Foto BELGA

Waarom u maar beter wakker ligt van de jobsdeal

Het zomerakkoord neemt onze lonen onder vuur en schiet met scherp op werklozen, bruggepensioneerden en zieke ambtenaren. Maar Panama-fraudeurs en superrijken blijven alweer buiten schot. “Dit is asociaal en onrechtvaardig.”

De federale regering heeft een akkoord. Zondagnacht besliste de ministerraad, na dagen onderhandelen, om de werkloosheidsuitkeringen sneller te laten dalen. Wie langer dan zes maanden werkloos blijft, ziet zijn uitkering versneld dalen tot een forfaitair minimum dat een pak onder de armoedegrens ligt. Het gevolg? De armoede bij langdurig werklozen zal verder toenemen. De ‘jobsdeal’ is in werkelijkheid een armoededeal.

Meer armoede

Kris Peeters (CD&V) mag dan beweren dat de versnelde degressiviteit - ooit ingevoerd door de regering-Di Rupo en nu versterkt - mensen “allerminst in de armoede stort”, omdat de werkloosheidsuitkeringen “nog altijd hoger blijven dan het leefloon”, het tegendeel is waar. Iemand moet minister Peeters eens de laatste Europese armoedestatistieken onder de neus duwen. Het armoederisico bij werklozen is gestegen tot meer dan 49 procent. Bij geen enkele categorie is de armoede groter. De uitkeringen voor langdurig werklozen liggen nu al 10 procent (voor alleenstaanden) tot 30 procent (voor samenwonenden) onder de Europese armoedegrens. Die inkomens wil de regering nog verder verlagen. En Kris Peeters maar beweren dat CD&V het sociaal gelaat is van de regering-Michel. Wie gelooft die mensen nog?

Ministers uit de regering-Michel, die zelf 227.000 bruto per jaar verdienen – meer dan 5.000 euro netto per maand – veroordelen mensen die geen werk vinden tot de armoede met minimumuitkeringen die voor een alleenstaande nauwelijks 953 euro bedragen. Wie kan daar van leven? De beloftes in het regeerakkoord om alle uitkeringen stelselmatig te verhogen tot aan de Europese ondergrens zijn al lang begraven: deze regering rijdt voor de rijksten en de zwaksten betalen de rekening.

Omgekeerde wereld

Alle experten zeggen dat lagere uitkeringen meer mensen in de armoede duwen en niét helpen om meer mensen aan het werk te krijgen. Zelfs als je de werkloosheidsuitkeringen met de helft (!) zou verlagen, dan nog verhoog je de tewerkstellingskansen maar met een half procent, blijkt uit recent onderzoek. Dat is ook logisch. Het is niet omdat je mensen hun inkomen afneemt, dat je hen meer kansen geeft op de arbeidsmarkt.

Wie moet overleven met een inkomen onder de armoedegrens, kan zich geen auto permitteren, schrapt computer en internetabonnement en heeft geen budget voor bijscholing, kinderopvang en sociale contacten. Hoe kun je dan nog werk vinden? Alle onderzoeken tonen aan dat mensen sneller werk vinden, als je hen een menswaardig inkomen garandeert, maar deze regering doet precies het tegenovergestelde.

Discriminatie

Het klopt overigens helemaal niet dat wie wil zomaar een job vindt. Ouderen, jongeren zonder ervaring en mensen met roots in de migratie vinden heel moeilijk een job. Volgens cijfers van de VDAB hebben werkzoekende 50-plussers amper 3,8 procent kans om een job te vinden. Wordt dat beter door die mensen onder de armoedegrens te duwen? Zullen Mohammed en Fatima plots wél aangenomen worden door discriminerende uitzendkantoren? Komen er plots wél jobs bij voor kortgeschoolde jongeren als de uitkeringen verlagen? Onzin, natuurlijk. In plaats van de werkloosheid aan te pakken, pakt de regering liever de werklozen aan.

Concurrentie

“De arbeidsdeal heeft tot doel de (dalende) groep van werklozen (nu nog 345.000) en een arbeidsreserve van 1,8 miljoen mensen die geen betaald werk uitvoeren, op een vlotte manier te activeren”, aldus Kris Peeters. Waar Peeters zo vlotjes 2,2 miljoen nieuwe jobs zal vinden is een groot raadsel. Vorig jaar waren er in Vlaanderen 228.000 “openstaande vacatures”. Maar wat Peeters even vergeet: 93 procent van die vacatures werd ook effectief ingevuld. Blijft over: 18.000 vacatures. Dat wordt drummen op de arbeidsmarkt.

Er is simpelweg geen werk voor de honderdduizenden mensen die werk zoeken. Maar Michel en co willen desondanks de concurrentie op de arbeidsmarkt verhogen. Hoe meer mensen solliciteren voor dezelfde job, hoe kieskeuriger werkgevers kunnen zijn en hoe meer werknemers gedwongen worden om lage lonen en slechte werkomstandigheden te aanvaarden. Dat is de logica achter alle activeringsmaatregelen: mensen in de miserie duwen zodat ze verplicht worden om steeds slechtere jobs aan te nemen, die minder en minder betaald zijn.

In die zin is de verscherpte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen een aanval tegen alle werknemers die de alarmbel moet doen afgaan bij de hele sociale beweging. In plaats van de werkloosheid aan te pakken, opent de regering de jacht op de werklozen. Waar blijven de investeringen in onderwijs en opleiding, zodat minder jongeren de school verlaten zonder diploma? Waar blijven de maatregelen om werknemers te beschermen tegen ontslag en herstructureringen? Waar blijft het actieplan tegen stress en burn-out?

Lagere lonen

De uitkeringen verminderen en meer mensen op de arbeidsmarkt jagen oefent een grote druk uit op de loon- en arbeidsvoorwaarden van iedereen. Dat zie je nu al in het akkoord van de regering.
De band tussen je loon en je leeftijd wordt doorgeknipt. Bij veel mensen is hun loon vandaag gebaseerd op hun anciënniteit. Die koppeling verdwijnt. Anciënniteit zal in de toekomst niet meer meetellen, enkel nog je diploma en je “productiviteit”.
In knelpuntsectoren zal de druk om overuren te presteren sterk toenemen. De regering heeft immers beslist om specifiek voor die sectoren tot 184 overuren fiscaal aantrekkelijker te maken.

Asociale activering

De regering besliste ook “om een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden mogelijk te maken.” Daarmee wordt de druk om gelijk welke job te aanvaarden fors groter. Wie weigert om bij Lidl aan de kassa te gaan zitten voor 1.000 euro netto per maand, mag straks als werkloze de straat vegen. Het Nederlandse voorbeeld leert overigens dat het verplichte kluswerk van werklozen vaak reguliere jobs verdringt.

Zelfs mensen die om medische redenen ontslagen worden, zullen nu naar werk moeten zoeken – nadat de regering eerst een wet goedkeurde die ontslag om medische redenen vergemakkelijkte. Eerst bedrijven toelaten om langdurig zieken als een zak huisvuil op straat te zetten en nu “mensen na medisch ontslag aanmoedigen om opnieuw werk te vinden”: veel cynischer moet het niet worden.

Oudere werknemers getroffen

De loopbaanvoorwaarde voor individuele SWT wordt opgetrokken van 40 naar 41 jaar en oudere werknemers zullen tot het einde van hun carrière voltijds moeten blijven werken. Op de persconferentie sprak Kris Peeters doelbewust niet over een van de meest pijnlijke maatregelen uit het akkoord. Het tijdskrediet voor landingsbanen kan voortaan pas op 60 jaar (nu 55 jaar). Nochtans is dat nu een van de weinig overblijvende uitwegen voor wie moegewerkt en uitgeteld is. De gevolgen laten zich raden: nog meer langdurig zieken en burn-outs. Werkbaar werk? Vergeet het!

Brugpensioen (SWT) bij herstructurering kan voortaan pas vanaf 59 jaar (in 2019) en 60 jaar (in 2020). De sociale partners krijgen niet meer de kans om daar in onderling akkoord van af te wijken. De regering zet zo het sociaal overleg buiten spel en kiest voor een harde, asociale aanpak bij herstructureringen. “Mensen op 56 met brugpensioen sturen omdat hun bedrijf in herstructurering is, is een verkeerd signaal”, tweet Jan Jambon, met een verwijzing naar het recente akkoord bij Carrefour. Mensen op 56 naar de werkloosheidskas sturen met een lagere uitkering, dat is blijkbaar wél een goed signaal. Want daar komt het op neer. Je job ben je sowieso kwijt. Maar in plaats van bruggepensioneerde word je gewoon werkloos: zonder bedrijfstoeslag en zonder verdere opbouw van pensioenrechten. Zou de regering niet beter een wet uitvaardigen die afdankingen bij winstgevende bedrijven zoals Carrefour verbiedt?

Jacht op zieken

De regering opent ook de jacht op zieke leraars, brandweermannen en ander overheidspersoneel. Ambtenaren zullen hun ziektedagen niet langer kunnen opsparen. Een pure besparingsoperatie op de kap van zieke mensen. Wie vandaag een paar maanden moet thuisblijven, behoudt dankzij het huidige systeem 100 procent van zijn loon. Door de nieuwe regeringsmaatregel vallen zieke ambtenaren voortaan na een maand al terug op een loon van 50 tot 60 procent. De vakbonden kondigen alvast acties aan in september tegen deze asociale maatregel.

Rijkenregering

Al die regeringsmaatregelen samen moeten bijna een half miljard euro opleveren. Dat langdurig werklozen, bruggepensioneerden en oudere werknemers de rekening cash betalen, terwijl multimiljonairs en winstgevende multinationals buiten schot blijven is bijzonder cynisch. Geen miljonairstaks. Geen bijdrage van de grote bedrijven, die een boerenjaar met hoge winsten en superdividenden achter de rug hebben. Na alle Panama- en andere leaks is de regering van plan om nauwelijks 150 miljoen te halen bij fiscale vluchtelingen. Dat is de strijd tegen de fiscale fraude begraven nog voor ze begonnen is. Van fiscale rechtvaardigheid is in het regeringsakkoord van zondagnacht geen spoor te bekennen, van asociale maatregelen tegen de werkende klasse des te meer.

Dit was de reactie van PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in het Federaal Parlement:

 

 

 

 

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Geachte,het is schrijnend dat de regering zomaar deals kan maken om kosten van de gewone Belg + dat deze niet eens onze fout zijn en toch worden de mensen die al met het water boven de lippen toch wordt getroffen. Hoe kan dit zomaar verder gaan?? Wetende als dit een gewone Belg dit moest flikken een aantal jaar het daglicht niet meer ziet en de regering waant zich als uber mensen. Kan men de regering niet opeij zetten via gerecht? Er zijn genoeg bewijzen dat ze al gesjoemelt hebben met miljarden van de bevolking. Ikzelf zie de toekomst somber in en zeker voor de volgende generatie. Dus bij deze,kan deze wantoestanden van de deze " prutsers " stoppen want ons land is in gevaar. Niet door IS,stormen/droogte maar door de onkunde van deze regering. MVG Philippe
Wat met iemand die nu reeds werkloos is. Hoor dat de regels ingaan in 2019. Dus ik vermoed voor nieuwe werlozen. En toch niet met terugwerkende kracht
Zullen alle gepensioneerden nu ook "geactiveerd worden" ?? verplicht worden om te gaan werken?? of hoe moet ik dat verstaan: "een arbeidsreserve van 1,8 miljoen mensen die geen betaald werk uitvoeren, op een vlotte manier activeren". Is deze regering zo onmenselijk dat ze mensen die hun hele leven gewerkt hebben geen rust meer wil gunnen?
U vergeet dat ze de waarde van veel oudere woningen plots fors deden dalen, voor veel mensen was dat hun spaarpotje en eventueel nadat de staat haar aandeel opeiste een steuntje voor de kinderen als erfenis. Niet iedereen heeft centen om de renovaties door te voeren, zo komt er uiteindelijk ook een woningtekort waar grote aannemers graag zullen op inspelen om appartementen massaal bij te bouwen en duur te verhuren! Renovatieperiode v 5 jaar is veel te kort voor wie pas geleend heeft omdat hij nieuwbouw financieel niet aankon en een oudere woonst kocht die mensen zitten ook klem nu. En het rekeningrijden aan peperdure tarieven, zelfde voor een Hummer als voor een Renault twingo? Weer een cadeau aan de rijksten!
Ze hebben geluk dat het in België is. Hier kunnen ze lachen mee de mensen. Mij zullen ze niet hebben de dieven. Ik hoop van harte dat de vreemdelingen in de regeringen zullen komen. Zeker de PVDA; Twee weken geleden wou Haiti de prijs opdrijven van de brandstof . resultaat . President gevlucht. Meere overheidsgebouwen vernield en benzine pompen . Nee we mogen dat niet weten . Ik ben van de jaren 60 en ik zie het meer en meer verslechten . Onze ouders hebben gestreden voor alles en nu de jongeren zijn te laks om er iets aan te doen .
HET IS GEWOON SCHANDALIG DAT HET GELD ALTIJD GEHAALD WORDT BIJ DIE MENSEN HIER IN ONS LAND DIE HET AL ZEER MOEILIJK HEBBEN OM ROND TE KOMEN iK HEB DE INDRUK DAT IN DEZE LEGISTRATUUR MEN DE RIJKEN NOG RIJKER WIL MAKEN EN DE ARMEN EN MINDERBEDEELDEN GEWOON VOLLEDIG IN DE GROND WIL DUWEN; HAAL GELD WAAR HET GEHAALD DIENT TE WORDEN NAMELIJK DOOR DE RIJKETAKS IN TE VOEREN EN DOOR PROFESSIONELE SPORTEN ZOALS VOETBAL, TENNIS,..... ENZ, DOOR DEZE PER JAAR DE HELFT TE LATEN VERDIENEN VAN WAT ZE NU VERDIENEN DAN LEVEN DEZE NOG EEN HEEL RIJKELIJK LEVEN. DOOR DIT TOE TE PASSEN ZAL ER NOOIT MEER EEN TEKORT IN DE BEGROTING ZIJN MAAR BLIJF VAN DE GEWONE WERKENDE EN NIET WERKENDE BELGEN HUN INKOMEN AF. IK VRAAG MIJ AF OF DE MINISTERS DIE IN DE REGERING ZITTEN OF ZIJ IEDERE MAAND HUN CENTJES MOETEN TELLEN EN MOETEN ZIEN WAT ZE WEL EN NIET KUNNEN KOPEN VAN ETEN
REGERING=zijn de slippendragers van de multinationals! Dit is zo en zal altijd zo zijn. Er zijn nu eenmaal werkpaarden en luxepaarden. MVG
De dop voor 6 maanden optrekken en nadien verlagen voor wat is dat goed? Veel arbeidsposten worden niet ingevuld. Dat is duidelijk. De oplossing? Heel simpel. Betaal de arbeiders zo als het moet. Nu verdient een arbeider amper 100 euro meer per maand dan een dopper. Het moet gedaan zijn om voor een hongerloon te moeten gaan werken. Ja dat ligt op de maag van de aandeelhouders natuurlijk. Want dan gaan zij moeten inboeten en heb je ooit zo iemand al is iets zien betalen uit hun eigen zak? Die bandieten laten ze met rust . Heel simpel soort zoekt soort zeker. Waarom zetelen bepaalde ministers enz in bedrijven? Ze kennen niets van de productie. Wat doen ze daar dan wel? Heel simpel de fabriek afromen.
Beste, Onlangs nam ik na 27 dienstjaren ontslag. Mijn werkgever heeft mij letterlijk buitengepest omdat ontslaan hem veel geld zou kosten. Na een korte tussenstop van 3 maanden bij een nieuwe werkgever (die mij na 3 maanden nog geen deftig arbeidscontract wou geven) werk ik nu voor een interimbureau. Ik heb al 2 ernstige burnouts achter de rug en voel me aan het einde van mijn incasseringsvermogen. Ik ben 58 jaar en heb al 41 jaar werk op de teller. Omdat ik nu geen vast contract heb kan ik ook niet meer genieten van swt. Bedankt regering om mij verder te laten "uitpersen" tot ik er letterlijk bij zal vallen. Ik heb medelijden met de volgende generaties die nu nog niet beseffen waar ze aan toe zijn...
Een kleine opmerking, waarom kunnen ambtenaren ziektedagen opsparen? In de privé bestaat dat niet. Waarom zoveel heisa over de ambtenarenpensioenen, over de privé hoor je weinig of niets! Om de haverklap ligt het land plat en worden de werkende burgers nog maar eens getroffen. Waarom al die verschillende pensioenstelsels? Het eerlijkste is toch iedereen gelijk voor de wet, daarmee bedoel ik niet de ambtenarenpensioenen omlaag, maar die van de privé omhoog. Dat wordt natuurlijk onbetaalbaar want de ambtenarij is topzwaar. Dit moest me even van het hart, ik klaag niet, ik zal het toch moeten doen met wat ik krijg. Als ik eens wist wat ik volgend jaar op mijn 65ste ga krijgen, was ik al tevreden. Waarom weet ik dat nog niet? Omdat mypension.be gewoonweg niet werkt, langs welke kanalen je ook probeert. Telefonisch niet te bereiken, hetzelfde liedje. En wie werken er daar? Juist ja.......
DE kleine hardwerkende man of vrouw, de werklozen, de zieken de swters zijn weer het slachtoffer van de maatregelen van de regering. Hoelang gaan al die mensen die maatregelen nog aanvaarden. Het is zoals mr Peeters eens gezegd heeft. "Wij leven boven onze stand" Ik ben bereid mijn loon te wisselen met het zijne. Wie leeft er dan boven zijn stand? Ik niet.
Als we niet massaal reageren zullen we snel afglijden naar Angelsaksische toestanden waar geen onderlinge solidariteit meer heerst onder de burgers, in het beste geval enkel paternalistische liefdadigheid. Wel een kanttekening: door het onderscheid in sociale verworvenheden te bedingen (verschillen in verloning, pensioenen, ziektevergoedingen enz.) heeft men de neoliberale politici een machtig wapen in de hand gespeeld: het aloude verdeel en heers. Een werkloze van een failliete KMO die zelfs zijn laatste loon niet meer ontvangt of een langdurig zieke uit een klein bedrijf die terugvalt op een minimaal inkomen heeft geen begrip voor de afschaffing van privileges van andere groepen. Toch blijft men op dezelfde weg verdergaan, i.c. de pensioenleeftijd en de zware beroepen. Waarom heeft men die ongelijkheid toegestaan ? Om stemmen/leden te winnen? Die medeplichtigheid van onze zgn. verdedigers stelt mij erg teleur.
Lang werken Ziek,Werkeloos,De vakbonden zien en kijken er alleen naar,geen grote acties.Blijkbaar zijn allen de Witte Woede vergeten ditue wel resultaat op leverde.In plaats van concurrentie tussen de vakbonden om zoveel mogelijk leden aan hun zijde te krijgen zouden zij beter een groot front vormen en samen overleggen om deze maffia regering ten val te brengen.Vele mensen reageren nu woedend maar 3a4 maanden voor de verkiezingen komen er weer beloften met de vingertjes wijzend.Geen nieuwe belastingen.Die beloofde belastingsvermindering kreeg gewoon een nieuwe naam.Turtelltax nadien Tomeleintax.En toch zullen velen weer in de Gele val lopen en opnieuw in de valse beloften geloven.Er zouden meer sociale woningen komen.Waar zijn ze.????
Ik wil u wijzen op iets in uw commentaar dat niet klopt. Onder het kopje 'Lagere Lonen' stelt u dat de Arbeidsdeal van de regering de band tussen loon en leeftijd doorknipt. Die band bestaat vandaag nergens meer want door Europa verboden als zijnde discriminatie op basis van leeftijd. Wat wel nog zeer gebruikelijk is, is een band tussen loon en het aantal jaren dat je voor hetzelfde bedrijf of in dezelfde sector werkzaam bent. Het gaat hier dus geenszins om leeftijdsanciënniteit of zelfs maar loopbaananciënniteit. Dat deze band wordt doorgeknipt is positief in die zin dat die koppeling het financieel vaak onhaalbaar maakt om van job en van sector te veranderen, dit betekent immers voortaan werken voor een veel lager loon. In ieder geval voor wie nu al moeite heeft om rond te komen (omdat je alleenstaande bent bv.) is veranderen van werk voor nog minder loon gewoon geen optie. De huidige job en het loon dat daaraan is verbonden is dan de realiteit van de 'gouden (nu ja) kooi'. Mvg
Beste mensen , surf eens naar BIEN . Basic Income Earth Network . En ondek hoe de wereld er zou kunnen uitzien .
Een vriendin van middelbare leeftijd met ervaring bouwkundig tekenen (PC) was vier manden werkloos. Zij kreeg van de VDAB een job aangeboden als ...lasser!
Ik zie dat u mijn reactie van zaterdag 28 juni ivm onjuiste info in uw artikel gepubliceerd hebt onder het artikel. Jammer dat de onjuiste info in het artikel zelf niet werd gecorrigeerd, want niet iedereen zal de commentaren van andere lezers erop nalezen. Het komt mij voor dat de PvdA, net als alle vakbonden, het achterhaalde principe van verloning op basis van bedrijfs- en sectoranciënniteit nog altijd een goede zaak vindt? Dit principe wordt vaak verdedigd met het argument als zou het billijk zijn een langere beroepservaring en trouw aan het bedrijf financieel te belonen. Vandaag de dag evolueren jobs echter zo snel - door de (informatie)technologische evolutie dat de realiteit er vaak een is waarin de jongeren, meer recent afgestudeerd, op dat vlak een voorsprong hebben op oudere werknemers, voor welke laatsten er vaak investeringen voor bijscholing en herscholing op de werkvloer nodig zijn. Bovendien is het bestaande systeem er één dat flexibiliteit op de arbeidsmarkt in de weg staat: vrijwillig van werk/sector veranderen wordt financieel afgestraft. Mvg