Privacy

Privacyverklaring

De PVDA hecht veel belang aan uw privacy. Wij weten dat dit voor u ook zeer belangrijk is. In het eerste deel van deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens over u door de PVDA worden bijgehouden, hoe ze gebruikt worden en hoe u ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. In deel 2 vindt u het privacybeleid voor onze websites.

Meer algemene informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de privacycommissie.

Persoonsgegevens

De beheerder van de contactgegevens is de PVDA: Partij Van De Arbeid, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, pvda@pvda.be, 02/50 40 111

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, beroep en bedrijf, lidmaatschap, facebook en twitteraccount.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonlijke gegevens om u, al naargelang uw interesses, via nationale en regionale nieuwsbrieven, op de hoogte van standpunten en activiteiten van de PVDA, u uit te nodigen voor een petitie of emailactie , de door u gewenste informatie toe te zenden of om u te contacteren indien u de PVDA wil helpen of lid wil worden of om u financiële steun te vragen.

PVDA bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wettelijke bepalingen

Indien u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zal deze informatie, overeenkomstig de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation) van 24 mei 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018, en de Privacywet van 8 december 1992 verwerkt worden.

De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde acitviteiten van de PVDA, als Belgische politieke partij, om haar organisatie verder uit te bouwen. De verwerking heeft betrekking op leden, voormalige leden en personen die regelmatig contact onderhouden met de PVDA in verband met de doeleinden van de PVDA.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens enkel indien u ons daarvoor op ondubbelzinnige wijze toestemming geeft. Indien u ons finacieel steunt zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens en de som van de gegeven steun voor een bepaalde tijd bij te houden. (KB 26/06/2003 en 27/09/09 m.b.t. boekhoudkundige administratie van verenigingen en de Wet van 4 juli 1989 mbt giften aan politieke partijen).

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. De PVDA gebruikt de platformen CiviCRM en Nationbuilder om onze communitiy van leden, sympathisanten en contacten te beheren.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan hetgeen u ons op vrije, actieve en specifieke basis verstrekt.

Uw rechten

Conform de vermelde privacywetten hebt u recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de PVDA, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via mail, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Op eenvoudig verzoek wissen wij uw gegevens volledig.

Bij elke nieuwsbrief die u van de PVDA ontvangt kan u zich automatisch uitschrijven. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Beheer en beveiliging

Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft. De PVDA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens. De PVDA behoudt zich wel het recht uw gegevens te gebruiken om u financiële steun te vragen.

De privacyverklaring wordt regelmatig geupdate en kan altijd geconsulteerd worden op www.pvda.be/privacy.

De PVDA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https://) om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de PVDA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de PVDA.

De PVDA is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de privacywetgeving door niet PVDA sites waarnaar PVDAwebsites verwijzen of doorlinken.

Website

Wanneer u de website van PVDA België bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw persoons gegevens. De bezoekers van de website van de PVDA blijven dus anoniem. Deze niet persoonlijke gebruiksgegevensworden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden de website voortdurend te verbeteren.

Google Analytics

De PVDA verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de websites van de PVDA door gebruik van het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, browsers en gebruikers. De beste manier om voor iedereen toegankelijke websites te bouwen is conformering aan de wereldwijde standaarden van het Word Wide Web Consortium (W3C). De code waarin de opmaak van onze site is vastgelegd (CSS) voldoet aan de laatste standaarden (CSS3). Waar browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, enz.) webpagina's niet weergeven volgens deze standaarden, proberen we daaraan tegemoet te komen.

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij maximaal rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan alsjeblieft aan de webmaster. Honderd procent toegankelijkheid voor honderd procent van de bezoekers zal echter – naar wij vrezen – voorlopig nog een wensdroom blijven.

Cookies

Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er soms cookies worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes met daarin de informatie van een gebruiker die op meerdere pagina's gebruikt moet worden, zodat die niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd. Wij gebruiken cookies niet om uw surfgedrag bij te houden. Video's ingevoegd in onze nieuwsbrieven, leveren u soms een tracking-cookie op van de videoaanbieder. Wij hebben daarover helaas geen controle, daarom worden video's niet getoond als u cookies niet accepteert. De PVDA zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van pvda.be geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Heeft u een vraag over ons privacy- en cookiebeleid, stuur ons dan een e-mail. Wij zullen er zo snel mogelijk op antwoorden. 

Beveiliging

De PVDA doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat via haar websites geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) uw computer bereikt.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, documenten en foto’s op deze website vallen onder een Creative Commons by-nc-nd 2.0 licentie. Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal is toegestaan mits bronvermelding. Wijzigingen of commercieel gebruik zijn niet toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De PVDA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal de PVDA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De PVDA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De PVDA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De PVDA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
De PVDA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.