PVDA Antwerpen wil geen subsidie van 2 miljoen euro voor ‘kunstbrug’ terwijl sociale sector lijdt

auteur: 

Kris Merckx

Donderdag 18/12 om 10 u op de agenda in de Antwerpse provincieraad: Gaat er 2 miljoen euro subsidie naar een ‘kunstbrug’ van ID&T en Arne Quinze? In de sociale sector zwaait men met de hakbijl in alle financiering, maar zo’n prestigeprojecten mogen wel rekenen op geld? Als het van de PVDA afhangt, gaat dat mooi niet door. Lees de interventie van Kris Merckx.

De 2 miljoen euro subsidie die u vandaag wil doordrukken voor de zogenaamde ‘kunstzinnige brug’ voor ID&T (Tomorrowland) op De Schorre wordt een dossier dat de verantwoordelijke gedeputeerden nog vele jaren zal achtervolgen. Waarom?

1) Omdat de hele sociale sector dit overbodige miljoenencadeau aan firma’s die het niet nodig hebben veroordeelt. Een krant vatte onze hoofdkritiek goed samen, voor een deel zelfs in een streamer: ‘Miljoenen voor superrijken van Tomorrowland en Arne Quinze terwijl het provinciebestuur snijdt in de sociale en culturele sector’. Ondermeer door de afbouw van het Gouverneur Kinsbergencentrum (voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen) en de afschaffing van het gratis festival Mano Mundo.

2) Omdat bij deze foute deal niet alleen ondeontologische praktijken zijn gebruikt (zie mijn tussenkomst van vorige week) maar ook de meest elementaire regels van behoorlijk bestuur met de voeten getreden. Daarover verzamelde ik bijkomende argumenten die ik in deze tussenkomst aan u voorleg.

3) Deze foute beslissing beroert steeds meer de kunstwereld. 

We kunnen alleen maar hopen dat er geen vierde reden bijkomt waarom u dit dossier nog als een boemerang in uw gezicht zal terugkrijgen: een instorting van deze brug, ondermeer door de haast waarmee ID&T ze als reclame voor haar dure jubileumeditie in juli wil klaar krijgen en, vooral, het totaal gebrek aan advies terzake van onze eigen diensten logistiek en infrastructuur.

Laat ons de nieuwe argumenten in volgorde van belang bekijken.

Ten eerste. Het overtreden van alle regels van behoorlijk bestuur. 
Ik zocht in het dossier van de deputatie tevergeefs naar enig ernstig advies van onze eigen diensten.
- Vooreerst de diensten logistiek en Vrije tijd-recreatiedomeinen.
Het enige dat we van hen vinden zijn een paar regels met… exclusief voorbehoud bij het project. 
Zo lezen we op 19 september vanwege de dienst Infrastructuur o.m.: ‘In het budget 2014 is een 100.000 euro ingeschreven voor ‘renovatie van de infrastructuur’ die aangewend kan worden voor de brug.

Maar we beschikken niet over de nodige informatie om aan te geven wat een renovatie zou kosten omdat de studieopdracht voor beoordeling hiervan door het bureau Talboom on hold is gezet en niet is doorgegaan’. 
Vanwege de dienst Vrije Tijd-Recreatiedomeinen lezen we: “Een financiële overdracht van de provincie Antwerpen naar ID&T BVBA als tussenkomst in de realisatie van deze infrastructuur is niet evident. Deze procedure en ook het BTW-verhaal dient nog onderzocht.”

Over de bouwplannen van het architectenbureau AQ van Arne Quinze zelf, vinden we geen enkele uitspraak van onze dienst infrastructuur: noch over de realiseerbaarheid en de veiligheid noch over de prijsberekeningen. 
Ik heb de tijd niet gehad om dit beschamend dunne bundel voor te leggen aan een architectenbureau.

Ik vermoed dat die hun ogen niet geloven als ze zien hoe het project en de prijzen zo maar worden aanvaard door een subsidiërende overheid, zonder enige inhoudelijke en financiële beoordeling door haar eigen diensten. Ik daag de deputatie uit haar bundel te onderwerpen aan een onafhankelijke instantie voor beoordeling van architectenoffertes.
- Onze dienst Financiën, zo blijkt uit mijn navraag, is in het hele dossier zo goed als afwezig geweest. 
Tenzij om te kijken met welke budgettaire kunstgrepen men een brug – waar origineel 100.000 euro mogelijk voor voorzien was voor renovatie – kon omvormen in een kunstbrug waarvoor men 2 miljoen zou kunnen betalen door er het volle pond van 1 miljoen voorzien voor infrastructuurwerken op de Schorre aan te besteden en nog 1 miljoen extra bijeen te knutselen. 
Er is geen spoor van oordeel of antwoord te vinden op volgende essentiële vragen, die een bestuur normalerwijze in zo’n geval aan zijn Financiële Dienst voorlegt:

1) Wat is de actuele eigendomsstructuur van ID&T en eventuele andere vennootschappen betrokken bij de organisatie van Tomorrowland na de operaties waarbij ID&T Nederland, SFX en ID&T Belgium  onlangs betrokken waren? Wie bezit nu het grootste deel van de activa van Tomorrowland die een potentiële waarde vertegenwoordigen van vele tientallen miljoenen euro’s?

2) Welk effect heeft het onttrekken van bijna 1 miljoen euro activa, in 2012, aan het vermogen op de kredietwaardigheid van onze voor subsidie voorgestelde partner? Op zijn vermogen op de terugbetaling van 1 miljoen € over tien jaar? We stellen namelijk vast in de jaarbalans 2012 dat het er na het leegroven van het eigen vermogen (bovenop de 1,4 miljoen uitgekeerde dividenden) nog slechts 20.000 euro activa overblijven in ID&T. Welke bank geeft een lening van 1 miljoen aan een bedrijf met 20.000 euro vermogen? Wat als ID&T morgen met zo’n klein eigen vermogen failliet gaat? Aan de mogelijk nieuwe vennootschappen waarin de aandelen van Tomorrowland nu geparkeerd zijn kan men dan niet raken. Puur zakelijk geknoei is dit.

Of erger: bewust gesjoemel. 

Andere belangrijke vragen waarover de gedeputeerden geen enkel advies gevraagd hebben aan de dienst Financies zijn:
* Wat is de autofinancieringscapaciteit van het bedrijf ID&T en/of van andere bij TML betrokken vennootschappen voor het project ‘kunstbrug’?
* Welke omzet en winsten kunnen gegenereerd worden door resp. een dubbel festival (2 WE’s) en een gewoon festival (1 WE)? 
* Is de gebruiksvergoeding (resp. 200.000 € en 265.000 €) in het licht daarvan niet veel te laag? Is ze vergeleken – of getoetst aan – de vergoedingen die Sportpaleis (weliswaar overdekt) vraagt aan organisatoren van evenementen met vergelijkbare ticketprijzen (maar met slechts een maximumcapaciteit van 16 à 23.000 personen per dag? 
* Is de gebruiksvergoeding voor De Schorre (provincie) getoetst aan de bedragen die de gemeentebesturen van Boom en Rumst dit jaar als injectie krijgen – naar het schijnt maar liefst 800.000 euro elk (burgemeester Wendy Weckhuyzen van Rumst, hier aanwezig (?) als provincieraadslid kan ons allicht preciezer inlichten) - om toelating te geven voor 2 WE’s festival? 
* Vanwaar het verschil in de geraamde kostprijs van de ‘kunstzinnige brug’ in het besluit 7/1 (4,6 miljoen) en 6 miljoen in het stuk over het verlof tot bouwen?

Vervolgens waar is onze juridische dienst in heel deze zaak? Gedeputeerde Bruno Peeters antwoordde mij: “De provincie volgens een KB van 15 juli 2011 onder bepaalde voorwaarden subsidie verlenen aan privaatrechtelijke entiteiten voor bouwwerken, zonder dat de wetgeving op de overheidsopdrachten toegepast dient te worden (o.m. minder dan 50 % subsidiëring).”
De auteur Robrecht Vanderbeeken was zo vriendelijk mij te informeren over een tekst die Willem Migom, communicatieadviseur van de gedeputeerden Peeters en Lemmens, hem toezond.Volgens diens uitleg zou 8,7 miljoen de catalogusprijs zijn van de kunstbrug, 4,6 miljoen de echte kostprijs die maar slechts 1 miljoen voor de brug an sich, de rest voor Quinze zijn attributen Daaruit blijkt dat de werkelijke kostprijs van de brug maar 1 miljoen kost.

Dit laatste zou betekenen dat de provincie het KB niet mag gebruiken omdat dit een subsidie is van 100% volgens hun eigen opvatting. Dhr. Vanderbeeken is van plan dit zeker aan de Vlaamse bouwmeesters voorleggen, het is hun taak dit te contesteren.

Ten slotte waar zat onze dienst Cultuur in dit verhaal van de zogenaamd kunstzinnige brug? Ik vind er in het dossier nauwelijks een spoor van. Nochtans kost de brug wel 4,6 miljoen euro waarvan meerdere honderdduizenden euro alleen al voor het artistieke concept. Voor een kunstwerk van dergelijke bedrag zou elke andere beeldende kunstenaar langs een strenge selectie op basis van de regels van het kunstendecreet moeten passeren.

Niet zo voor Arne Quinze en de multimiljonairs van ID&T. 

Geen wonder dat de 2 miljoen van onze provincie voor deze heren ook volop beroering wekt in de kunstwereld. 
Over het al dan niet artistieke waarde hebben van een kunstwerk kan men oeverloze discussies houden.

En ik ga mij daar niet in mengen. 
Ik leg u alleen ter overweging voor:1) dat het kritische artikel van kunstkenner en –criticus Robrecht Vanderbeeken
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/robrecht-vanderbeeken/2013/12/12/n-va-sluit-heel-foute-kunstdeal-in-antwerpen inmiddels al 25.000 maal is aangeklikt.

2) dat inmiddels meer dan 100 mensen, overwegend kunstenaars , een petitie hebben ondertekend 
http://www.petities24.com/wij_willen_eerlijke_cultuursubsidies_in_antwerpen

Daarbij klagen zij aan Beeldende kunstorganisaties kunnen in de provincie Antwerpen maximaal een subsidie aanvragen van 500 € via een omslachtige administratieve procedure. Plots zijn er nu via de achterpoort miljoenen beschikbaar: kunstenaar-marketeer Arne Quinze krijgt via via 2 miljoen € cadeau “
Onder de ondertekenaars : Guillaume Bijl, Ria Pacqué, Mark Swysen (allemaal stichtende leden van het NICC, steunpunt van kunstenaars), Johan Grimonprez (internationaal topkunstenaarsmet wereldberoemd documentairewerk 'dial history'), Rolf Quaghebeur (artistiek directeur argos brussel), Ugo Dehaes (belangrijk choreograaf) Einat Tuchman (initiatiefnemer van State of the arts, een recente belangenbehartiger van kunstenaars), Jasper Rigole (onlangs op de canvasconnectie)

3) Enkele oordelen van mensen uit de kunstwereld – zelf heb ik niet de achtergrond om me er in te mengen – over AQ, zijn werk en zijn galerijhouder Guy Pieters
* Jan Hoet ‘commercant’, ‘dubieus’
* Lieven Vanden Abeele
* Daan Anthuenis (ex-schepen cultuur spa. Sint Niklaas) 
* Beeldhouwer en professor Academie Antwerpen, Marc Jambers

Tot slot wil ik een, allesbehalve kunstmatige link leggen, met het afgeschafte gratis wereldculturenfestival Mano Mundo.

Kan en moet, hoe dan ook, het provinciebestuur niet bekomen dat ID&T en Cie (TML) vanaf nu een jaarlijkse sponsor- of andere bijdrage ter grootte van 200.000 € geven om het gratis festival Mano Mundo in stand te kunnen houden? 
Wat zij, in een grotere orde van grootte, doen voor de gemeentebesturen van Boom en Rumst moet ook mogelijk zijn voor Mano Mundo.

Dit is tevens een morele plicht, een kwestie van solidariteit, met diegenen die De Schorre als uitstekend festivalterrein op de kaart hebben gezet en die al 16 jaar aan belangeloze promotie van internationale solidariteit en eenheid werken. 
Ik ving trouwens geruchten op dat hiertoe al spontane bereidheid zou bestaan hebben bij ID&T.