Foto US Department of State / Wikimedia Commons

Soedan: gerecht spreekt premier Michel tegen en stelt uitwijzingsbeleid Francken ter discussie

Geen enkele Soedanees zal worden teruggestuurd als hij risico loopt op folteringen of op onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, zo beweerde eerste minister Charles Michel dinsdagmorgen. Daarmee schaarde hij zich achter de versie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Maar dat klopt niet, zegt nu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV): de administratie stuurt wel degelijk Soedanezen terug zonder dat ingeschat wordt of ze het risico lopen te worden gefolterd bij hun terugkeer.

“Kunt u ons verzekeren dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’ – gerespecteerd wordt als Soedanezen teruggestuurd worden naar Soedan?”, vroeg PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw dinsdagmorgen in de Kamercommissie.

“De Dienst Vreemdelingenzaken evalueert in elke zaak de risico’s opdat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gerespecteerd wordt. De Dienst Vreemdelingenzaken doet dat geval per geval op basis van alle elementen in het dossier”, antwoordde Charles Michel.

Nu schorste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een bevel om het grondgebied te verlaten, en spreekt daarmee de woorden van de eerste minister tegen: “De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd afgeleverd aan een Soedanees die in de buurt van het Maximiliaanpark werd aangehouden. (…) Bijkomend stipt de Raad aan dat het bestuur aan verzoeker op geen enkel moment voorafgaand aan de beslissing effectief de mogelijkheid had geboden om zijn standpunt kenbaar te maken, noch met betrekking tot zijn eventuele verwijdering naar Soedan, noch met betrekking tot zijn terugname door Frankrijk of Italië. Met verwijzing naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de Raad van oordeel dat de Dienst Vreemdelingenzaken, vooraleer deze een beslissing nam, zo nauwkeurig als mogelijk had moeten nagaan of deze beslissing geen risico zou inhouden op een schending van artikel 3 van het EVRM”, zo staat te lezen in de beslissing van de RVV.

Hiermee wordt de vrees van de PVDA bevestigd dat Francken zijn beleid van #opkuisen effectief lak heeft aan de meest elementaire mensenrechten. De PVDA eist dat de missie van de Soedanese delegatie in België onmiddellijk wordt stopgezet. De partij wil ook toegang tot het akkoord dat Theo Francken heeft afgesloten met Soedan. De geloofwaardigheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie staat hier ter discussie en dat vraagt een dringende hoorzitting in het parlement.

Persdienst PVDA