PVDA-gemeenteraadslid Staf Henderickx

PVDA Lommel weet hoe de stad een paraplu maakt tegen financieel onweer

auteur: 

Webredactie

Tot nu toe heeft de Lommel geen zinnig financieel beleid gevoerd. De stad heeft nochtans meer financiële reserves dan je verwacht in deze neoliberale besparingstijden. Toch zit de Lommel in geldnood. PVDA-gemeenteraadslid Staf Henderickx weet hoe dat komt en wat er aan te doen valt. Lees zijn betoog.De spaarpot van 19 miljoen?

Ik hoor het, kort vertaald, onze burgemeester tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van enkele jaren geleden nog triomfantelijk verklaren: “het is crisis in de wereld, crisis in Europa, crisis in België, maar Lommel boert goed.” Overal crisis, behalve in Lommel. Vandaag klopt blijkbaar dat spook ook aan de deur van het stadhuis, want de burgemeester en zijn ploeg wil de komende jaren 2,9 miljoen per jaar besparen. Toen ik opmerkte dat er toch een spaarpot van 19 miljoen ergens stond te blinken, werd onze burgervader boos op mij. Ik begrijp nu waarom. Elk gezin dat in het rood geraakt, zou toch logischerwijs zijn spaarpot eerst aanspreken, of tenminste bepalen wat de prioriteiten, de belangrijkste uitgavenposten zijn waar zeker geld in de portemonnee moet voor blijven.

Ik had aan de burgemeester onze prioriteiten en onze voorstellen bezorgd. De grote lijnen. Spijtig genoeg moet ik vaststellen dat onze voorstellen en de plannen van het stadsbestuur diametraal tegenover mekaar staan. Ter opfrissing geef ik onze voorstellen hier nog eens op een rijtje.

Nota AKTIEF in verband met het dreigend financieel onweer boven Lommel.

Eerst en vooral herinneren hoe het zover is kunnen komen?

1. Even nagepluisd hoeveel het totale verlies aan inkomsten tussen 2008 en 2013 door het failliet van Dexia voor de gemeentekas van Lommel bedraagt: door de catastrofale waardevermindering van de Dexia-aandelen (van 8,26 euro naar à,04 euro) en het mislopen van de dividenden de som van 4.719.829 euro, geen peulschil!

2. De verkoop van gas en elektriciteit door de gemeentelijke intercommunales werd geprivatiseerd waardoor de gemeenten de winstaandelen hierop verloren.

3. Door de stijgende werkloosheid en de verminderde uitkeringen bij werkloosheid wordt het OCMW extra belast, terwijl de regering bespaart op de toelagen.

4. De stijgende pensioenkosten, ook voor de vastbenoemden, terwijl de bijdragen in vrije val zijn door het slinkend aantal statutairen.

5. Pijlsnelle stijging van de uitgaven voor politie en brandweer.

DAAROM STELT DE PVDA LOMMEL PRIORITAIR:

1. Behoud van alle jobs in de gemeentelijke diensten en OCMW’s. Dus ook geen afvloeiingen door niet vervanging van gepensioneerden.

2. Volledig behoud van alle bestaande gemeentelijke diensten tegen elke vorm van uitbesteding of privatisering.

3. Geen nieuwe taksen of tarieven die de werkende bevolking en zelfstandigen treffen. Verhoging van de belasting op superwinstgevende zandwinning.

4. Aanrekenen van de kosten voor de inzet van stadsdiensten zoals politie, brandweer en administratie voor winstgevende privé-initiatieven.

5. Afschaffing van de GAS-boetes die meer kosten dan ze opbrengen en ondemocratisch en jeugdonvriendelijk zijn.

6. Verhoogde financiering door de overheid vooral van politie en brandweer gezien vooral daar de hoge kosten van de hervormingen.

7. Schrapping van de uitgaven voor projecten die de gemeentebegroting op termijn uit evenwicht brengen en die niet prioritair ten goede komen aan de ganse Lommelse gemeenschap.

Misschien kan het stadsbestuur zich verschuilen achter de neoliberale logica die Europa meer en meer op alle terreinen oplegt.  Zo heeft Europa beslist, met de goedkeuring van het Europees parlement, dat er tegen 2016 op alle beleidsniveaus een budgettair evenwicht moet bereikt zijn. De tering naar de nering zetten, daar kan toch niemand tegen zijn? Uiteraard niet als de burgervader zijn kinderen gelijk behandelt en rechtvaardig handelt qua inkomsten en uitgaven voor de Lommelse inwoners in dit geval.

Besparen op de kap van het personeel.

De burgemeester verklaart dat “er geen naakte ontslagen gepland zijn. Wel zal slechts een derde van de pensioengerechtigden vervangen worden.” 71 personeelsleden zijn pensioengerechtigd voor 2018. Dat betekent dat de komende vier jaar 45 jobs niet zullen vervangen worden.  Het ACV heeft op basis van studie en bevraging uitgerekend dat er in België de komende jaren 25.000 gemeentelijke jobs zullen sneuvelen.  Behalve het extra verlies van jobs voor de streek, betekent dit ontegensprekelijk extra werkdruk voor de achterblijvers en mindere service naar de bevolking toe. Daarenboven brengt het terugschroeven van de tewerkstelling van statutairen de pensioenregeling in gevaar. Het zijn immers de statutairen die nog aan het werk zijn, die de uitkering van de gepensioneerden betalen. 

Het drastisch terugschroeven van het aantal vakantiewerkers maakt dat de werkstress flink zal verhogen tijdens de vakantieperiode en dat de vakantieplanning erg moeilijk zal liggen.

Besparen op de evenementen

Wat de stad nu beslist op dit terrein heeft AKTIEF de voorbije jaren steeds verdedigd. Namelijk een zuinig beleid wat betreft subsidiëring van evenementen. Het jaarlijks bijpassen van een erg commerciële wielerwedstrijd. De ijspiste. Het veel te dure vuurwerk en verlichting met de eindejaarsfeesten. De dure, maar selectieve recepties. De aankoop van sommige kunstwerken. Onze voorzichtige voorstellen werden toen verguisd. Nu moet de stad noodgedwongen veel radicaler maatregelen nemen. AKTIEF ziet ook zeker nog veel mogelijkheden tot besparingen in heel de publiciteitsmolen ten voordele van het stadsbestuur: limburg tv, het maandelijks propagandablaadje … Voor communicatie en onthaal is een budget van bijna 1 miljoen voorzien! Bits en Bytes project : half miljoen.

Investeringen

De uitbouw van  een dierenasiel, crematorium en nieuw zwembad zijn zinvolle projecten. De tennishal zou best in de ijskast gestopt worden gezien er op dat terrein toch reeds heel wat mogelijkheden zijn in Lommel. Ten tweede heeft de stad in de kolonie recent een (veel te duur) tennisterrein gekocht en dient dit maximaal benut te worden. Ook de vele vrije uren van de Soeverein bieden mogelijkheden.

Het versluizen van het burgemeesterhuis naar een privérestaurant sluit aan bij het idee van het stadsbestuur dat zij de “citymarketing” mee in handen moet nemen en daarvoor niet terugdeinst om goed gebruikt patrimonium uit te besteden.

De grootste donderwolk boven Lommel naar de nabije toekomst toe is waarschijnlijk Kristalpark  III vermits hier nog geen gronden zijn verkocht aan een bedrijf en stilaan de terugbetalingen aan de banken van start moeten gaan van de leningen voor de uitbouw van de infrastructuur. Gezien de economische crisis zijn er ook weinig positieve vooruitzichten.

In het kader van stadsvernieuwing van het centrum van Lommel staan er heel wat GRUP’s op stapel. Nu ligt de nadruk van de investeringen op het aantrekken van projectontwikkelaars, handelaars en rijke toeristen, terwijl bijna alle steden diezelfde weg inslaan en dus als concurrenten tegenover mekaar staan. Een groter aanbod en een krimpende vraag door de crisis. Het gevaar voor nog grotere leegstand is niet denkbeeldig. 

De stad heeft in dit kader de gronden verworven ter hoogte van de Mudakkers, de vroegere nonnenschool. Er bestaat een enorme behoefte in het centrum aan goedkope verhuurappartementen, vooral voor kleine gezinnen en alleenstaanden. Dit zou een prachtig sociaal project kunnen zijn. Zulk project zou de groeiende sociale kloof kunnen dempen, want het zijn vooral de alleenverdieners die in de problemen geraken. Qua sociale huurappartementen zit Lommel trouwens bedroevend laag op 0,3 %, terwijl dit in Limburg op 2,2 % zit en in het Vlaams Gewest op 2,8%. Het zou ook het centrum verjongen. Projectontwikkelaars willen wel in een RVT investeren omdat ze weten dat daar nog winst te rapen valt. Wie moet krabben om rond te komen heeft niets aan een prachtig stadhuis, Soeverein, tennishal …

Belastingen

De onroerende voorheffing stijgt naar 1300, wat voor een modaal gezin een extra kost van 80 euro zal meebrengen. Daarmee komt Lommel terecht in de middenmoot, niet meer bij de laagste. De belasting op huisvuil bedraagt nu 55 euro en zal door toetreding tot de convenant Limburg.net stijgen naar 92,50 € en krijgt nog slechts 3 rollen grote zakken in plaats van 4 grote rollen en 2 kleine.  Een forfaitaire belasting, dus steeds een onrechtvaardige belasting. Want 117,50 euro betekent niets voor een hoog inkomen, maar zeer veel voor de 1 op vier gezinnen die op het eind van de maand moet krabben om rond te komen. Qua totale belastingdruk per inwoner zit Lommel nu op gemiddelde van 589 euro. Ook daarmee schuift ze op van laag naar gemiddeld.

Subsidies 

De subsidies aan de verenigingen en de jeugdwerking blijft behouden, maar ze zullen er moeten voor werken. De invoering van een dubieus systeem. Wie bepaalt voor welke vereniging of de nu verplichte inzet van vrijwilligers (sic) voldoende is en welk de strafmaat is. Schrappen of zelfs terugbetalen van subsidies? Aan dezelfde mensen die zich onbetaald en vrijwillig inzetten wordt nu een extra druk opgelegd. Vrijwillige inzet voor een maatschappelijk doel is prachtig en lovenswaardig. Stimuleer hun betrokkenheid, maar laat vrijwillig “vrijwillig” blijven.

Besluit 

Lommel is en blijft door de jaarlijkse extra ongeveer 2 miljoen inkomsten uit de belasting op zandwinning en op de toeristische verblijven een rijke gemeente. De meeste gemeenten van de ordegrootte als Lommel beschikken niet over deze extra’s. Ondanks die gunstige situatie zit nu Lommel met ernstige financiële tekorten in de begroting. Is er dan in het verleden en nu bestuurt als een goede huisvader en moeder!? Lommel voert in elk geval op dit punt geen sociaal laat staan socialistisch beleid. Hogere belastingen voor de Lommelaar, verdoken afdankingen van personeel, besparingen op cultureel en recreatief gebied. Als dit nu het einde van deze besparingsspiraal zou betekenen? Wij vrezen dat trend op alle terreinen van verarming van de middenklasse nog veel verder zal gaan vermits ook op Vlaams, federaal en gemeentelijk vlak er vooral eensgezindheid bestaat over de aard der besparingen. Enkel verschillen over de snelheid waarmee ze deze besparingen willen doorvoeren.

Gebuisd voor deze begroting.