3000 mensen van alle origines kwamen op 21 januari 2018 samen in Brussel om een menselijke ketting te maken rond het Maximilaanpark. Op die manier wilden ze de migranten beschermen tegen politierazzia's. (Foto Loïc Fraiture)

Privacy voor grote fraudeurs, huiszoeking voor burgers die solidair zijn met migranten

auteur: 

Webredactie

De PVDA verzet zich tegen het wetsvoorstel van de regering dat toelaat dat woningen van migranten of mensen die hen onderdak verlenen, betreden mogen worden.

De PVDA herinnert eraan dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in het recht op respect voor het privé- en gezinsleven, het eigen huis en van het briefgeheim. Het verdrag stelt dat “er geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dat recht tenzij die inmenging [...] een maatregel is die, in een democratische maatschappij, noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het economische welzijn van het land, het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”.

“De bereidheid van de regering om het recht van migranten op privacy te criminaliseren en te schenden - hoewel hun enige misdaad is dat ze vluchten voor oorlog en ellende - is omgekeerd evenredig met de bereidheid die ze aan de dag legt om belastingontduikers aan te pakken”, stelt Raoul Hedebouw, federaal parlementslid voor de PVDA. “Als het erom gaat het bankgeheim op te heffen om fiscale fraude gemakkelijker te kunnen opsporen, dan roepen de partijen van de meerderheid telkens weer dat het recht op privacy absoluut en onschendbaar is. Het is typisch voor deze regering, altijd weer meet ze met twee maten en twee gewichten: de rijken pakt ze met fluwelen handschoenen aan, de zwaksten moeten het ontgelden.”

Dit wetsvoorstel richt zich ook op burgers die migranten onderdak verlenen. “Theo Francken maakt van solidariteit dus een misdaad. Nochtans zijn het precies die burgers die ervoor gezorgd hebben dat de situatie hier in hartje Brussel niet ontaard is zoals in Calais, door elke dag weer honderden migranten op te vangen en te voorkomen dat die mensen buiten moeten slapen”, voegt Raoul Hedebouw eraan toe.

De PVDA wil hierbij graag zijn steun betuigen aan al die solidaire burgers en wil absoluut een situatie zoals in Frankrijk voorkomen. Daar worden mensen die anderen opvangen, veroordeeld. Zoals de Franse landbouwer Cedric Herrou, die veroordeeld werd voor het verlenen van hulp aan migranten.

Commentaar toevoegen

Reacties

Dit zijn praktijken die herinneren aan een ver verleden. Vluchtelingen die een beetje tot rust zouden moeten kunnen komen zijn opgejaagd wild geworden in dit land. Het is een schande dat er Vlamingen bestaan die hier goedkeurend naar kijken en van de uitvoerders ervan helden maken. Op de NVA nieuwjaarsreceptie scandeerden ze: "Theo, Theo, Theo, leve onze held, doe zo verder". Steun de PVDA/PTB in haar pogingen om hier een einde aan te maken. Laat de NVA uw solidariteit voor de zwakken niet afpakken levert krachtig weerwerk want ze zijn te ver aan het gaan. Verenig u!
diegenen die scanderen op zo'n receptie of viering moesten in de grond kruipen van schaamte, maar ja er zijn veel nazaten van het bruin gedachtegoed van de jaren dertig, ben op momenten echt beschaamd Vlaming te zijn. Wat een massa hysterie voor de grote leider en vazallen, is wel voor mij beangstigend.
Een regering voor de machtigen ( rijken ) en de angsthazen, het recept om onze democratie om zeep te helpen. Een nieuw fascisme is geboren met veel niet democratische wetten: GAS-boete, willekeurige huiszoekingen, repatriëring, ... zal ik maar stilaan mijn mening voor mezelf houden??
Ik ben zeker geen NVA'er maar eerlijkheidshalve moet het onderscheid gemaakt worden tussen oorlogsvluchtelingen en-migranten welke in België welkom zijn én ook geregulariseerd worden en ILLEGAAL verblijvenden welke GEEN verblijfsvergunning krijgen en al lang terug moesten of TRANSIT-ILLEGALEN welke toch niet in België wensen te verblijven. Dit is een duidelijk verschil en alles wat ILLEGAAL is legt een extra belasting op onze leefwereld, zowel financieel als moreel, en moet aangepakt worden. Dit moet een duidelijk standpunt zijn voor zowel rechts als links zoniet komen we er niet!!