N-VA slaat terug: langdurig zieken worden wel gestraft

Na protest van ziekenfondsen, vakbonden, patiëntenorganisaties en Geneeskunde voor het Volk tegen het ontwerp van KB van Maggie De Block over de verplichte tewerkstelling van langdurig zieken, werd drie weken geleden de financiële sanctie voor langdurig zieken die niet in een re-integratietraject willen stappen, ingetrokken. Maar de N-VA slaat terug.

 

Er ligt nu opnieuw een KB voor dat langdurig zieken toch wil straffen. De aanval richt zich nu in eerste instantie tegen het meest kwetsbare deel van de bevolking: de zieke werklozen. Zij moeten nu al na twee maand ziekte in een hels re-integratietraject stappen, zoals bijvoorbeeld een beroepsherscholing. Als ze dat niet zien zitten of onvoldoende meewerken, worden ze gestraft en verliezen ze 10 procent van hun ziekte-uitkering. Het inkomen van deze groep mensen flirt nu al met de armoedegrens. Door het nieuwe ontwerp van KB van Maggie De Block worden ze helemaal in de armoede geduwd.

Maar de aanval richt zich ook tegen alle zieke werknemers. De Tijd omschrijft dit duidelijk: “Voor langdurig zieken die nog in dienst zijn van een werkgever, maar die omwille van hun langdurige ziekte een uitkering krijgen, volgt geen sanctie als ze niet meewerken aan de re-integratie. De redenering is dat de werkgever hen maar moet ontslaan als hij vindt dat ze er de kantjes vanaf lopen.”

Re-integratie

Het gaat nog verder. Zodra de werknemer langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is en de werkgever hem geen aangepast werk kan geven, wordt hij door het KB De Block feitelijk beschouwd als iemand zonder arbeidsovereenkomst en wordt hij op dezelfde wijze opgejaagd als de zieke werklozen. De adviserend geneesheer moet dan een re-integratietraject buiten het bedrijf voorstellen. Als de werknemer dat niet ziet zitten of onvoldoende meewerkt, wordt hij ook gestraft.

Ook als de artsen en de werkgever er vanuit gaan dat de zieke werknemer die langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, zijn werk nog zal kunnen hervatten, blijft de adviserend geneesheer verplicht een re-integratie buiten het bedrijf op te leggen. Dat is absurd en ziekmakend. Bij ernstige burn-out of bij bepaalde chronische aandoeningen is een arbeidsongeschiktheid van langer dan een half jaar meestal het geval. Het nieuwe KB De Block moedigt zo de werkgevers aan om mensen die langer dan zes maanden ziek zijn te ontslaan. Net als de zieke werklozen zullen ze worden opgejaagd.

Dode letter

Naast De Block komt ook Federaal minister van Werk Kris Peeters met een nieuw KB over re-integratie van zieke werknemers die nog een arbeidsovereenkomst hebben. Sinds april 2007 bestaat er een wet - artikel 34 van de wet op de arbeidsovereenkomsten - die werkgevers verplicht om binnen het bedrijf aangepast werk te vinden voor langdurig zieke werknemers die terug aan de slag willen. Maar dit wetsartikel is nooit omgezet in de nodige uitvoeringsbesluiten en bleef dode letter. Het nieuwe KB Peeters legt nog steeds geen enkele verplichting op aan de werkgevers om aangepast werk te vinden voor langdurig zieke werknemers.

In veel bedrijven is er aangepast werk voor werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad. In dat geval wil de werkgever zo weinig mogelijk arbeidsongeschiktheidsdagen omdat dit de premies van de verzekering omhoog drijft. Maar in dezelfde bedrijven is er voor langdurig zieke werknemers plots geen aangepast werk meer, zodat deze mensen wegens medische overmacht ontslaan kunnen worden. Deze feiten laten zien dat als werkgevers verplicht worden om aangepast werk te voorzien, dit in vele gevallen wel degelijk mogelijk is. Als er geen verplichting is, wordt snel medische overmacht ingeroepen om zich van de kwetsbare werknemers te kunnen ontdoen.

De oorzaken van de exponentiële stijging van het aantal langdurig zieken moet worden aangepakt. Pak de ziekmakers aan, niet de zieke werknemers. Vooreerst door het brugpensioen of de mogelijkheid tot prepensionering terug te verbeteren. Ook door het huidige pakket van maatregelen dat oudere werknemers dwingt om almaar langer te werken, terwijl er 600.000 werklozen zijn, terug te dringen. En ook door de werkdruk te verlagen via het invoeren van een 30-urenweek.

 

 

De drastische daling van het aantal bruggepensioneerden gaat gepaard met een sterke stijging van het aantal arbeidsongeschikten. Dat wordt bevestigd in een nieuwe whitepaper die Securex vorige week publiceerde:  “Hoe inzetbaar voelt de Belgische werknemer zich in 2015?"

Dirk Van Duppen maakte een studie over het KB De Block en het alternatief voor een patiëntgerichte werkhervatting dat de PVDA verdedigt. Lees de studie hier.

Een opinie van PVDA-voorzitter Peter Mertens tegen het KB De Block op knack.be werd in een mum van tijd 10.000 maal gedeeld. Lees hier het opiniestuk.