Waarom hebben PS en cdH schrik van een hertelling van de stemmen?

Het Waals Parlement heeft zopas het verzoek van de lijst PTB-go! tot hertelling van de niet geldige stembiljetten in het kiesdistrict Charleroi verworpen (43 neen, 32 ja). “Een verbijsterend besluit in het licht van het rapport van de verificatiecommissie” vindt een verbaasde Frédéric Gillot. Hij is een van de twee nieuw verkozenen voor de PVDA in dat Waals Parlement. “Na drie dagen discussies heeft deze commissie onze vraag voor een hertelling gesteund. Maar om strikt partijpolitieke redenen en met volle misprijzen van de democratie hebben de PS en de cdH beslist geen rekening te houden met alle vaststellingen in het rapport en ons verzoek verworpen.”

“De hertelling is nodig. De democratie heeft geen prijs, zelfs niet die van een verkozenen meer of minder voor de ene of andere partij” onderstreepte de verkozene van PTB-go! vanop het spreekgestoelte van het parlement.  Te meer omdat het dossier van PTB-go! vol stond met nauwkeurige getuigenissen van bijzitters en partijgetuigen die een hele reeks onregelmatigheden bij het tellen hebben vastgesteld alsook een overdreven en illegale interpretatie van wat men als een ongeldige stem moet beschouwen. “Ons dossier werd zeer snel legitiem bevonden, beklemtoont Germain Mugemangango, die de lijst van PTB-go! in Charleroi aanvoerde. Het rapport van de commissie bevestigt dat. Blijkbaar moeten de PS en de cdH gedacht hebben dat een hertelling ons twee zetels zouden kunnen opgeleverd hebben. Anders hadden ze zich niet zo fel tegen een hertelling verzet. Een en ander toont duidelijk dat de democratische controle op de verkiezingen niet doeltreffend is in Wallonië. Een klacht indienen mag, maar – ook al is ze gefundeerd - kan ze gemakkelijk verworpen worden door een meerderheid die niet hoog oploopt met de democratie.”

Voor de PVDA moet de controle op de kiesverrichtingen anders. In tal van landen bestaan er eenvoudige procedures om een stemming te hertellen. Op de dag van de verkiezingen leverden alle partijvoorzitters kritiek op het elektronisch stemmen, omdat dit weinig transparant is. Maar vandaag verzetten de PS en de cdH zich tegen een hertelling in een kiesarrondissement waar met papieren stembiljetten gestemd werd.

“Waar hebben ze schrik van?” vraagt  Germain Mugemangango zich af. “Een controle op de verkiezingen door een parlement dat tegelijk rechter en partij is, is een belediging voor de democratie. Als er voor de geldig verklaring van de kiesuitslag een neutrale instantie zou bestaan, dan zou ons verzoek voor een hertelling zeker ingewilligd worden. De manier waarop de verkiezingen in België worden gecontroleerd  is al verscheidene keren veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Waar wacht men op om dat systeem aan te passen? Maar wacht men op om die controle te laten gebeuren door een neutrale juridische instantie?”

En Frédéric Gillot voegt er nog aan toe : “Gedurende de kiescampagne hebben we al kunnen vaststellen hoe groot de kloof tussen burgers en de politiek is. Gisteren was ik nog aan het piket van Delhaize: het wantrouwen van de burgers in de politiek is erg groot en die weigering om te hertellen zal dat wantrouwen nog groter maken. Het is niet normaal dat het parlement rechter en partij is.  Het feit dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om het kiesproces door een onafhankelijke instantie te laten controleren in geval van betwisting  (t.t.z. niet door de verkozenen zelf die natuurlijk betrokken partij zijn)  maakt die kloof alleen maar groter. Door haar weigering de klacht van PTB-go! te aanvaarden, klacht die wel degelijk gefundeerd is, toont de huidige meerderheid haar misprijzen voor de kiezers en voor de parlementaire instellingen en geeft ze toe dat ze kost wat kost wil regeren. Diegenen die vandaag gestemd hebben dat een democratische controle niet hoeft, verplichten in feite het Waals Parlement zijn legislatuur aan te vangen met een ware ontkenning van democratie. Wij zullen er akte van nemen.”

De PVDA behoudt zich het recht voor de beslissing van het Parlement om de kiesuitslag te valideren, te contesteren. Deze ontkenning van de democratie maakt dat de eedaflegging van de twee nieuwe Waalse gekozenen van de PVDA nog meer naar waarde te schatten is. “De PVDA heeft nu twee parlementairen in dienst van de sociale en democratische strijd. Zij zullen breken met het binnenskamers gekeuvel van het Parlement. Ze zijn maar met twee, maar ze zullen werken voor vier!” merkt  Germain Mugemangango nog op.

Commentaar toevoegen