Regionale en federale coalities :: En als we het nu eens over inhoud hadden en niet over politiek Stratego?

David Pestieau

De PS en cdH kondigden op donderdag 5 juni het begin aan van onderhandelingen voor de vorming van de Waalse en de Brusselse regering (deze laatste met het FDF). Er is nog veel onzekerheid. Wat vast staat is dat men het niet meer over inhoud heeft maar des te meer over politiek stratego, het verdelen van de ministeriële posten en over het communautaire.

Wat te denken over deze aankondiging? Veel vragen blijven hangende, want we weten niets over de inhoud van "de bakens van de akkoorden" waarover de PS, cdH (en het FDF in Brussel) het hebben. In de media is er enkel sprake van politiek Stratego en verdeling van de ministeries. We zouden ons natuurlijk kunnen verheugen over het feit dat de liberale MR er niet bij is, het is alvast dat. Maar wat gaan die regeringen doen voor de werkgelegenheid? En hoe zal de overheid actief investeren in de economie, in de bouw van sociale woningen, in de gezondheidszorg, in de staal, in het glas? Wat is het politiek project voor de scholen, teneinde het onderwijssysteem dat een van de meest ongelijke is in Europa, aan te pakken. Hoe de herfinanciering van de gemeenten verzekeren om ontslagen en de drastische vermindering van de dienstverlening aan de bevolking te vermijden? Welke visie is er op Brussel wat betreft wonen, het ruimtelijke ordening en mobiliteit?

 Vandaag is er nog niet het minste begin van een antwoord op deze thema's die wij ook naar voren hebben gebracht bij de informateurs Onkelinx, Di Rupo en Magnette maandag en dinsdag jongstleden. (lees hier: http://pvda.be/artikels/peter-mertens-tegen-di-rupo-en-magnette-werk-onderwijs-en-openbare-diensten-zijn-onze). Net zoals het ook een absoluut vraagteken blijft wat ze gaan doen en kunnen doen deze zogenaamd progressieve regeringen, die reeds zowel het budgettair kader van de Europese Unie hebben aanvaard als het korset van de beperkingen opgelegd door de 6de staatshervorming. Zoals we bijvoorbeeld al horen van Didier Gosuin van het FDF : "De komende legislatuur zal ons niet toelaten cadeaus uit te delen. Het zal hard zijn."

Daarbij zal de aankondiging van die onderhandelingen objectief de communautaire crisis ontwikkelen. In plaats van over verschillende politieke projecten te debatteren, zowel op federaal als op niveau van de Gewesten, op het gebied van de herverdeling van de rijkdom en een rechtvaardige fiscaliteit, de strijd tegen de jeugdwerkloosheid, de koopkracht,..., zal deze aankondiging objectief in de kaart spelen van al diegenen die het debat willen verleggen naar het terrein van de tegenstellingen tussen "twee democratieën", "Franstalig" en "Nederlandstalig". Het is echter het huidige politieke systeem (dat meer en meer naar een logica gaat van een confederatie) die het idee van een splitsing voeden, niet de realiteit van de publieke opinie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Want de mythe van de onoverbrugbare kloof tussen Nederlandstaligen en Franstaligen is niets anders dan een nationalistische vervorming van de realiteit. Alle opiniepeilingen die in de laatste jaren1 werden uitgevoerd spreken tegen dat Vlamingen en Walen verschillende meningen zouden hebben over bijna alle politieke kwesties: In Vlaanderen zouden die meningen rechts zijn en in het zuiden links. De verkiezingstest 2014 werd zowel door Vlamingen als door Walen gedaan. Volgens Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, wordt de thesis van de onoverbrugbare kloof tussen Vlamingen en Walen door de resultaten van de enquête onderuit gehaald2. Er is omzeggens geen enkel thema waarbij zich een andere meerderheid aftekent in het Noorden dan in het Zuiden. Of het nu gaat over sociaal economische thema's, immigratie, het milieu of ethische kwesties .

Aan beide zijden van de taalgrens, zijn twee derden van de ondervraagden tegen de afschaffing van de index. Eenzelfde percentage Walen en Vlamingen vinden dat bedrijfswagens meer moeten belast worden, dat men geen asielzoeker mag terugsturen als die hier minderjarige aankwam, dat er een belasting moet komen op de grote fortuinen. Zelfs over communautaire onderwerpen blijven de verschillen beperkt. In de drie regio's, is er een grote meerderheid tegen de splitsing van de sociale zekerheid. Het is ook in de zin van een gemeenschappelijke benadering in alle Gewesten en op het Federaal niveau dat Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, zich uitsprak bij zijn ontmoeting met de koning en daarna bij informateur De Wever: "Wij willen sociale oplossingen voor alle Belgen, geen splitsing." (Lees hier : http://pvda.be/artikels/peter-mertens-ontvangen-bij-bart-de-wever-sociale-oplossingen-voor-alle-belgen-geen)

Het is vertrekkende van die sociale en unitaire bakens, op basis van de inhoud dat we de regeringsakkoorden zullen beoordelen. Niet op basis van politiek Stratego en communautaire crisis die niets opleveren voor de man en de vrouw in de straat.

 

1 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/VK14/1.1943703. Enquête op basis van voorstellen uit de test
2 La Libre Belgique, Dave Sinardet, 16 mai 2014

 

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Er is een fout ingekropen. Volgens de eerste link zijn zowel Vlamingen als Walen voor het terugsturen van asielzoekers als die hier als minderjarige aankwam.