PVDA verheugd over vernietiging dataretentiewet

Dankzij de vernietiging van de dataretentiewet is het internet terecht geen infograbbelton meer voor de overheid.

“De PVDA is verheugd dat het Grondwettelijk Hof de Belgische dataretentiewet vernietigd heeft”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij. “Een soortgelijke wet was ook al in Duitsland ongrondwettelijk verklaard. Doordat nu ook de Belgische wet vernietigd werd, is de massale opslag van persoonsgegevens ook bij ons niet meer toegelaten. Dat is goed nieuws voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. Wij vragen dat de regering dit arrest respecteert en haar privacybeleid dan ook drastisch bijstuurt.” 

De dataretentiewet verplichtte telecommaatschappijen om de internet-, e-mail- en telefooncommunicatie van alle burgers in België gedurende twaalf maanden te bewaren. Die info kon dan opgevraagd worden door het gerecht, door de Staatsveiligheid en door de Veiligheid van het leger. De wet werd goedgekeurd onder de regering-Di Rupo op voorstel van de ministers Vande Lanotte (sp.a) en Turtelboom (Open Vld).

Het arrest stelt scherp dat het in bulk en op een zeer algemene wijze bewaren van persoonsgegevens strijdig is met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een grondrecht dat in de Belgische Grondwet en in het Handvest van de Europese Unie verankerd is. Burgers mogen niet constant in het oog worden gehouden. Het arrest maakt duidelijk dat de fundamentele rechten de grondslag moeten zijn voor elk straf- en veiligheidsbeleid en dat de overheid zich niet alles kan veroorloven om de burgers onder controle te plaatsen.

Peter Mertens: “Met de vernietigde dataretentiewet waren we in een Big Brothermaatschappij terecht gekomen. De overheid zag het internet als een grote grabbelton waarin ze volop dacht te mogen graaien naar gegevens van de burger. Wij hopen dat dit arrest ertoe zal leiden dat er een einde komt aan het in de feiten bespioneren van heel de bevolking. Want de persoonlijke vrijheid is de basis van de andere politieke rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de organisatievrijheid en de persvrijheid. Het wordt tijd dat de traditionele partijen respect tonen voor de strijd voor persoonlijke vrijheid en privacy. Wie privacy uitschakelt, schakelt immers ook onafhankelijk denken, democratische dissidentie en creativiteit uit. Ook om die reden is de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van groot belang.”

De PVDA feliciteert al die democratische krachten in de samenleving – op de eerste plaats de Liga’s voor Mensenrechten en de Orde van Advocaten – die zich – met succes – niet hebben neergelegd bij het opgeven van de privacy en die aan de basis liggen van dit belangrijke arrest van het Grondwettelijk Hof. 

De PVDA vraagt dat de regering het arrest ernstig neemt en haar beleid drastisch bijstuurt ook op andere beleidsterreinen zoals het gebruik van de diverse overheidsdatabanken en de over het ganse land uitgezaaide camera’s.