbij aan de woorden die Paul Magnette sprak bij de opstart van de PS-verkiezingscampagne. Hij verklaarde: "Wij hebben de besparingsmaatregelen die rechts en de Europese Commissie eisen, verworpen. Wij hebben strengere controle op de belastingfraude nagestreefd en ervoor gezorgd dat de kapitalisten de zwaarste lasten dragen." Tijdens diezelfde verkiezingscampagne werd ons voortdurend voorgehouden dat deze politiek van besparingen ons naar de ondergang leidde. Dat is dan ook de reden waarom wij uw Beleidsverklaring in verband met de regionale politiek niet slikken. Want de nieuwe meerderheid heeft ervoor kozen om de weg van de besparing in te slaan!' 

Frédéric Gillot herinnerde er ook aan het volgende: “Bij het begin van de voorgaande legislatuur stelde u dat u absolute prioriteit zou geven aan de tewerkstelling. Het resultaat? In ons Gewest bedraagt de werkloosheidsgraad 13% en 25% bij de jongeren. In het bekken van Luik en Charleroi ligt de algemene werkloosheidsgraad om en bij de 25%”. 

Twee jaar besparingen 

Toch willen de PVDA-verkozenen niet systematisch alles blokkeren: "Wij zullen alle maatregelen steunen die de dringende sociale noden in ons land en in ons Gewest lenigen. Wij staan achter elke maatregel die een jongere een job biedt en niet enkel een beroepservaring, elke maatregel voor het bouwen van sociale woningen, elke maatregel voor plaatsen in de kinderdagverblijven, elke maatregel voor het aanwerven van nieuwe leerkrachten om te strijden tegen de rampzalige situaties in onze scholen. Wij staan achter elke maatregel die leidt naar meer sociale rechtvaardigheid en naar het verder ontwikkelen van de openbare diensten, één van de garanties voor die sociale rechtvaardigheid, net als een meer gebalanceerde fiscaliteit. Wij steunen elke beslissing waardoor ons milieu gezonder wordt. Dat zijn nog maar enkele voorbeelden uit een lange lijst. Zoals ik al zei, voor al deze maatregelen kan u op onze steun rekenen. Maar u zegt ons nu al dat de weinige maatregelen die u zal treffen om deze dringende sociale noden te lenigen… voor later zijn! Voor de komende twee jaar voorziet u enkel besparingen en inkrimpingen. Later zien we wel. We moeten maar blijven hopen. In afwachting kondigt u de verdere afbraak van de openbare diensten aan en zal één ambtenaar op vijf niet vervangen worden."  

De Waalse gewestregering heeft inderdaad aangekondigd dat de eerste twee jaar van haar bestuur gekenmerkt zullen worden door “besparingsmaatregelen”. Maar wat zullen we te zien krijgen na minimaal twee jaren van besparingen? Nog minder werk en minder koopkracht”, aldus Frédéric Gillot.

Concurrentie tussen de Gewesten 

Ook de zesde staatshervorming werd op de korrel genomen. “U hebt een zesde staatshervorming gewild om meer bevoegdheden te hebben, om een politiek te voeren die beter aangepast is aan de Waalse noden. Maar in werkelijkheid ligt het enige verschil tussen de situatie voor en na de hervorming, in het feit dat er nu meer concurrentie tussen de gewesten is. Wie aan de multinationals de laagste lonen voorstelt, de laagste sociale lasten (wat wij indirect of uitgesteld loon noemen), de goedkoopste gronden, de meest fantastische belastingsverminderingen, haalt dan zijn slag thuis. Wij zijn tegen deze manier van werken. Zo worden de werkende mensen immers kanonnenvlees in de reusachtige economische oorlog die gevoerd wordt tussen de Federale Staat en de Gewesten.”

Op een bepaald ogenblik struikelde de spreker over het woord competitiviteit: ”U spreekt over competititi ….ik bedoel competitiviteit. Ik heb het altijd moeilijk gehad met dat woord”. De spreker herpakte zich snel: ”Wat denkt u wel? Dat de werkende mensen uit de staalnijverheid, de distributiesector, de glasnijverheid, en dan heb ik ze nog niet allemaal opgesomd, niet weten wat loonbeperking, lean structure, polyvalentie, polycompetentie, permanente opleiding of just in time betekenen? Wij hebben al die concepten toegepast. Ze hebben enkel geleid tot een rampzalig resultaat voor duizenden werkende mensen en hun families”. 

Als de vos de passie preekt …

“U heeft het over vertrouwen? Vertrouwen komt er niet vanzelf, dat moet je verdienen. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Zegt men niet ‘als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen’? De werkende mensen horen al jaren verhaaltjes,” zei de man die een paar weken geleden nog bij ArcelorMittal werkte.

“Gisteren zei u ons dat u niet geroepen bent om jobs te creëren noch om te ondernemen. U laat hiervoor het initiatief aan de multinationals. Zij willen voor alles winst maken en het welzijn van het gewest staat zeker niet op hun agenda.” 

Frédéric Gillot verklaarde dat hij toch een positief punt in de Beleidsverklaring gevonden had: ”Op de spijskaart die u ons voorlegt, vinden wij een gerecht dat wij best lusten. Het gaat om de administratieve vereenvoudiging voor de KMO’s. Mijn kameraad Ruddy Warnier (de tweede Waalse PVDA-verkozene, n.v.d.r. ) die hier aanwezig is, weet als voormalig zelfstandig chauffagist beter dan wie ook wat al die administratieve rompslomp betekent voor een KMO.”

De spreker moest vaststellen dat “de sociale kloof al maar groter wordt. "In een land en een Gewest waar de rijkdom steeds verder in de handen van een kleine groep zit en waar anderzijds de levensomstandigheden van de overgrote meerderheid van de bevolking steeds moeilijker worden en de armoede blijft groeien, zal deze Beleidsverklaring en de toepassing ervan zeker niet bijdragen tot verbetering. Wij stellen dus vast dat met de ingrediënten die u aanbrengt, de gerechten onverteerbaar zijn”. 

“Dank u voor Palestina”

Tot besluit veroorloofde Frédéric Gillot zich een kleine vrijheid in verband met het reglement: ”Ik weet dat mijn spreektijd verlopen is, maar ik vraag nog twee minuten om een opmerking te maken, een belofte te houden en een verzoek te doen. 

Zijn opmerking? “Men heeft mij gevraagd wat ik vond van de casting van de regering. Ik heb geantwoord dat de casting me minder interesseerde dan de film zelf. En het zal een ‘film noir’ worden”. De belofte? “Ik ontmoette een ex-collega uit de staalindustrie. Hij vroeg me u mee te delen dat enkel de reclasseringscellen die echt werken diegene binnen de regering zijn”. En tot slot, het verzoek: "Aangezien het Waals Gewest zich geroepen voelt om open te staan voor de wereld, vraagt de PVDA dat de Waalse regering de Israëlische regering streng veroordeelt omdat ze dagelijks burgers doodt. Dat zou een belangrijk signaal zijn”.

Nadat de voorzitter, André Antoine (cdH) voorgesteld heeft om de zitting te sluiten, begroet een cdH-verkozene Frédéric Gillot en Ruddy Warnier bij de uitgang met de woorden: “Dank u voor Palestina.” 

Deze eerste tussenkomst van een PVDA-verkozene in de openbare zitting is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ze werd trouwens aangehaald door Olivier Maroy, ex-journalist bij de RTBF en MR-verkozene, die op Twitter meldde: ”Eigenaardig, wanneer cdH spreekt, zit iedereen te fluisteren. Als de PVDA het woord neemt hoor je een vlieg vallen.”

Eerder dan vliegen, zal je in het Waals parlement de stem van de werkende mensen horen. En dat verwondert de traditionele partijen.