3000 mensen van alle origines kwamen op 21 januari 2018 samen in Brussel om een menselijke ketting te maken rond het Maximilaanpark. Op die manier wilden ze de migranten beschermen tegen politierazzia's. (Foto Loïc Fraiture)

Privacy voor grote fraudeurs, huiszoeking voor burgers die solidair zijn met migranten

auteur: 

Webredactie

De PVDA verzet zich tegen het wetsvoorstel van de regering dat toelaat dat woningen van migranten of mensen die hen onderdak verlenen, betreden mogen worden.

De PVDA herinnert eraan dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in het recht op respect voor het privé- en gezinsleven, het eigen huis en van het briefgeheim. Het verdrag stelt dat “er geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dat recht tenzij die inmenging [...] een maatregel is die, in een democratische maatschappij, noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het economische welzijn van het land, het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”.

“De bereidheid van de regering om het recht van migranten op privacy te criminaliseren en te schenden - hoewel hun enige misdaad is dat ze vluchten voor oorlog en ellende - is omgekeerd evenredig met de bereidheid die ze aan de dag legt om belastingontduikers aan te pakken”, stelt Raoul Hedebouw, federaal parlementslid voor de PVDA. “Als het erom gaat het bankgeheim op te heffen om fiscale fraude gemakkelijker te kunnen opsporen, dan roepen de partijen van de meerderheid telkens weer dat het recht op privacy absoluut en onschendbaar is. Het is typisch voor deze regering, altijd weer meet ze met twee maten en twee gewichten: de rijken pakt ze met fluwelen handschoenen aan, de zwaksten moeten het ontgelden.”

Dit wetsvoorstel richt zich ook op burgers die migranten onderdak verlenen. “Theo Francken maakt van solidariteit dus een misdaad. Nochtans zijn het precies die burgers die ervoor gezorgd hebben dat de situatie hier in hartje Brussel niet ontaard is zoals in Calais, door elke dag weer honderden migranten op te vangen en te voorkomen dat die mensen buiten moeten slapen”, voegt Raoul Hedebouw eraan toe.

De PVDA wil hierbij graag zijn steun betuigen aan al die solidaire burgers en wil absoluut een situatie zoals in Frankrijk voorkomen. Daar worden mensen die anderen opvangen, veroordeeld. Zoals de Franse landbouwer Cedric Herrou, die veroordeeld werd voor het verlenen van hulp aan migranten.