Geneeskunde voor het Volk en de PVDA verzetten zich al van bij het begin tegen de regeringsmaatregelen tegen langdurig zieken. (Foto Solidair)

PVDA verzet zich tegen strenge sancties voor langdurig zieken

De ministerraad heeft beslist dat er sancties komen tegen langdurig zieken die niet meewerken aan een re-integratieprocedure. PVDA verzet zich tegen dit sanctiebeleid en eist dat de jacht op langdurig zieken stopgezet wordt. In plaats daarvan moeten de fundamentele oorzaken aangepakt worden.

De federale regering bereikte vrijdag overeenstemming over de invoering van sancties voor langdurig zieken. Dit vormt het sluitstuk van haar aanpak van langdurig zieken. Wanneer de langdurig zieke bepaalde administratieve formaliteiten niet naleeft, levert dat een sanctie op van 5%, op een uitkering die al maar gemiddeld 900 euro per maand bedraagt. Wanneer de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek met de adviserend geneesheer, loopt de sanctie op tot 10%.

“Werknemers worden hiermee voor de keuze gesteld: ofwel meewerken aan de procedure, wat in 7 op de 10 gevallen leidt tot het verliezen van hun werk, ofwel het re-integratietraject weigeren, en de volledige uitkering verliezen”, stelt Anne Delespaul, gezondheidsspecialist van de PVDA.

De werkgevers blijven helemaal buiten schot in dit verhaal. De oorspronkelijke voorstellen om werkgevers twee maanden gewaarborgd loon of gedurende zes maanden 10% van de uitkering te laten betalen, werden van tafel geveegd. Uiteindelijk bleef er nog een symbolische boete van 800 euro over voor werkgevers die ‘onvoldoende inspanningen leveren’. Maar de zware en lange procedure maakt dat deze boete nauwelijks toegepast zal worden.

“Maar vooral”, aldus Anne Delespaul, “een simpele verklaring van de werkgever dat er geen aangepast werk voorzien kan worden, volstaat vandaag al om de werknemer kosteloos op straat te zetten. Zonder enige opzegvergoeding. Zonder behoud van de sociale rechten.”

PVDA verzet zich tegen dit sanctiebeleid en eist dat de jacht op langdurig zieken stopgezet wordt. Re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt moet gebeuren op vrijwillige basis, met een traject op maat en voldoende tijd voor rust en herstel. In plaats van zieken te straffen, moet de regering de fundamentele oorzaken aanpakken.

“De regering-Michel pakt het probleem van langdurige zieken aan door de oorzaken van de ziekte nog te versterken!”, besluit Anne Delespaul. “De pensioenleeftijd omhoog tot 67 jaar, invoeren van flexi-jobs, uitbreiden van interim-arbeid en precaire contracten … Allemaal zaken waarvan wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat ze juist aan de oorzaak liggen van het toenemend aantal langdurig zieken.”

“De re-integratieprocedure van langdurig zieken is een ontslagmachine voor de patroons” zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens in De Keukenrevolutie. “Zeven op de tien worden kosteloos afgedankt. Vandaag beslist de regering dat wie niet deelneemt aan deze afdankingsprocedure een stuk van zijn uitkering kan verliezen. Het is job verliezen, of uitkering verliezen. Pest of cholera.”
Bekijk hier de eerste aflevering van De Keukenrevolutie, over de jacht op langdurig zieken.

Commentaar toevoegen