Foto Solidair, Salim Hellalet

Wijziging brugpensioen is absurd en onwettig

auteur: 

Kim De Witte

Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen fundamenteel gewijzigd. Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is deze wijziging ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.

Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) fundamenteel gewijzigd. Dat gebeurde in alle stilte, buiten het sociaal overleg in de Groep van 10, via een KB van de regering van 30 december 2014.

Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Zij moeten bewijzen dat ze effectief op zoek gaan naar een job. Zij moeten de stappen die ze zetten voorleggen aan de RVA. Zij mogen maximum vier weken per jaar in het buitenland verblijven en geen nevenactiviteiten meer aanvatten. Indien ze een van die voorwaarden schenden, dan verliezen zij hun SWT-uitkering én de maandelijkse vergoeding van hun ex-werkgever.

De nieuwe regeling heeft bovendien terugwerkende kracht. Ook de werknemers die onder de vorige regeling vielen, worden geviseerd. De nieuwe regeling is van toepassing op alle bruggepensioneerden die nog geen 60 jaar waren op 1 januari 2015. Zelfs de bruggepensioneerden om medische redenen vallen eronder.

Opnieuw belogen en bedrogen

De nieuwe regeling sijpelt door in de samenleving. Reacties van verbijstering, angst en woede vullen de sociale media. 'Had ik dat geweten, dan was ik nooit met brugpensioen gegaan', zo schrijft Walter, die 40 jaar gewerkt heeft en vrijwillig zijn plaats heeft afgestaan voor een jongere werknemer. Walter moet nu op zoek naar een nieuwe baan, voor een fractie van zijn vroegere loon.

'Het sluiten van Ford was al moeilijk genoeg'

'Opnieuw belogen en bedrogen', zo melden Eddy, André, Patrick en Danny, ex-werknemers bij Ford Genk. Allemaal 38 tot 40 jaar gewerkt. Zij lieten een deel van hun ontslagvergoeding liggen (5.000 euro), om te kunnen genieten van wat rust. 'Het sluiten van Ford was al moeilijk genoeg, nadat er werkzekerheid beloofd was tot 2020. Dit is opnieuw een slag in ons gezicht. Er was ons iets heel anders beloofd. De regering pleegt hier toch gewoon contractbreuk', aldus de ex-werknemers.

'Ik bezwijk onder de werkaanbiedingen ... in de uitzendsector', zo zegt Ronny in een persbericht van de Algemene Centrale. Ronny werkte 42 jaar. Hij is elektromecanicien. Hij krijgt nu een hoop werkaanbiedingen van de VDAB, maar als uitzendkracht met dag- of weekcontracten.

We kunnen deze reacties alleen maar begrijpen. De regering tekende de stille dood van het brugpensioen. Wat is het brugpensioen nog als men actief moet blijven zoeken naar een job tot 65 jaar? De regering wijzigde de regels bovendien met terugwerkende kracht. De nieuwe regeling is ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.

Ondoenbaar, onlogisch, onnodig én onwettig

Wie uitgeput en opgewerkt is, heeft recht op rust.

De nieuwe regeling is ondoenbaar voor vele werknemers. Eén op drie zestigers kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Langer werken is voor hen geen optie. De gezonde levensverwachting, dit is de gemiddelde leeftijd waarop wij gezond blijven, is gelijk aan 65 jaar. Dat gemiddelde verbergt immense ongelijkheden. Wie een diploma hoger onderwijs aan de muur heeft hangen, leeft 18 tot 25 jaar langer in goede gezondheid dan iemand zonder diploma. Het aantal jaren in goede gezondheid kalft bovendien af. De oorzaak is altijd harder werken met steeds minder mensen. Zestigers die nog actief willen blijven, konden dat perfect onder de oude regeling. Daarvoor was geen wijziging nodig. Maar wie uitgeput en opgewerkt is, heeft recht op rust. Het brugpensioen maakte dat recht concreet. Het brugpensioen schrappen, betekent het recht op pensioen schrappen voor een hele groep mensen.

Ons land telt nog altijd meer dan 600.000 werklozen.

De nieuwe regeling is ook onlogisch. Ons land telt nog altijd meer dan 600.000 werklozen. We zitten met een groot overschot aan werkkrachten. Wat gaat er gebeuren wanneer ook alle bruggepensioneerden nu moeten gaan zoeken naar werk? Het Steunpunt Werk en Sociale Economie aan de KU Leuven berekende dat het optrekken van de pensioenleeftijd met twee jaar een negatief effect zal hebben op het aantal banen dat vrijkomt op korte termijn. Ook op lange termijn zijn de gevolgen voor de jeugdwerkloosheid negatief. Dat blijkt onder meer uit het Zweedse voorbeeld. De jeugdwerkloosheid in Zweden is na de inwerkingtreding van de pensioenhervorming sterk gestegen: van 10 procent in 2000 tot 24 procent in 2014. Deze stijging ligt een stuk hoger dan het Europese gemiddelde.

De nieuwe regeling is onnodig. Het brugpensioen kost zo goed als niets aan de gemeenschap.

De bruggepensioneerde maakt plaats voor een jongere werkzoekende op de arbeidsmarkt

De aanvullende vergoedingen worden betaald door de werkgever. De werknemer betaalt er belastingen op. Dat zijn inkomsten voor de overheid. De bruggepensioneerde krijgt een SWT-uitkering. Maar hij maakt ook plaats voor een jongere werkzoekende op de arbeidsmarkt. Oudere werknemers, die uitgeput en opgewerkt zijn, toch verplichten om actief te blijven, heeft ook weinig effect. Het zorgt voor verschuivingen in de sociale zekerheid. De Human Resources dienstverlener Securex onderzocht het ziekteverzuim op het werk. Het aantal zieken dat langer dan één jaar afwezig blijft, steeg spectaculair: het verdubbelde tussen 2001 en 2013. Niet toevallig verdubbelde in diezelfde periode ook het aantal ouderen dat verplicht wordt om actief te blijven op de arbeidsmarkt. De link is volgens Securex dan ook vlug gelegd: het stijgend aantal zieken is de keerzijde van werknemers verplichten om langer te werken.

De nieuwe regeling is tot slot onwettig. De regeling schendt het grondrecht op sociale zekerheid. Dit grondrecht is opgenomen in onze grondwet en in verschillende internationale verdragen (Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, Europees Verdrag inzake Economische, Culturele en Sociale Rechten, Europees Sociaal Handvest,…). Vele auteurs verdedigen dat het grondrecht op sociale zekerheid verhindert dat sociale rechten worden afgebroken (het zogenoemde “standstill-beginsel”). Idem voor wat betreft het grondrecht op eigendom. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwalificeert de verworven rechten op werkloosheid en pensioen als eigendom. Men kan die rechten niet zomaar afpakken. Dat is ook in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. De rechtszekerheid is een beginsel van ‘behoorlijk bestuur’ en ‘behoorlijke regelgeving’. Het garandeert het behoud van reeds toegekende of opgebouwde rechten. Werknemers hebben voor hun brugpensioen gekozen in de veronderstelling van een aantal spelregels. De wetgever wijzigt die regels achteraf. Dat is geen fair play.

De pensioenen verlagen zal onze economie vertragen

De afbraak van het brugpensioen valt samen met een aantal andere maatregelen, die het recht op pensioen inperken: afschaffing van de pensioenbonus, afschaffing van gelijkgestelde periodes, afbouw van het recht op overlevingspensioen, sterke afbraak van het ambtenarenpensioen. Tegelijkertijd verplicht deze regering iedereen om langer te werken. Maar een hoop mensen kunnen niet langer werken.

Gepensioneerden consumeren: zij gaan op reis, betalen huur, vernieuwen hun woning...

Onze pensioenen verlagen zal de economie vertragen. Gepensioneerden consumeren: zij gaan op reis, betalen huur, vernieuwen het dak van hun woning, geven erfenissen aan hun kinderen, … Dat geld circuleert in onze economie, meer dan de dividenden die aandeelhouders opstrijken in binnen- en buitenland.

Het pensioendebat gaat in wezen dan ook over de verdeling van de welvaart: welk deel willen we aan onze gepensioneerden spenderen? Volgens de Studiecommissie voor de vergrijzing zullen wij in 2060 welgeteld 14,7 procent van onze welvaart (bbp) aan de pensioenen betalen. Is dat zo onhaalbaar? Natuurlijk niet. Landen als Oostenrijk en Frankrijk betalen dat vandaag al. Het is een kwestie van keuzes in ons sociaal en fiscaal beleid.

 

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Is het ook niet zo dat een nieuwe wet bij uitzondering retro-actief mag worden toegepast als deze het "algemeen belang dient"? Kan een swtjer dit aanvechten voor een rechtbank als hij zou verplicht worden om opnieuw te werken?
Als dit dan onwettig is, kunnen onze sociale partners dit dan niet aankaarten bij onze regering. Of is deze misschien onschendbaar en denken ze dat ze alles mogen doen? Waar is onze democratie of stevenen we af op een dictatuur? Kan een Swtjer dit inderdaad zelfstandig aanvechten en zo ja hoe? Er is in met dit KB geen sprake meer van een brugpensioen regeling, maar je wordt een gewone werkloze. Daar ik ik op 59 jaar en 39 jaar dienst niet voor gekozen!
Geachte Ben bij sluiting van Opel Antwerpen op brugpensioen gegaan in 2010 De voorwaarde was in 2010 , 58 jaar zijn of 38 jaar loopbaan kon dan een vrijstelling krijgen Ik ben op mijn 14de beginnen werken dan had ik in 2010 dus 38 jaar loopbaan heb op dat moment gekozen voor brugpensioen Wij hadden toch in 2010 een contract getekend bij Opel ( Kunnen ze zomaar contractbreuk doen ? ) Wij kunnen toch moeilijk in de toekomst kijken want dan had daar niet voor gekozen om met brugpensioen te gaan Wat gebeurd er nu met mij ??
zouden die leegaars van ministers eens zelf niet gaan werken en minder verdienen dan zouden ze weten wat het is als je 42jaar heb gewerkt in plaats van te liggen slapen en met hun gsm ke te liggen spelen ik wil ook zo tot mijn 80jaar minister zijn hoor hoelang gaan wij dat nog toelaten
en, alsof dit nog niet genoeg is voor deze rechtse regering, wil maggie de block de chronisch-zieken ook nog terug aan het werk zetten! hoe pervers kan dit crapuul zijn?!
Het is niet de eerste keer dat de staat zijn burgers bedriegt. Nu kunnen ze ook nog wat geld weg gooien door die oudere bruggepensioneerde opleidingen te laten volgen die bijna zeker nooit zullen renderen. En wat gaat men doen met vreemdelingen die op brugpensioen gaan en terug naar hun land willen?
Hallo, Ben 58 jaar en schrijnwerker 41 dienst sinds 10-11-2015 op s.w.t. ik voel mij gewoon verkocht dat is puur bedrog alles was goedgekeurd ,waarom hebben ze dat in stilte laten passeren, ze gingen mij tot zelfs niet verwittigen met een sanctie tot gevolg en die moeten ons verdedigen
Ford Genk: Ik ben moeten instappen omdat ik op dat moment nog geen vrijstelling had.Op 18 december heb ik mijn vrijstelling pas gekregen.Toen zeiden ze mij klaar en duidelijk ,gewoon oud placement afmaken en daarna het papier laten kijken van de vrijstelling en dan was alles in orde met mijn vrijstelling .Dus ik als leek heb geluister naar die persoon .Zit outplacement en hoop daarna het papier van de vrijstelling kunnen te gebruiken.Ik zelf heb 38 jaar op ford gewerkt ,hoe ze met de mensen hebben gedaan vind ik dat ik de helft van mijn leven heb weg gegooid met de middagen nachtpost te maken
ze maken dubbel wintsen,om ons langer te doe werken .engeen preepision te moeten betalen we dragen nog eens bij
De rechtspraak is nog steeds een belangrijke pijler in onze democratie, vakbonden, partijen, consumentenverenigingen e.d. zouden benadeelde swters kunnen verenigen en rechtszaken tegen de makers van deze zwakzinnige maatregels laten inleiden. Wat mij fundamenteel onrechtvaardig lijkt is dat er ook vele oudere werknemers in kleine bedrijven ontslagen worden die nu ook actief naar werk moeten gaan zoeken terwijl het vroeger (een ongeschreven ?) regel was dat je na je 58ste “met rust gelaten werd”. Deze mensen hebben net als hun swter-collega’s hun jaren hard gewerkt. De wetgeving dient aangepast te worden zodat alle oudere werkzoekende vanaf hun 58 jaar niet meer actief naar werk zouden moeten zoeken. Ikzelf ben met 33 jaar anciënniteit ontslagen en doe nu verplicht mijn opzegtermijn uit en zal einde 2017 als 58 jarige met in totaal 39 jaren dienst op “den dop” terecht komen.
heb een vraag voor julie .maar wil wel een antwoord die coreckt is .werkte bij meetaal vk nu powercontrol ik was 56 jaar en ben in 1 -7 - 2013 kunne gaan prepesioen met loopbaan van 8-4-2013 39.42 jaar volgens c17 door rva voldoet aan beroeb verleden van 7 - 2013 meer dan 39.50 gepresteerde of gelijkestelde jaren . uit dienst mocht gaan omdat ik 22 jaar drie ploegen gewerkt heb met nacht bij de de opzeg was datum 11-2-2013 van 8 weken opzeg .ben uit dienst 30 - 6 - 2013 heb aan alle voorwaarde gedaan .kan mij nog iets gebeuren of ben ik vrij wand tis wel de oude regelmet .anders zie ik dat in als contrackt breuk waar ik voor getekent heb
Hallo, ben in mijn brugpensioen gegaan op datum 24 .02.2015. En ben nu verplicht om terug achter werk te zoeken. Maar wat ging er voor af. In september 2011 kreeg ik een werkongeval ik viel van een laadbrug . 3weken daarna terug aan het werk. Ik voelde mij niet al te goed en zij tegen mij vrouw er iets mis in mijn rug . Ben bij de dokter geweest ze stelden vast ik had een hernia. In maart 2012 terug thuis . De dokters stelde mij voor om 3 infiltraties te doen . Ik heb dat gedaan maar het ging niet beter . De dokter stelde mij voor om een operatie. Ik aan mijn rug kom je niet aan en het ging slechter en slechter . Ik kreeg op mijn werk de keuze om in brugpensioen te gaan na enige twijfel heb ik dat aangenomen. En mijn voorziene opzeg begon op 01. 07 2012. .ik moest 24 maand opzeg doen . Ik ben geopereerd ondertussen in juni 2012 . Het werk hervat met al het verlof ik nog moest nemen op 01 .12 .2012. Al die maanden die ik afwezig ben geweest moest ik er allemaal bij doen . Op 24 .02. 2015 . Ben ik dan met brugpensioen kunnen gaan met als gevolg ik terug moet achter werk zoeken . Bedankt regering. Na bijna 41 jaar gewerkt te hebben . Nog geen enkele dag gaan stempelen in mijn leven. Merci
Op 18 .03. 2015 heb ik hier een reactie op gegeven. Gisteren op 20. 03 2015. Kreeg ik een telefoon van een firma dat ze op zoek is naar een magazijnier met ervaring . Na nog geen maand in mijn brugpensioen te zijn. En het toppunt is dat het voor een drankcentrale is. Is dat aangepast werk? Waar gaan we toch naar toe.
ik werkte bij bekaert en ben daar 2 jaar geleden op brugpensioen gegaan op 58 jarige leeftijd. Ik wist toen dat de jaren tussen 58 en 60 niet mer telden voor de opbouw van de pensioenen de andere 5 jaar wél. Nu veranderen ze de wetten en ben ik ook die 5 jaar kwijt.. KAN DIT ZOMAAR???? ik kreeg deze brief van cd&v onlangs: Geachte heer, Ik heb uw e-mail goed ontvangen en met veel aandacht doorgenomen. Er is op dit moment geen reden om u hierover zorgen te maken. Bij de vorige hervorming van de gelijkstellingen in het SWT-stelsel werden er geen aanpassingen voorzien voor mensen die al in het stelsel zaten of al hun ontslag gekregen hadden op het moment dat de hervorming doorgevoerd werd. Op dezelfde manier werd er bijvoorbeeld bij de afbouw van het ongemotiveerd tijdkrediet nooit met terugwerkende kracht ingegrepen in de gelijkstelling. Ook in de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen van Di Rupo I werden een heel aantal groepen ontzien (http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t136). In ieder geval zullen wij binnen de regering ijveren dat er geen retroactiviteit in de maatregelen sluipt. Vriendelijke groeten, Sonja BECQ Volksvertegenwoordiger CD&V Eerste schepen Meise