Zo “extreem” is het bestuursakkoord van Zelzate

Sommige partijen staan op hun achterste poten omdat in Zelzate PVDA en sp.a samen een bestuur gaan vormen. We zetten een aantal punten uit het bestuursakkoord op een rij en vragen ons af wie dit eigenlijk “extreem” vindt. 

• Er komt een sterk armoedebestrijdingsplan en door onze gemeente met twee schepenen minder te besturen kunnen we jaarlijks zo’n 100.000 euro extra investeren in armoedebestrijding.

• We zetten in op energiebesparing en stimuleren hernieuwbare, lokale energieproductie. We geven daarbij als gemeente het goede voorbeeld en kopen enkel nog 100% groene energie aan. We investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

• We moedigen de Zelzaatse bevolking aan om te participeren in coöperatieve vennootschappen voor hernieuwbare energie. Daarnaast onderzoeken we de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf.

• We zorgen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid en nemen maatregelen tegen energiearmoede. Niemand wordt nog afgesloten van gas, water en elektriciteit.

• We worden een FairTrade-gemeente. Het gemeentebestuur consumeert, koopt of verkoopt enkel producten van eerlijke handel of duurzame, lokale landbouw.

• De gemeente controleert op prijs/kwaliteit van huurwoningen en geeft een woonkeuringslabel aan woningen die te huur staan, deze zijn online beschikbaar.

• We richten een kwaliteitskamer op. We voorzien een aanspreekpunt voor informatie, advies en begeleiding rond premies, woningaanpassingen, (ver)bouwen, energie, etc.

• Er wordt een grote jongerenenquête georganiseerd, waarin wordt gepolst naar de noden en verzuchtingen van Zelzaatse jongeren. Er wordt nagegaan in hoeverre er nood is aan een volwaardige fuifruimte, rekening houdend met de buurt en de bereikbaarheid. Een fuifruimte kan zich ook vertalen in een locatie, in open lucht, waar een fuiftent kan geplaatst worden.

• Burgers, verenigingen en gemeentepersoneel krijgen een gelijke behandeling op basis van duidelijke en objectieve regels. Het cliëntelisme wordt afgeschaft, we voorzien een vlotte en goede dienstverlening door onze diensten en beambten.

• Diversiteitspolitiek op basis van de rechten van de mens. We ondersteunen initiatieven die diversiteit op een positieve manier in de verf zetten. Speciale inspanningen om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond te betrekken via wijkfeesten, wijkraden, etc. Samenlevingsproblemen worden in dialoog opgelost, met respect voor elke inwoner. Bemiddelaars worden ingeschakeld bij complexere problemen.

• We leggen een openbaar register aan van alle inkomsten uit politieke mandaten. Extraatjes zoals iPads of een dienstwagen worden afgeschaft.

• Met de opbrengst van de taks-shift verlagen we de bijdragen voor zelfstandigen en KMO’s. Voor de gezinnen streven we naar een geleidelijke afschaffing van de milieubelasting.

• Actieve deelname aan het beleid via wijkraden met eigen budget voor uitgekozen wijkprojecten. Bewoners doen samen voorstellen voor de prioriteiten in hun wijk.

• Belangrijke plannen worden voorgelegd aan de bevolking. Ook beleidsplannen worden voorgesteld in de wijken.

• Er wordt een tussentijdse balans opgemaakt van het beleid en het schepencollege na drie jaar. Er volgt een grote evaluatie na zes jaar. Het college stelt haar realisaties en plannen voor aan de bevolking.

• Er worden educatieve projecten, in samenspraak met de scholen, opgezet om de leerlingen bewust te maken van dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van kennis over dieren en empathie en respect voor alle levende wezens.

• We informeren over de gezondheidsvoordelen van vegetarische voeding en over de impact van vleesconsumptie op het klimaat.