Foto Belga

Premier Michel zet Francken uit de wind om macht te behouden en bezuinigingen voort te zetten

Ondanks nieuwe onthullingen die bevestigen dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanaf het begin heeft gelogen over het terugsturen van vluchtelingen naar Soedan, zet de eerste minister Francken nog altijd uit de wind. Dat bewijst eens te meer dat Charles Michel de N-VA nodig heeft om aan de macht te blijven en door te kunnen gaan met zijn bezuinigingsbeleid. 

In een Facebookbericht verdedigt de premier het migratiebeleid van zijn regering en hij bestempelt het als “menselijk en streng”, waarmee hij de woorden van Theo Francken overneemt. Wie zich tegen zijn beleid verzet, beschuldigt hij van het voeren van “desinformatiecampagnes”.

‘Fake news’

Het begint stilaan een gewoonte te worden van Charles Michel: iedereen die zich tegen zijn beleid verzet, beschuldigt hij van “desinformatie”. Tijdens de betoging op 19 december 2017, toen 40.000 mensen op straat kwamen voor het beschermen van de pensioenen, beschuldigde de premier de vakbonden en de oppositie van het verspreiden van ‘fake news’, hoewel hij niet precies kon zeggen wat er dan zo fake aan was. Ook in de zaak-Soedan wrijft Michel zijn tegenstanders eens te meer aan dat ze liegen, maar waarover, dat zegt hij niet.

Charles Michel beticht zijn tegenstanders er dus van dat ze liegen, maar zelf is hij niet bereid het akkoord dat met Soedan werd gesloten openbaar te maken. Hij vertikt het ook om de “geval per geval”-beoordelingen in overeenstemming met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) openbaar te maken, evaluaties die door de Dienst Vreemdelingenzaken zogezegd werden uitgevoerd vóór die beslist een vluchteling naar Soedan terug te sturen. Artikel 3 van het EVRM verbiedt iemand terug te sturen wanneer het risico bestaat dat die persoon bij terugkeer gefolterd wordt. De premier rept ook met geen woord over de leugens die Francken in deze zaak heeft verspreid.

Samenwerken met Soedan: Europese unanimiteit

“Ook de andere Europese landen sturen vluchtelingen terug naar Soedan”, dat is de essentie van het eerste argument dat Charles Michel in zijn Facebookbericht naar voren schuift. In naam van “de strijd tegen illegale immigratie en mensenhandelaars” werkt de Europese Unie inderdaad samen met Soedan om het aantal vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika terug te dringen. Het gaat hier over het zogenaamde “Proces van Khartoem”, dat in 2014 in Rome werd ondertekend.1 Op 11 en 12 november 2015 schoven de regeringsleiders van de 28 lidstaten, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en de voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz op Malta in Valletta samen met de Afrikaanse regeringsleiders aan tafel tijdens een EU-Afrika-top over migratie. Premier Charles Michel was daar eveneens aanwezig, als vertegenwoordiger voor ons land. Tijdens die top werd beslist het Soedanese regime financieel te ondersteunen om het in staat te stellen de grenscontroles op te voeren, ondanks waarschuwingen van de ngo’s dat Soedan zich schuldig maakte aan het schenden van de mensenrechten.

Het “Proces van Khartoem” en de steun aan het Soedanese regime van dictator Omar al-Bashir past in het streven van de EU om voor vluchtelingen die naar Europa willen reizen en daar asiel willen aanvragen de mogelijkheden zoveel mogelijk te beperken. Het Europese beleid kiest daarbij voor een steeds repressievere aanpak, zoals ook blijkt uit de recente overeenkomst met de Libische regering waar veel vluchtelingen tot slaaf werden gemaakt. En dat beleid wordt gesteund door alle Europese partijen die nu aan de macht zijn.

Charles Michel dekt Francken in, maar wil schijn ophouden

De samenwerking van Theo Francken met Soedan zit dus op één lijn met het Europese beleid, en de premier staat er volledig achter. Maar Charles Michel heeft het wel af en toe moeilijk met de manier waarop Theo Francken communiceert. Hij bestempelt diens aanpak als ‘simplistisch’ en ‘karikaturaal’. Van de kant van de Vlaamse liberalen horen we dezelfde kritiek. Patrick Dewael, de fractieleider van de Open Vld, stemde op 21 september in het Parlement voor het akkoord met Soedan, maar hij leverde wel kritiek op de communicatieve vaardigheden van de staatssecretaris. “Toen ik binnenlandminister was en beleidsverantwoordelijke voor Asiel en Migratie, communiceerde ik zelden en schaars over dit soort identificatiemissies. Maar Francken kiest voor polarisatie en de confrontatie, en dat werkt vaak contraproductief. Hij zou beter gewoon zijn job doen.”2

In België maakt N-VA-voorzitter Bart De Wever, met hulp van Theo Francken, sinds 2015 handig gebruik van de vluchtelingencrisis om openlijk de Conventie van Genève over het vluchtelingenstatuut en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan te vallen. De N-VA verdedigt ook openlijk het pushbakc-beleid – het terugsturen van vluchtelingen zonder hen te kans te geven een asielaanvraag in te dienen – wat volledig in strijd is met de Conventie van Genève. Die verzekert immers dat elke persoon het recht heeft zijn asielaanvraag te laten beoordelen en enkel kan teruggestuurd worden als die evaluatie negatief is. Dat is bekend als het principe “non-refoulement” (verbod op terugzending). Bart De Wever en Theo Francken hebben zonder schroom meerdere keren rechters aangevallen die dat principe toepasten, met name door vragen te stellen bij de uitspraak in de zaak Hirsi Jamaa waarbij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2012 Italië verbood een pushback-beleid te voeren. Momenteel pleit de N-VA voor het recht elke persoon die geen asielaanvraag heeft ingediend terug te sturen, zelfs als hij in zijn thuisland het risico loopt gefolterd te worden.

Charles Michel heeft de N-VA echter nodig om de macht te behouden en door te kunnen gaan met zijn bezuinigingsbeleid. Overal in Europa zorgt de groeiende ongelijkheid voor ongenoegen en woede, en daarvoor zijn vluchtelingen een ideale zondebok of op zijn minst een uitstekend afleidingsmanoeuvre. We zien die evolutie bij tal van liberale en traditionele Europese partijen, die instemmen met het vluchtelingenprogramma van nationalistische en extreemrechtse partijen om zich aan de macht vast te klampen en te blijven hakken in lonen en pensioenen, werkgelegenheid te flexibiliseren enz. Oostenrijk is daarvan het recentste en treffendste voorbeeld, met een zwart-blauwe coalitie gevormd door de conservatieve Volkspartij (ÖVP) van Sebastian Kurz en de rechtse Vrijheidspartij (FPÖ), een extreemrechtse partij gesticht door voormalige SS’ers die een haatcampagne tegen de vluchtelingen heeft gevoerd.

Antwoord aan Charles Michel

Charles Michel brengt zes punten naar voren in zijn brief over de zaak-Soedan. Hier volgt een antwoord, punt per punt.

1. ‘(a) De andere Europese landen sturen ook vluchtelingen naar Soedan terug, (b) en het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) voert ook vrijwillige repatriëringen naar Soedan uit’.

(a) Dat klopt. Italië, bijvoorbeeld, is het Europese land dat het grootste aantal Soedanese vluchtelingen naar Soedan heeft teruggestuurd (40 tegen 9 voor België). Maar geldt dat als bewijs dat Italië en de andere Europese landen de Mensenrechten respecteren? Werd Italië niet al in 2012 door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ervan beschuldigd illegaal vluchtelingen te hebben teruggestuurd? En hoe zit het met het bewijsmateriaal waarover de Washington Post en De Standaard beschikken en waaruit blijkt dat de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti rechtstreeks een deal heeft gesloten met Libische groeperingen die vandaag slavernij gebruiken om te vermijden dat vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken om Europa te bereiken? Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is van mening dat het aangebrachte bewijsmateriaal voldoende ernstig is om er onderzoek naar te doen.

(b) De UNHCR voert ook vrijwillige repatriëringen naar Soedan uit, zegt Charles Michel. Dat is waar, maar alles draait hier om het woordje ‘vrijwillig’. De premier vergelijkt hier appels met peren. De UNHCR voert ‘vrijwillige’ repatriëringen uit, België ‘gedwongen’. Charles Michel zwijgt trouwens in alle talen over het feit dat Francken beweerde dat die gedwongen repatriëring van Soedanese vluchtelingen samen met de UNHCR werd uitgevoerd, wat door de woordvoerder van de UNHCR is tegengesproken.

2. ‘De beslissingen tot terugsturen worden geval per geval genomen, met respect voor artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).’

Ter herinnering, dat artikel verbiedt het terugsturen van mensen naar hun land van oorsprong als ze het risico lopen gefolterd te worden. Charles Michel herhaalt hiermee wat hij tijdens de parlementaire commissie van 26 september laatstleden ook al gezegd heeft, ondanks het feit dat de N-VA beweert dat een Soedanees die geen asielaanvraag doet teruggestuurd zal worden, en met geen woord rept over artikel 3 van het EVRM. Op 21 september zei de woordvoerder van Vreemdelingenzaken Geert De Vulder aan de krant Le Soir dat de Soedanezen die geen asielaanvraag hadden ingediend, teruggestuurd zouden worden, zelfs als het om tegenstanders van het Soedanese regime ging. De directeur van Vreemdelingenzaken, Rosemont, bevestigde op 26 december dat die evaluatie “summier” was als de persoon geen asielaanvraag had ingediend. Raoul Hedebouw, parlementslid voor de PVDA, heeft Charles Michel inzage gevraagd in die beoordelingen die volgens de premier geval per geval werden uitgevoerd. Maar tot dusver heeft Michel die niet kunnen aanleveren.

3. ‘De vluchtelingen kunnen in beroep gaan tegen de beslissing tot verwijdering en een asielaanvraag indienen, waardoor hun verwijdering wordt opgeschort.’

Hoe moeten we het geval van Mohammad dan interpreteren? Terwijl hij een gunstige rechterlijke beslissing had bekomen, tekende Mohammad, een Soedanees die in een gesloten centrum in België was opgesloten, een akkoord voor vrijwillige terugkeer. In een taal die hij niet beheerste en niet bijgestaan door een advocaat. Le Vif bracht het verhaal op 20 oktober naar buiten. Verschillende mensen die op het terrein werkzaam zijn, bevestigen trouwens dat de Soedanezen getraumatiseerd zijn en bijzonder weinig vertrouwen hebben in ander mensen, vaak hebben ze zelfs schrik van advocaten. Maar is dat verbazingwekkend als de Belgische regering handlangers van het Soedanese regime binnenhaalt om hen te identificeren? De ngo’s in het veld, waaronder Vriendschap Zonder Grenzen, hebben wekenlang gevraagd om een opvangcentrum te openen, om die mensen hun vertrouwen te winnen en hen met behulp van vertalers uit leggen wat hun rechten zijn. Maar Theo Francken heeft dat altijd geweigerd. Beeld je heel even in dat je ergens in Soedan opgesloten zit, je de Soedanese wetgeving en taal niet kent, en dat de Soedanese regering dan zegt dat je ‘beroep kunt aantekenen op een beslissing tot verwijdering’.

4. ‘Volgens de nota van het CGVS is op het grootste gedeelte van het Soedanese grondgebied de situatie veilig.’

Le Soir, dat deze nota heeft kunnen inzien, bevestigt dat in deze nota staat dat elke persoon van “niet-Arabische” afkomst uit Darfoer en de regio’s Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan (twee grensgebieden met Zuid-Soedan) automatisch de vluchtelingenstatus krijgt vanwege het gevaar en de aard van de conflicten. Mensen van Arabische afkomst, uit dezelfde regio’s, krijgen een subsidiaire bescherming toegewezen. Interessanter nog: op nationale schaal verleende het commissariaat tot nu toe automatisch een subsidiaire bescherming aan elke persoon van “niet-Arabische afkomst”.3

Bovendien rept Charles Michel met geen woord over het feit dat België een identificatieteam rechtstreeks uit Soedan heeft laten overkomen, bestaande uit leden van de geheime dienst. Hun officiële taak was het identificeren van de Soedanezen, maar ze konden van de gelegenheid gebruikmaken om hun politieke tegenstanders te lokaliseren en hen naar eigen land terug te voeren.

5. ‘De Soedanese vluchtelingen werden door bedrieglijke mensensmokkelaars overtuigd om in België geen asiel aan te vragen en naar het Verenigd Koninkrijk te gaan.’

Dat is inderdaad voor een deel correct, en het is precies daarom dat de ngo’s op het terrein gevraagd hadden om een provisorisch opvangcentrum te openen waar ze die vluchtelingen konden opvangen en hen rustig hun rechten konden uitleggen, en waar ze buiten het bereik van de mensensmokkelaars waren. Maar Theo Francken heeft dat steeds geweigerd. En wie vindt het vreemd dat de Soedanezen niet in België willen blijven als de regering handlangers van het Soedanese regime stuurt om hen te identificeren?

6. ‘België neemt ruimschoots zijn deel van de solidariteit op zich wat betreft de opvang van vluchtelingen.’

België voert net als de andere Europese lidstaten een beleid om zo weinig mogelijk vluchtelingen op te vangen. Het doel van de overeenkomst met Turkije en de deal met Libië is te voorkomen dat vluchtelingen asiel aanvragen in Europa. Het feit dat er vluchtelingen opgevangen worden is niet dankzij, maar veeleer in weerwil van “de solidariteit van de Europese regeringen”.

Tot slot zwijgt Charles Michel ook in alle talen over de oorzaken van de gedwongen migratie. Armoede, klimaatopwarming en oorlogen die miljoenen mensen uit hun land verdrijven, zijn vaak het gevolg van het beleid dat de Europese landen in de landen van het Zuiden hebben gevoerd. Heeft België niet deelgenomen aan de bombardementen in Irak, Afghanistan en Libië? En wat te zeggen over het handelsbeleid, dat vooral gunstig is voor de Europese multinationals en niet voor de plaatselijke bevolkingsgroepen? En hoe zit het met de opwarming van de aarde, waarvoor de maatregelen die op Europees niveau worden genomen ver van voldoende zijn, hoewel Europa een zware verantwoordelijkheid draagt voor het verstoren van het klimaat?

1 http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf
2 De Morgen, 22 september 2017
3 Le Soir, 26 december 2017