Vluchtelingen: rechts voert ons naar impasse, PVDA naar oplossingen

Wie steunde de oorlog en de destabilisatie van Libië, wie snoeide in het budget voor ontwikkelingssamenwerking en verplichtte miljoenen mensen om gedwongen hun land te verlaten? Wie voert er een beleid dat gunstig is voor mensensmokkelaars? En wie houdt duizenden mensen in de illegaliteit om werkkrachten te hebben die overgeleverd zijn aan de willekeur van de werkgevers om zo onze lonen onder druk te zetten.  Wel, dezelfden die op de televisie de rambo uithangen tegenover de vluchtelingen.

Samenvatting

Spreken over de oorzaken van de gedwongen migratie is vandaag het grote taboe in de debatten

Het asielbeleid staat niet los van de buitenlandse politiek en moet de oorzaken aanpakken die mensen verplichten alles achter te laten, om een gevaarlijke weg te kiezen naar een onzekere toekomst. Vluchten uit je land is altijd pijnlijk. België moet zich engageren in een actieve en onafhankelijke diplomatie voor de vrede en onze engagementen wat betreft ontwikkelingssamenwerking nakomen. Dat vereist een kritische afweging van alle westerse militaire interventies, die enkel tot chaos hebben geleid en die miljoenen mensen op de vlucht hebben gedreven. Zolang de belangen van de grote westerse banken en multinationals doorgaan met de landen van het Zuiden uit te buiten, zullen de mensen onvermijdelijk blijven proberen om aan de miserie te ontsnappen en hun gezin in veiligheid te brengen. Maar spreken over de oorzaken van de gedwongen migraties is vandaag in de debatten het grote taboe, eenvoudigweg omdat geen van de traditionele partijen vragen durft te stellen bij de buitenlandse politiek van België en de Europese Unie.

De vluchtelingen – mensen die noodgedwongen hun land ontvluchten – moeten bescherming krijgen en waardig worden opgevangen. De Conventie van Genève die de bescherming van vluchtelingen waarborgt, moet gerespecteerd worden en worden uitgebreid, zodat ze rekening houdt met de nieuwe realiteit van gedwongen migratie. Ze moet een waardige opvang garanderen voor mensen die dat nodig hebben. Wij willen ook een einde stellen aan de mensenhandel en de verdrinkingen in de Middellandse Zee door veilige en legale wegen te openen. In Europa moeten de vluchtelingen verdeeld worden onder de lidstaten en waardig worden opgevangen.

Hun aantal is sinds 2015 gehalveerd maar toch blijft de regering de komst van vluchtelingen als een onoverkomelijk probleem voorstellen. Rechts gebruikt de vluchtelingen als zondebok voor het tekort aan (sociale) woningen, aan werkgelegenheid, de armoede, enzovoorts. Die bekommernissen zijn reëel en gerechtvaardigd en de PVDA wijst de echte schuldigen daarvoor met de vinger en stelt een ambitieus sociaal beleid voor met de bouw van betaalbare woningen, het creëren van werkgelegenheid en de strijd tegen armoede en ongelijkheid in de gemeenten.

De oorzaken aanpakken die de mensen verplichten hun land te ontvluchten 

Wij willen een einde stellen aan de oorzaken die mensen verplichten te vertrekken en alles achter te laten: door de bombardementen op de landen in het Midden-Oosten te stoppen, door op een ernstige manier te strijden tegen de klimaatopwarming en door een rechtvaardig handelsbeleid te voeren met de landen van het Zuiden. Dat is het grote taboe in het debat over de vluchtelingen, want de traditionele partijen willen hun buitenlands beleid niet veranderen.

De traditionele partijen willen hun buitenlands beleid niet veranderen

 • De echte oorzaken aanpakken: de oorlogen stoppen. Niemand zou moeten verplicht zijn te vluchten, de oorzaken moeten aangepakt worden. De oorlogen die België en de andere NATO-landen  voeren in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië zijn momenteel de belangrijkste oorzaak van de vluchtelingencrisis. De bombardementen in Libië in 2011 hebben ook de hele regio gedestabiliseerd: door dit conflict zijn bijvoorbeeld terroristische groepen als Boko Haram in het bezit gekomen van grote hoeveelheden oorlogswapens in Nigeria, een van de  landen vanwaar nu vluchtelingen komen. De partijen die het in België en in Europa op de vluchtelingen gemunt hebben, stemden voor al die oorlogen en blijven al die oorlogen steunen. België moet zich engageren in een actieve en onafhankelijke diplomatie voor de vrede in plaats van nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen die verschillende miljarden euro kosten, om die oorlogspolitiek verder te zetten.
 • De echte oorzaken aanpakken (bis): de landen uit het Zuiden zich laten ontwikkelen. In Afrika brengt Europa tal van zwaar gesubsidieerde producten op de markt. Dat doodt de lokale landbouw en jaagt mensen op de vlucht. Een onrechtvaardige wereldhandel en een onrechtmatige schuldenlast houden de landen van het Zuiden gevangen in een economisch dwangbuis. In Nigeria, om dit voorbeeld te hernemen, wordt de olie geëxploiteerd door Europese en Amerikaanse multinationals als Shell, Total, Exxon. Europa moet de landen van het Zuiden de kans geven zicht te ontwikkelen, een einde stellen aan de handelsakkoorden en de ongelijke en onrechtvaardige vrijhandel, stoppen met het aanmoedigen van de brain drain, de onrechtmatige schulden schrappen en investeren in ontwikkelingssamenwerking. Zolang de belangen van de grote banken en westerse multinationals de uitbuiting van de landen van het zuiden blijven dicteren, zullen de mensen onvermijdelijk blijven proberen om te ontsnappen aan de armoede en hun gezin in veiligheid te brengen.
 • De echte oorzaken aanpakken (ter): de klimaatopwarming is eveneens een van de oorzaken van de toename van vluchtelingen in de wereld. Maar België behoort tot de laatsten van de klas in Europa wat betreft de strijd tegen de CO2-uitstoot, die blijft toenemen. Wij moeten ook toelaten dat technologie wordt overgedragen en dat de intellectuele eigendomsrechten worden afgeschaft om de ontwikkelingslanden te helpen strijden tegen de klimaatverandering en haar effecten.
 • Jaarlijks een internationale conferentie organiseren over de vluchtelingen. Onder auspiciën van de UNO, waarin de dringende nood, de steun aan de opvanglanden, de voorbereiding van de terugkeer van vluchtelingen en het anticiperen op de klimaatvluchtelingen in de komende decennia worden gecombineerd. De Conventie van Genève die de opvang van vluchtelingen waarborgt moet aangepast worden om rekening te houden met de nieuwe realiteit van gedwongen migratie en bescherming te kunnen bieden aan degenen die het nodig hebben zoals de klimaatvluchtelingen.

Een solidaire verdeling van de vluchtelingen in Europa

Geen enkele muur zal ooit een vader of een moeder die zijn kind een toekomst wil geven, zelfs met gevaar van eigen leven, tegenhouden. Wij willen een einde stellen aan de mensenhandel en de duizenden verdrinkingen in de Middellandse Zee door het openen van veilige en legale wegen om de vluchtelingen toe te laten asiel aan te vragen in Europa. In Europa moet de Dublin-regels hervormd worden om plaats te maken voor een verdelingssysteem van vluchtelingen over de lidstaten.

Geen enkele muur zal ooit een vader of een moeder tegenhouden die zijn kind een toekomst wil geven

 • Respect voor de conventie van Genève en de Europese verdrag voor de rechten van de Mens. Mensen die oorlog en vervolging ontvluchten moeten bescherming krijgen en waardig opgevangen worden. De Rechten van de Mens zijn een erfenis van de Tweede Wereldoorlog, om nooit meer de situatie te herbeleven van de miljoenen mensen die toen moesten vluchten. Ze moeten onontkoombaar zijn.
 • Een einde stellen aan de deals met landen als Turkije, Libië of Soedan die de conventie van Genève en de Mensenrechten schenden.
 • De mensenhandel stoppen, veilige en legale wegen openen.  Veilige en legale wegen moeten geopend worden om het voor de vluchtelingen mogelijk te maken geen beroep te moeten doen op criminele organisaties voor mensenhandel. Om te beginnen moeten de objectieven voor de hervestiging van asielzoekers uit derde landen naar de andere lidstaten waaronder België worden gerespecteerd, wat momenteel niet het geval is. Dan moeten duidelijke en transparante criteria worden gedefinieerd bij het uitreiken van humanitaire visa, die mensen, die het risico lopen  om gefolterd of onmenselijk of vernederend behandeld te worden, een visum te verlenen om asiel aan te  vragen in België. Momenteel, is dit een discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het verlenen van deze visa gebeurt nu overigens met een  totaal gebrek aan transparantie. Tenslotte moet het recht op familiehereniging vergemakkelijkt worden om toe te laten dat een vluchteling gemakkelijk zijn partner en kinderen te laten overkomen. 
 • De reddingsoperaties op zee versterken. Duizenden vluchtelingen verdrinken bij hun poging om de Middellandse zee over te steken en Europa te bereiken. De reddingsoperaties moeten versterkt worden.
 • Een spreidingsplan op Europees niveau in de plaats van de Dublin-regels. Het kan niet dat Italië en Griekenland alleen de vluchtelingen opvangen die in Europa aankomen. De vluchtelingen moeten verdeeld worden rekening houdend met hun eigen keuzes (onder andere gebaseerd op familiebanden) en met de socio-economische situatie van de lidstaten van de Europese Unie, het aantal asielzoekers dat ze al hebben opgevangen en de grootte van hun bevolking. In een eerste fase moeten de doelstellingen voor hervestiging van asielzoekers uit Italië of Griekenland naar de andere lidstaten waaronder België gerespecteerd worden, wat nu niet het geval is.
 • Een hulpprogramma opstellen voor de terugkeer van vluchtelingen die dit wensen als de situatie in hun land van herkomst verbeterd is. 

Een opvang- en oriëntatiecentrum in het Maximiliaanpark

De regering heeft geen oplossing voor de vluchtelingen in het Maximiliaanpark. Rechts speelt de Rambo door te spreken over #opkuisen en door de ene nieuwe repressiemaatregel na de andere aan te kondigen. Het vraagt de politie mensen lastig te vallen en aan te houden die ze uiteindelijk weer moeten vrijlaten omdat ze niet kunnen geïdentificeerd worden, omdat hun land van oorsprong ze niet wil terugnemen of eenvoudigweg omdat de internationale conventies verbieden – gelukkig maar – mensen terug te sturen naar een land waar ze het risico lopen op  onmenselijke behandeling, vernedering en foltering. 

 • Opvangplaatsen moeten open zijn en in voldoende mate aanwezig om te vermijden dat mensen buiten moeten slapen in het Maximiliaanpark en omgeving. Tot nog toe zijn het organisaties zoals  het Burgerplatform, Dokters van de wereld, de Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Rode Kruis die dat op zich nemen, door die mensen onderdak te bieden en hen te informeren over hun rechten en de te volgen procedure. Met succes aangezien heel wat onder hen dan wel hier asiel aanvragen.
 • België moet de clausule uit de Dublin-regels waardoor asielzoekers hun asielaanvraag in België kunnen indienen, activeren in plaats van de vluchtelingen terug te sturen naar het eerste Europese land waar ze werden geregistreerd. De schrik om teruggestuurd te worden naar Italië – waar de opvang mensonwaardig verloopt – is vaak een van de redenen waarom vluchtelingen hun asielaanvraag niet durven indienen.
 • België moet met het Verenigd Koninkrijk onderhandelingen opstarten over de vluchtelingen die daar familie of nabestaanden hebben om hen daar asiel te laten aanvragen.
 • De repressie- en intimidatiecampagnes moeten ophouden. Ze zijn duur en niet efficiënt en ze drijven de vluchtelingen in de armen van de criminele organisaties van mensensmokkelaars.
 • Mensen zonder papieren: stop de sociale dumping met regularisatiecriteria

Werkende mensen zonder papieren worden in sommige sectoren gebruikt als goedkope arbeidskrachten

Werkende mensen zonder papieren worden in sommige sectoren gebruikt als goedkope arbeidskrachten, onderworpen aan de willekeur van de werkgever, om de werkomstandigheden en de lonen van alle werknemers naar beneden te halen. Vaak werken ze al jaren in België, staan ze net als de andere werkende mensen elke dag op om naar hun werk te gaan, hun kinderen aan hun school af te zetten en zouden ze graag bijdragen aan de sociale zekerheid en aan de maatschappij.  Daarom zijn er duidelijke regularisatiecriteria nodig, gebaseerd op duurzame verankering zoals werk, sociale banden, scholing in België, lange asielprocedures, zware humanitaire situaties, minderjarigen, enzovoorts, zodat mensen zonder papieren, eenmaal geregulariseerd, kunnen bijdragen aan de sociale zekerheid en aan de maatschappij.

Het repressieve beleid en de gedwongen repatriëringen leiden tot schendingen van de mensenrechten met drama’s zoals dat van Semira Adamu. Zo’n beleid is duur en inefficiënt. Rechts heeft het vaak over uitwijzingen om de krantenkoppen te halen maar zelfs Francken erkent intussen dat veel vluchtelingen in werkelijkheid zeer moeilijk teruggestuurd kunnen worden, omdat ze niet kunnen geïdentificeerd worden, omdat hun land van oorsprong weigert hen terug te nemen of omdat hen uitwijzen hen zou blootstellen aan onmenselijke of vernederende behandeling of foltering. Dit beleid is overigens zeer duur: iemand zonder papieren opsluiten kost meer dan 200 euro per dag. Het dwingt onze politiediensten ook mensen op te jagen die vluchten voor oorlog of armoede in plaats van de criminelen aan te pakken. 

 • Mensen zonder papieren moeten worden geregulariseerd volgens duidelijke en objectieve criteria, om te vermijden dat werkgevers zonder scrupules, aan wier willekeur ze zijn overgeleverd, hen als goedkope werkkrachten gebruiken. Er moeten objectieve criteria worden opgenomen in de UDEP-wet (Vereniging ter verdediging van de mensen zonder papieren) wat betreft duurzame verankering (werk, sociale banden, kennis van de taal), lange asielprocedures, moeilijke humanitaire situaties, minderjarigen, enzovoorts. Deze regularisaties moeten behandeld worden  door een commissie die onafhankelijk is  van de Dienst Vreemdelingenzaken, bijvoorbeeld met ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg maar ook mensen van de ngo's, het verenigingsleven en de vakbond.
 • Wij zijn tegen gesloten centra. Wie hier verblijft zonder papieren is daarom nog geen crimineel. Nog minder de kinderen voor wie de regering in deze legislatuur een gesloten centrum oprichtte. Een kind sluit je niet op. Punt.

 

De PVDA is de partij van de solidariteit en vele van haar militanten engageren zich op het terrein om vluchtelingen te helpen. Bij het begin van de onthaalcrisis in 2015 lanceerden verschillende militanten de organisatie Vriendschap zonder Grenzen, een nationaal netwerk van vrijwilligers die solidair zijn met de vluchtelingen. Onze federale parlementsleden Raoul Hedebouw en Marco Van Hees namen het in de Kamer meermaals op voor de vluchtelingen (niet-limitatieve lijst) :
 • De PVDA heeft zich steeds verzet tegen de imperialistische oorlogen, die verantwoordelijk zijn voor de huidige chaos (en dat vaak als enigen …);
 • over de klimaatopwarming die meer en meer mensen verplicht te vluchten en de uitbreiding van de conventie van Genève (hier);
 • over het verlenen van humanitaire visa (hier, p.51) ;
 • over het gebrek aan hulp aan de landen die de meeste vluchtelingen opvangen en tegen het blokkeren van vluchtelingen in enkele landen zoals het minuscule Libanon (hier);
 • tegen de deals met Turkije dat de mensenrechten schendt (hier, p.19), met Soedan (hier, p.12) (hier, p.18) (hier, p.24) (hier, p.17), met Libië (hier);;
 • over de reddingsoperaties op zee (hier, p.22) (hier, p.28); ;
 • tegen de versterking van Frontex (hier);;
 • over de situatie van de vluchtelingen in Griekenland (hier, p.12); ;
 • tegen de sluiting van opvangplaatsen in België (hier) en (hier, p.43) en tegen de privatisering van opvangstructuren voor asielzoekers (hier) en (hier);;
 • voor de activering van de clausule over soevereiniteit in Dublin om toe te laten dat vluchtelingen in het Maximiliaanpark hun asielaanvraag kunnen indienen  (hier) (hier);
 • tegen het wetsvoorstel voor huisbezoeken (hier, p.21); ;
 • over de kleine Mawda (hier, p.52) (hier, p.12) ;
 • voor het opstellen van duidelijke regularisatiecriteria voor mensen zonder papieren (hier) en tegen repressie tegen de mensen zonder papieren (hier).