PVDA-resolutie voor doeltreffende én democratische strijd tegen terrorisme

Vlak voor het krokusverlof dienden PVDA-volksvertegenwoordigers Raoul Hedebouw en Marco Van Hees in de Kamer een resolutie in voor een doeltreffende en democratische strijd tegen terrorisme. Naast een analyse van de aangekondigde maatregelen tegen terrorisme van de regering, bevat de resolutie concrete voorstellen voor een aanpak die écht werkt, zonder onze democratische rechten in het gedrang te brengen.

Begin 2015, na de verijdelde aanslag in Verviers en na de aanslagen in Parijs, kondigde de regering respectievelijk 12 en 18 nieuwe veiligheidsmaatregelen aan. Deze volgen dezelfde logica die sinds de aanslagen van 9/11 bijna overal in Europa wordt toegepast: het terrorisme moet worden bestreden met inzet van militairen, zwaardere wapens, versterking van de veiligheidsdiensten, uitbreiding van strafwetgeving, meer informatieverzameling, nultolerantie enzovoort. Het lijkt vanzelfsprekend. Er wordt gevraagd om daadkracht, de maatregelen lijken doortastend en de spierballentaal komt goed over. Maar de belangrijkste vraag wordt zelden gesteld: “Werken die maatregelen? Zullen ze nieuwe aanslagen voorkomen?”.

De PVDA is van mening dat een totaalvisie nodig is die Syriëstrijders en jihadronselaars strafrechtelijk aanpakt, die met gericht politiewerk nieuwe aanslagen verijdelt maar die ook werk maakt van preventie, deradicaliseringsprogramma’s, sociale en antidiscriminatiepolitiek én een ander buitenlands beleid. Tot slot vindt de PVDA dat deze maatregelen, die genomen worden in het belang van de bevolking en ter verdediging van onze duur bevochten democratische rechten, niet in strijd mogen zijn met diezelfde democratische principes zoals het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting, de scheiding der machten en het verbod op discriminatie.

Zo’n totaalvisie ontbreekt op dit moment bij de Belgische regering. In de resolutie worden de belangrijkste kritieken van binnen- en buitenlandse experts opgesomd op de ineffectiviteit en het ondemocratisch karakter van veel van de maatregelen die de regering heeft aangekondigd. In verband met de dataverzameling bijvoorbeeld, volgt de regering het pad dat de Verenigde Staten en de meeste Europese landen zoals Frankrijk hebben genomen: zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk burgers registreren (“collect-it-all”).

Onderzoeksrechters, mensenrechtenadvocaten en academici wijzen er echter al langer op dat het probleem niet ligt bij een gebrek aan bevoegdheden van de inlichtingendiensten of een tekort aan informatie, maar wel bij de verwerking van die enorme hoeveelheid gegevens. Het houdt meer steek om te investeren in gespecialiseerde onderzoeksrechters en gericht politiewerk dat toespitst op verdachten. Het klassieke inlichtingenwerk – het gebruik van informanten, tips uit lokale gemeenschappen en gerichte surveillance – is wél effectief.

De resolutie van de PVDA gaat echter verder dan daders opsporen en bestraffen. Ook aan de oorzaken moet iets gedaan worden. Anders dweilen we met de kraan open. Door te investeren in werkgelegenheid en discriminatiebestrijding in de sociaal uitzichtloze wijken, door families en moskeeën te betrekken in de strijd tegen jihadi-radicalisering maar ook door de agressieve oorlogspolitiek van de NAVO te verlaten en de geld- en oliekranen van IS dicht te draaien, kan op een sociale en rechtvaardige manier het terrorisme met wortel en al worden uitgeroeid.

Lees hier de volledige resolutie