PVDA trekt naar Raad van State tegen uitsluiting uit Senaat

Raad van State (Foto Wikipedia)

De PVDA heeft met verwondering kennis genomen van de berekening van de zetelverdeling voor de deelstaatsenatoren gepubliceerd op de website van de Senaat. Volgens die berekening heeft de PVDA geen recht op een senator hoewel de linkse partij in Wallonië en Brussel duidelijk de kiesdrempel van 5 % heeft overschreden.

De PVDA haalde in Wallonië en Brussel samen immers 133.659 stemmen, hetzij 5,44 % van het totaal. De PVDA heeft recht op een senator conform het principe van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zoals voorzien in de Belgische Grondwet.

Voor de linkse partij is het hebben van een senator niet zonder belang. PVDA-voorzitter Peter Mertens: "De Senaat is bij uitstek het parlementair orgaan waar de verschillende gemeenschappen van ons land elkaar ontmoeten. Wij zijn de enige nationale partij die actief is in heel België. Wij halen de ondemocratische kiesdrempel in de Franse Gemeenschap (Wallonie-Bruxelles) en toch sluit men ons uit van de Senaat. De meer dan 5 % van de Franstalige Belgische kiezers hebben recht op een senator om ook daar een stem van eenheid tussen de gemeenschappen te laten horen. Voor de PVDA is het niet meer dan logisch dat je in een federaal land ook federale politieke partijen hebt, en precies dat feit maakt de positie van de PVDA zo uniek, maar ook nodig in de vernieuwde senaat van ons federaal land."

De beslissing van de griffier is des te verwonderlijk omdat de 7de senaatszetel nu voor 91.513 stemmen naar de MR gaat, 40.000 stemmen minder dus dan het aantal stemmen van de PVDA. Waarom wordt de PVDA uitgesloten uit de senaat? Conform artikel 68 van de Grondwet worden de senaatszetels verdeeld onder de lijsten "volgens het door de wet bepaalde stelsel van evenredige vertegenwoordiging, op grond van de optelling van de stemcijfers van de lijsten, behaald in de verschillende kieskringen bij de verkiezingen voor het Parlement van het Waalse Gewest, en van de stemcijfers van de lijsten voor de Franse taalgroep, behaald bij de verkiezingen voor het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, overeenkomstig de bij de wet bepaalde regels."

De griffier van de Senaat beroept zich voor de berekening en dus de weigering van een senaatszetel voor de PVDA nu op het nieuw artikel 210decies van het Kieswetboek*. Dat artikel stelt in § 2 het volgende: "Worden enkel toegestaan voor de zetelverdeling de politieke formaties waarvan de lijsten minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de verkiezing van zowel het Waals Parlement als de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement hebben behaald.”

Hoewel dat artikel duidelijk is meent de griffier van de Senaat hierin de toepassing van een dubbele drempel te kunnen lezen. Een politieke formatie zou zowel meer dan 5 % moeten halen in Wallonië als in Brussel afzonderlijk, hoewel de griffier ook direct aangeeft dat het strikt genomen zo niet in de wet staat.

Een dergelijke lectuur van de wet is nochtans duidelijk in strijd met de Grondwet waarin bepaald is dat een senator toekomt aan een lijst op basis van de optelling van de stemmen in Wallonië en Brussel. Peter Mertens: "De kiesdrempel is op zich al een ondemocratische maatregel en zou nu volgens de griffier nog eens dubbel dienen toegepast te worden. Concreet zou dat inhouden dat een partij, zelfs als die 20 % van de stemmen in Wallonië haalt, niet in de Senaat vertegenwoordigd wordt als die in Brussel net geen 5 % haalt. De PVDA kan het onmogelijk eens zijn met deze interpretatie."

De PVDA heeft de voorbije dagen bezwaarschriften ingediend bij de griffies van het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Mondeling werd echter reeds medegedeeld dat deze zullen verworpen worden op basis van een verwijzing naar de berekening van de griffier van de Senaat.

Het is duidelijk dat de gevestigde partijen er alles aan doen om de doorbraak van de PVDA in de parlementen te beperken. Ook een vertegenwoordiger van de linkse partij in het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt op onwettelijke basis verworpen en in het Waals Parlement weigerden de meerderheidspartijen in te gaan op een evidente vraag tot het hertellen van de stemmen in de kieskring Charleroi.

De PVDA heeft beslist zich niet neer te leggen bij haar uitsluiting uit de Senaat en zal alle juridische middelen aanwenden om deze ongrondwettelijke beslissing aan te vechten. De PVDA eist een grondwetsconforme toepassing van het Kieswetboek en dus de afwijzing van de toepassing van de zogezegde dubbele kiesdrempel voor de Senaat, die enkel gebaseerd is op de pogingen van de gevestigde partijen om nieuwe politieke formaties, zoals vandaag de PVDA, uit de parlementen weg te houden.

De PVDA heeft een verzoekschrift ingediend bij uiterste hoogdringendheid bij de Raad van State met het oog op schorsing van de beslissing van de griffier van de Senaat. Deze zaak zal één van de komende dagen gepleit worden. Verder bereidt de linkse partij een verzoekschrift voor dat zal ingediend worden bij het Grondwettelijk Hof met de vraag te onderzoeken of de zogezegde invoering van de dubbele kiesdrempel wel conform de Belgische Grondwet is. De PVDA eist ook dat er werk gemaakt wordt van een procedure voor het betwisten en controleren van kiesverrichtingen en postelectorale beslissingen voor een onpartijdige instantie die voldoet aan alle internationale normen van een eerlijk proces voor een onafhankelijk rechterlijk orgaan, conform het arrest Grosaru tg. Roemenië** van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Voor meer informatie kan u terecht bij Ivo Flachet 0476 / 947 258.

 

* Ingevoerd bij wet van 6/01/2014. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat. 

** Zie het arrest van het EHRM van Grosaru c. Roumanie van 2 februari 2010 Verzoekschrift nr. 78039/01.