Foto Xphere

Nieuwe detacheringsrichtlijn maakt geen einde aan sociale dumping

Het Europees parlement keurde een nieuwe richtlijn voor gedetacheerde werknemers goed. Die zou een einde moeten maken aan sociale dumping, door buitenlandse werknemers het principe “gelijk werk voor gelijk loon” te garanderen.

De nieuwe richtlijn is slechts een kleine stap in de goede richting. Ze biedt wat meer garanties voor werknemers die tijdelijk “geëxporteerd worden” naar een ander land in de Europese Unie. De gedetacheerde werknemer zal niet enkel recht hebben op het minimumloon, maar ook op andere elementen van hoe lokale werknemers verloond worden. Bovendien voorziet de nieuwe richtlijn dat in de lijst met sociale rechten ook huisvestings- en reisvergoedingskosten worden opgenomen.

Die kleine verbeteringen, die er gekomen zijn door voortdurende acties en tussenkomsten van de vakbondsorganisaties, zullen echter geen komaf maken met sociale dumping. De prioriteit van deze richtlijn blijft het vrij verkeer van diensten, en niet de bescherming van de werknemers. Onderaannemers zullen niet aan dezelfde regels gebonden zijn. De gedetacheerde werknemer zal pas na 18 maanden officieel deel uitmaken van de arbeidsmarkt van het gastland, wat voor velen een maat voor niks is (de gemiddelde detachering in de bouwsector is slechts 4 maanden). Bovendien blijft de belangrijkste sector, die van het wegvervoer, tot nader order buiten schot, hoewel de werkomstandigheden van de vrachtwagenbestuurders al talloze keren aangeklaagd zijn.

Volgens de PVDA zal deze nieuwe richtlijn het probleem van sociale dumping niet fundamenteel oplossen. Het principe van gelijk loon voor gelijk werk zou moeten inhouden dat gedetacheerde werknemers dezelfde lonen en dezelfde sociale voorzieningen krijgen als de werknemers in het gastland. Zo’n principe zou ook een solidaire verantwoordelijkheid moeten inhouden voor de hele keten van onderaannemers, en die moet gepaard gaan met een investering in meer controles, wat betekent dat er meer sociale inspecteurs moeten komen.

De PVDA benadrukt ook dat zolang de regionale ongelijkheden blijven bestaan en toenemen, vooral op het gebied van lonen, de bedrijven er gebruik van zullen maken en de regels zullen proberen te omzeilen. Dat probleem is inherent aan een systeem dat draait op concurrentie en competitiviteit. Er is niet alleen een investeringsplan van de overheid nodig, maar ook een heel andere Europese integratie, een integratie die uitgaat van sociale rechten en niet van economische vrijheden.

Persdienst PVDA